Bài 3 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 100 sách bài tập toán 7. Tìm x, biết:...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x\) biết \(\dfrac{{{{\left( { - 0,7} \right)}^2}.{{\left( { - 5} \right)}^3}}}{{{{\left( { - 2\dfrac{1}{3}} \right)}^3}.{{\left( {1\dfrac{1}{2}} \right)}^4}.{{\left( { - 1} \right)}^5}}}.\,x \)\(= \dfrac{{{{\left( { - 40} \right)}^2}}}{{{{3.7.2}^2}}}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện lũy thừa trước, rút gọn các phân số không chứa \(x\)

Rồi sử dụng: Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. 

Lời giải chi tiết

Ta có:

 \(\begin{array}{l}\dfrac{{{{\left( { - 0,7} \right)}^2}.{{\left( { - 5} \right)}^3}}}{{{{\left( { - 2\dfrac{1}{3}} \right)}^3}.{{\left( {1\dfrac{1}{2}} \right)}^4}.{{\left( { - 1} \right)}^5}}}\\ = \dfrac{{0,49.\left( { - 125} \right)}}{{{{\left( { - \dfrac{7}{3}} \right)}^3}.{{\left( {\dfrac{3}{2}} \right)}^4}.\left( { - 1} \right)}}\\ = \dfrac{{0,49.\left( { - 125} \right)}}{{\dfrac{{ - {7^3}}}{{{3^3}}}.{{\dfrac{3}{{{2^4}}}}^4}.\left( { - 1} \right)}}\\ = \dfrac{{ - 0,49.125.16}}{{{7^3}.3}}\\ = \dfrac{{ - 0,49.5.25.4.4}}{{49.7.3}} \\ = \dfrac{{ - 0,49.100.5.4}}{{49.7.3}}\\ = \dfrac{{ - 49.20}}{{49.21}}=  - \dfrac{{20}}{{21}}\end{array}\)

Và \(\dfrac{{{{\left( { - 40} \right)}^2}}}{{{{3.7.2}^2}}} = \dfrac{{{{\left( {{{5.2}^3}} \right)}^2}}}{{{{3.7.2}^2}}} = \dfrac{{{5^2}{{.2}^6}}}{{{{3.7.2}^2}}} = \dfrac{{400}}{{21}}\)

Từ đó, ta có:

\(\dfrac{{{{\left( { - 0,7} \right)}^2}.{{\left( { - 5} \right)}^3}}}{{{{\left( { - 2\dfrac{1}{3}} \right)}^3}.{{\left( {1\dfrac{1}{2}} \right)}^4}.{{\left( { - 1} \right)}^5}}}.\,x \)\(= \dfrac{{{{\left( { - 40} \right)}^2}}}{{{{3.7.2}^2}}}\)

\(\begin{array}{l} - \dfrac{{20}}{{21}}x = \dfrac{{400}}{{21}}\\x = \dfrac{{400}}{{21}}:\left( { - \dfrac{{20}}{{21}}} \right)\\x =  - 20.\end{array}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 4 trang 100 sách bài tập toán 7. So sánh:...

 • Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có chu vi bằng 24cm và các cạnh a,b,c tỉ lệ với 3,4,5. a) Tính các cạnh của tam giác ABC...

 • Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7. Trong mặt phẳng tọa độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0) và A(1;2). Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số nào?

 • Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = -1,5x.a) Vẽ đồ thị của hàm số trên;...

 • Bài 8 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 8 trang 100 sách bài tập toán 7. Hãy sưu tầm một biểu đồ hình quạt (trong sách, báo hoặc tại một cuộc triển lãm) rồi nêu ý nghĩa của biểu đồ đó.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài