Bài 3.21 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.21 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính số các số hạng của cấp số cộng nếu...

Quảng cáo

Đề bài

Tính số các số hạng của cấp số cộng \(\left( {{a_n}} \right),\) nếu \(\left\{ \begin{array}{l}{a_2} + {a_4} + ... + {a_{2n}} = 126\\{a_2} + {a_{2n}} = 42\end{array} \right.\) .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của cấp số cộng: \({a_n} = {a_1} + \left( {n - 1} \right)d\) và công thức tính tổng \(n\) số hạng đầu của cấp số cộng: \({S_n} = \dfrac{{n\left[ {2{a_1} + \left( {n - 1} \right)d} \right]}}{2}\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \({a_2} + {a_{2n}} = 42\) \( \Leftrightarrow {a_1} + d + {a_1} + \left( {2n - 1} \right)d = 42\) \( \Leftrightarrow {a_1} + nd = 21\)

Lại có: \({a_2} + {a_4} + ... + {a_{2n}} = 126\) \( \Leftrightarrow {a_1} + d + {a_1} + 3d + ... + {a_1} + \left( {2n - 1} \right)d = 126\) \( \Leftrightarrow n{a_1} + d\left( {1 + 3 + ... + 2n - 1} \right) = 126\)

Mà \(1;3;..;2n - 1\) là cấp số cộng công sai \(2\) gồm \(n\) số hạng, số hạng đầu bằng \(1\) nên:

\(1 + 3 + .. + 2n - 1\) \( = \dfrac{{n\left[ {2.1 + \left( {n - 1} \right).2} \right]}}{2} = {n^2}\)

Do đó \(n{a_1} + d.{n^2} = 126\) \( \Leftrightarrow n\left( {{a_1} + nd} \right) = 126\)

Thay \({a_1} + nd = 21\) ta được \(21n = 126 \Leftrightarrow n = 6\).

Vậy \(n = 6.\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Cấp số cộng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài