Bài 3.23 trang 68 SBT đại số 10

Giải bài 3.23 trang 68 sách bài tập đại số 10. Phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình \((m + 1){x^2} - 3(m - 1)x + 2 = 0\)  có một nghiệm gấp đôi nghiệm kia khi giá trị của tham số m là:

A. \(m = 1\)                                               B. \(m =  - 1\)

C. \(m = 0\) hoặc \(m = 3\)                         D. \(m = 2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét đáp án A,B,C,D

Lời giải chi tiết

Khi \(m = 1\) phương trình đã cho có dạng  \(2{x^2} + 2 = 0\) PTVN (loại)

Khi \(m =  - 1\) phương trình đã cho có dạng \(6x + 2 = 0\) chỉ có 1 nghiệm (loại)

Khi \(m = 2\) phương trình đã cho có dạng  \(3{x^2} - 3x + 2 = 0\)  PTVN (loại)

Vậy nhận đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close