Bài 4.84 trang 126 SBT đại số 10

Giải bài 4.84 trang 126 sách bài tập đại số 10. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào vô nghiệm...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào vô nghiệm

A. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^3} - 2x - 1 \le 0}\\{2x + 1 < 3x + 2}\end{array}} \right.\)

B. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^4} + x - 1 > 0}\\{\dfrac{1}{{x + 5}} < \dfrac{1}{{ - x + 1}}}\end{array}} \right.\)

C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^2} - 5x + 2 < 0}\\{{x^2} + 8x + 1 \le 0}\end{array}} \right.\)

D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\left| {x - 1} \right| \le 2}\\{\left| {2x + 1} \right| \le 3}\end{array}} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét lần lượt các bất phương trình trong hệ

Lời giải chi tiết

Ta thấy: ở câu C, \({x^2} + 8x + 1 \le 0\) là vô lý vì \({x^2} + 8x + 1 > 0\) với \(\forall x > 0\)

Ta lại có \({x^2} - 5x + 2 > 0,\forall x < 0\)

Kết hợp 2 giả thiết ta chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài