Bài 3.58 trang 167 SBT hình học 10

Giải bài 3.58 trang 167 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng  \({d_1}:x - y = 0\) và \({d_2}:2x + y - 1 = 0\). Tìm tọa độ các đỉnh hình vuông ABCD biết rằng đỉnh A thuộc \({d_1}\) , đỉnh C thuộc \({d_2}\) và các đỉnh B, D thuộc trục hoành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tham số hóa tọa độ điểm \(A\), từ đó suy ra tọa độ điểm \(C\) theo \(A\).

- Thay tọa độ của \(C\) vào phương trình \({d_2}\) tìm tham số và suy ra tọa độ các điểm \(A,C\).

- Sử dụng tính chất: \(I\) là tâm hình vuông nên \(\left\{ \begin{array}{l}IB = IA\\ID = IA\end{array} \right.\) để tìm tọa độ các điểm \(B,D\) và kết luận.

Lời giải chi tiết

Vì \(A \in {d_1} \Rightarrow A\left( {t;t} \right).\) 

Vì A và C đối xứng nhau qua BD và \(B,D \in Ox\) nên \(C\left( {t; - t} \right)\).

Vì \(C \in {d_2}\) nên \(2t - t - 1 = 0 \Leftrightarrow t = 1\) . Vậy A(1 ; 1), C(1 ; -1).

Trung điểm AC là \( I(1 ; 0)\).

Vì I là tâm hình vuông nên \(\left\{ \begin{array}{l}IB = IA = 1\\ID = IA = 1\end{array} \right.\) 

\(\left\{ \begin{array}{l}B \in Ox\\D \in Ox\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}B(b;0)\\D(d;0)\end{array} \right.\) \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left| {b - 1} \right| = 1\\\left| {d - 1} \right| = 1\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}b = 0,b = 2\\d = 0,d = 2.\end{array} \right.\) 

Suy ra B(0 ; 0) và D(2 ; 0) hoặc B(2 ; 0), D(0 ; 0).

Vậy bốn đỉnh của hình vuông là A(1 ; 1),  B(0 ; 0), C(1 ; -1), D(2 ; 0)

hoặc A(1 ; 1),  B(2 ; 0), C(1 ; -1), D(0 ; 0).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài