Bài 3.8 trang 148 SBT hình học 10

Giải bài 3.8 trang 148 sách bài tập hình học 10. Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng sau đây vuông góc...

Quảng cáo

Đề bài

Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng sau đây vuông góc:

\({\Delta _1}:mx + y + q = 0\) và \({\Delta _2}:x - y + m = 0\) ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng \({d_1},{d_2}\) vuông góc với nhau nếu \(\overrightarrow {{n_1}}  \bot \overrightarrow {{n_2}} \) hay \(\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}}  = 0\).

Lời giải chi tiết

\({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\) có vectơ pháp tuyến lần lượt là \({\overrightarrow n _1} = (m;1)\),\(\overrightarrow {{n_2}}  = (1; - 1)\).

Ta có \({\Delta _1} \bot {\Delta _2} \Leftrightarrow \overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}}  = 0\)\( \Leftrightarrow m - 1 = 0\)\( \Leftrightarrow m = 1.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close