Bài 3.20 trang 67 SBT đại số 10

Giải bài 3.20 trang 67 sách bài tập đại số 10. Tìm nghiệm của phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm nghiệm của phương trình \(1 - \sqrt {4x - 3}  = \sqrt { - 2x + 1} \)

A. \(x = \dfrac{1}{2}\)                             B. \(x = 1\)

C. \(x = 0\)                              D. phương trình vô nghiệm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm điều kiện xác định của PT

- Bình phương hai vế

- Đối chiếu điều kiện

Lời giải chi tiết

Điều kiện xác định:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x - 3 \ge 0}\\{ - 2x + 1 \ge 0}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge \dfrac{3}{4}}\\{x \le \dfrac{1}{2}}\end{array}} \right.\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{3}{4} \le x \le \dfrac{1}{2}\)

Vô lí vì \(\dfrac{3}{4} \ge \dfrac{1}{2}\) 

Vậy không có giá trị nào của x thỏa mãn điều kiện xác định của PT

Hay phương trình vô nghiệm

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài