Bài 4.41 trang 113 SBT đại số 10

Giải bài 4.41 trang 113 sách bài tập đại số 10. Giải bất phương trình sau...

Quảng cáo

Đề bài

Giải bất phương trình sau

\(|5 - 8x| \le 11\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết: Với \(a>0\) thì: \(\left| {f\left( x \right)} \right| \le a \Leftrightarrow  - a \le f\left( x \right) \le a\)

Lời giải chi tiết

\(|5 - 8x| \le 11\)\( \Leftrightarrow |8x - 5| \le 11\)\( \Leftrightarrow  - 11 \le 8x - 5 \le 11\)
\(⇔ - 11 + 5 \le 8x \le 11 + 5\)

\( \Leftrightarrow  - 6 \le 8x \le 16\)

\( \Leftrightarrow \dfrac{{ - 3}}{4} \le x \le 2\)

Vậy bất phương trình có nghiệm \(\dfrac{{ - 3}}{4} \le x \le 2\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài