Bài 4 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 100 sách bài tập toán 7. So sánh:...

Quảng cáo

Đề bài

So sánh:

a) \(8\dfrac{2}{3}:4\dfrac{1}{3} - 50\)  và \( - 47\)

b) \(\sqrt {37}  - \sqrt {14} \) và \(6 - \sqrt {15} \) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)  Thực hiện phép tính theo thứ tự chia trước, trừ sau rồi so sánh kết quả thu được

b) Sử dụng: \(\sqrt a  > \sqrt b  \Leftrightarrow a > b > 0\)

Lời giải chi tiết

a)  Ta có: \(8\dfrac{2}{3}:4\dfrac{1}{3} - 50 = \dfrac{{26}}{3}:\dfrac{{13}}{3} - 50\)\(= \dfrac{{26}}{3}.\dfrac{{3}}{13} - 50\)\( = 2 - 50 =  - 48\)

Mà \( - 48 <  - 47\) nên \(8\dfrac{2}{3}:4\dfrac{1}{3} - 50 <  - 47.\)

b)  Ta có \(6 = \sqrt {36}  < \sqrt {37} \)

Mà \(\sqrt {14}  < \sqrt {15} \)

\( \Rightarrow \sqrt {37}  - \sqrt {14}  > \sqrt {37}  - \sqrt {15}  \)\(> 6 - \sqrt {15} \)  (do \(\sqrt {37}  > 6\))

Vậy \(\sqrt {37}  - \sqrt {14}  > 6 - \sqrt {15} .\)

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có chu vi bằng 24cm và các cạnh a,b,c tỉ lệ với 3,4,5. a) Tính các cạnh của tam giác ABC...

 • Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7. Trong mặt phẳng tọa độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0) và A(1;2). Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số nào?

 • Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = -1,5x.a) Vẽ đồ thị của hàm số trên;...

 • Bài 8 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 8 trang 100 sách bài tập toán 7. Hãy sưu tầm một biểu đồ hình quạt (trong sách, báo hoặc tại một cuộc triển lãm) rồi nêu ý nghĩa của biểu đồ đó.

 • Bài 9 trang 101 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 9 trang 101 sách bài tập toán 7. Hai vòi nước cùng chảy lần lượt vào hai bể. Bể thứ hai có sẵn 50 lít nước. Bể thứ nhất chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào bể 1 được 20 lít, vòi thứ hai chảy vào bể 2 được 30 lít...

Quảng cáo
close