Bài 5 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hai số hữu tỉ a/b và c/d (b>0, d>0). Chứng tỏ rằng ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hai số hữu tỉ \(\displaystyle{a \over b}\) và \(\displaystyle{c \over d}\) \((b > 0, d > 0)\). Chứng tỏ rằng 

LG a

Nếu \(\displaystyle {a \over b} < {c \over d}\) thì \(ad < bc\) ;  

Phương pháp giải:

Hai phân số cùng mẫu dương, tử số của phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ta có:  

\(\begin{array}{l}
a < c \Rightarrow \dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{b}\,\,\left( \text{với }{b > 0} \right)\\
\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{b}\,\,\left(\text{với } {b > 0} \right) \Rightarrow a < c
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\displaystyle {a \over b} = {{a{\rm{d}}} \over {b{\rm{d}}}}\) (với \(d > 0\));

                \(\displaystyle{c \over d} = {{bc} \over {b{\rm{d}}}}\) (với \(b > 0\)).

Mà \(\displaystyle {a \over b} < {c \over d}\) nên \(\displaystyle {{a{\rm{d}}} \over {b{\rm{d}}}} < {{bc} \over {b{\rm{d}}}}\)

Vì \(bd > 0\) nên \(ad < bc\). 

LG b

 Nếu \(ad < bc\) thì \(\displaystyle {a \over b} < {c \over d}.\) 

Phương pháp giải:

Hai phân số cùng mẫu dương, tử số của phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ta có:  

\(\begin{array}{l}
a < c \Rightarrow \dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{b}\,\,\left( \text{với }{b > 0} \right)\\
\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{b}\,\,\left(\text{với } {b > 0} \right) \Rightarrow a < c
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

Có \(ad < bc\)

Với \(b>0, d > 0\) suy ra \(\displaystyle {{a{\rm{d}}} \over {b{\rm{d}}}} < {{bc} \over {b{\rm{d}}}}\)    (1)

Mặt khác: \(\dfrac{{ad}}{{bd}} = \dfrac{a}{b};\,\,\dfrac{{bc}}{{bd}} = \dfrac{c}{d}\)      (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\displaystyle {a \over b} < {c \over d}\). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close