Bài 3.39 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.39 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các bất đẳng thức sau...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh các bất đẳng thức sau

LG a

\({3^{n - 1}} > n\left( {n + 2} \right)\) với \(n \ge 4\)

Phương pháp giải:

Để chứng minh một mệnh đề đúng với mọi \(n \ge p,p \in {N^*}\), ta tiến hành:

- Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng khi \(n = p\).

- Bước 2: Giả thiết mệnh đề đúng với một số tự nhiên \(n = k\left( {k \ge p} \right)\) và chứng minh rằng nó cũng đúng với \(n = k + 1\)

Lời giải chi tiết:

Với \(n = 4\) thì \({3^{4 - 1}} = 27 > 4\left( {4 + 2} \right) = 24.\)

Giả sử đã có \({3^{k - 1}} > k\left( {k + 2} \right)\) với \(k \ge 4.{\rm{      }}\left( 1 \right)\)

Nhân hai vế của (1) với \(3\), ta có

\({3.3^{k - 1}} = {3^{\left( {k + 1} \right) - 1}} > 3k\left( {k + 2} \right)\) \({\rm{ =  }}\left( {k + 1} \right)\left[ {\left( {k + 1} \right) + 2} \right]\) \( + 2{k^2} + 2k - 3.\)

Do \(2{k^2} + 2k - 3 > 0\) nên \({3^{\left( {k + 1} \right) - 1}} > \left( {k + 1} \right)\left[ {\left( {k + 1} \right) + 2} \right],\) chứng tỏ bất đẳng thức đúng với \(n = k + 1.\)

LG b

\({2^{n - 3}} > 3n - 1\) với \(n \ge 8.\)

Phương pháp giải:

Để chứng minh một mệnh đề đúng với mọi \(n \ge p,p \in {N^*}\), ta tiến hành:

- Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng khi \(n = p\).

- Bước 2: Giả thiết mệnh đề đúng với một số tự nhiên \(n = k\left( {k \ge p} \right)\) và chứng minh rằng nó cũng đúng với \(n = k + 1\).

Lời giải chi tiết:

Với \(n = 8\) ta có: \({2^{8 - 3}} = {2^5} = 32 > 23 = 3.8 - 1\) nên đúng.

Giả sử ta có \({2^{k - 3}} > 3k - 1\,\,\left( 1 \right)\) với \(k \ge 8\), ta cần chứng minh \({2^{\left( {k + 1} \right) - 3}} > 3.\left( {k + 1} \right) - 1\)

Thật vậy, nhân cả hai vế của \(\left( 1 \right)\) với \(2\) ta có:

\({2^{k - 2}} > 3k.2 - 2\)\( \Leftrightarrow {2^{k - 2}} > 3k + 3 + 3k - 5\)  \( \Leftrightarrow {2^{k - 2}} > 3\left( {k + 1} \right) + 3k - 5\)

\( \Leftrightarrow {2^{k - 2}} > 3\left( {k + 1} \right) - 1 + 3k - 4\) \( \Leftrightarrow {2^{k - 2}} > 3\left( {k + 1} \right) - 1\)

Hay \({2^{\left( {k + 1} \right) - 3}} > 3\left( {k + 1} \right) - 1\) nên bất đẳng thức đúng với \(n = k + 1\).

Từ đó suy ra đpcm.

Loigiaihay.com

 • Bài 3.40 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 3.40 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết năm số hạng đầu của dãy số ;...

 • Bài 3.41 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 3.41 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số ...

 • Bài 3.42 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 3.42 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Ba số có tổng là 217 có thể coi là các số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, hoặc là các số hạng thứ 2, thứ 9 và thứ 44 của một cấp số cộng. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng để tổng của chúng là 820 ?

 • Bài 3.43 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 3.43 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một cấp số cộng và một cấp số nhân có số hạng thứ nhất bằng 5, số hạng thứ hai của cấp số cộng lớn hơn số hạng thứ hai của cấp số nhân là 10, còn các số hạng thứ ba bằng nhau. Tìm các cấp số ấy.

 • Bài 3.44 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 3.44 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng nếu ba số lập thành một cấp số nhân, đồng thời lập thành cấp số cộng thì ba số ấy bằng nhau.

Quảng cáo
close