Giải bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 9 trang 31

Giải bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 9 trang 31 Ở trâu có bộ NST lưỡng bội 2n = 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. Ở trâu có bộ NST lưỡng bội 2n = 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu ?

A. 16 tế bào.                    B. 24 tế bào. 

C. 28 tế bào.                    D. 32 tế bào.

Phương pháp giải :

NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào nhóm tế bào này đang ở kì sau của giảm phân II

Lời giải :

Tổng số NST đơn đang phân ly về 2 cực là 1600 mà 2n=50 , tế bào đang ở kì sau giảm phân II trong 1 tế bào chứa 50 NST đơn 

Vậy số tế bào của nhóm là 1600:50 =32 (tế bào)

Chọn D

Câu 27

27. Trong phân bào lần II của giảm phân, NST kép xếp thành một hàng tại mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở

A. kì đầu.                          B. kì giữa. 

C. kì sau.                          D. kì cuối.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết diễn biến giảm phân

Lời giải :

Trong phân bào lần II của giảm phân, NST kép xếp thành một hàng tại mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở kì giữa. 

Chọn B

Câu 28

28. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài A là bao nhiêu ?

A. Bộ NST của loài A có 2n = 4.            

B. Bộ NST của loài A có 2n = 8. 

C. Bộ NST của loài A có 2n = 16.

D. Bộ NST của loài A có 2n = 18.

Phương pháp giải :

Áp dụng công thức 2n.x = N 

Trong đó:

x là tổng số tế bào mới được tạo ra 

2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài 

N là tổng số NST ở trạng thái chưa nhân đôi 

Lời giải :

Áp dụng công thức 2n.x=N với N=64, x=4 từ đó suy ra 2n=16

Chọn C

Câu 29

29. Một tế bào sinh dục mang 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là : A ~ a ; B ~ b, qua giảm phân có thể cho ra những loại giao tử nào 

A. AB, Ab, aB, Bb

B. AB, Aa, aB, ab.

C. AB, Ab, aB, ab

D. AA, Ab, aB, ab.

Phương pháp giải :

Một tế bào sinh dục giảm phân mang 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là: A ~ a ; B ~ b, qua giảm phân có thể cho ra 4 loại giao tử 

Lời giải :

Những loại giao tử có thể tạo ra AB, Ab, aB, ab.  

Chọn C

Câu 30

30. Một tế bào sinh dục mang 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là : A ~ a ; B ~ b ; D ~ d, qua giảm phân có thể cho ra những loại giao tử nào ?

A. ABD, Aad, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

B. ABD, ABb, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd. 

C. ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, aDd.

D. ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

Phương pháp giải :

Viết sơ đồ lưỡng phân

Lời giải :

Những loại giao tử đó là

ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài