Bài 4.82 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.82 trang 125 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai

A. \(x < y \Leftrightarrow {x^3} < {y^3}\)

B. \({x^2} < {y^2} \Leftrightarrow x < y\)

C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x > 1}\\{y > 2}\end{array}} \right. \Rightarrow xy > 2\)

D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x > 1}\\{y > 2}\end{array}} \right. \Rightarrow x + y > 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các đáp án, dựa vào tính chất của bất phương trình

Lời giải chi tiết

Nhìn vào câu B ta thấy sai, trong trường hợp \(x,y\) là số âm

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài