Bài 3.68 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.68 trang 169 sách bài tập hình học 10. Cho đường thẳng...

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường thẳng \(\Delta \) có phương trình tham số \(\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y = 2 - t\end{array} \right.\). Điểm nào sau đây nằm trên đường thẳng \(\Delta \)?

A. \(\left( {1;1} \right)\) 

B. \(\left( {0; - 2} \right)\) 

C. \(\left( {1; - 1} \right)\) 

D. \(\left( { - 1;1} \right)\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Biến đổi \(\Delta \) về dạng tổng quát.

- Thay tọa độ các điểm vào phương trình và kiểm tra.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y = 2 - t\end{array} \right.\) \( \Rightarrow y = 2 - x\) \( \Leftrightarrow x + y - 2 = 0\) 

Đáp án A: Dễ thấy \(1 + 1 - 2 = 0\) nên \(\left( {1;1} \right) \in \Delta \).

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài