Bài 2.22 trang 76 SBT hình học 11

Giải bài 2.22 trang 76 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi G1, G2, G3 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACD, ABD. Chứng minh rằng (G1G2G3)//(BCD).

Quảng cáo

Đề bài

Cho tứ diện \(ABCD\). Gọi \(G_1\), \(G_2\), \(G_3\)  lần lượt là trọng tâm các tam giác \(ABC\), \(ACD\), \(ABD\). Chứng minh rằng \((G_1G_2G_3)\parallel(BCD)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của trọng tâm trong tam giác.

Sử dụng định lý Talet.

Sử dụng tính chất: Nếu đường thẳng \(d\) không nằm trong mặt phẳng \((\alpha)\) và \(d\) song song với \(d’\) nằm trong \((\alpha)\) thì \(d\) song song với \((\alpha)\).

\(\left\{ \begin{array}{l}d \not\subset (\alpha )\\d\parallel d'\\d' \subset (\alpha )\end{array} \right. \Rightarrow d\parallel (\alpha )\)

Sử dụng tính chất: Nếu mặt phẳng \((\alpha)\) chứa hai đường thẳng cắt nhau \(a, b\) và hai đường thẳng này cùng song song với mặt phẳng \((\beta)\) thì mặt phẳng \((\alpha)\) song song với mặt phẳng \((\beta)\).

\(\left\{ \begin{array}{l}a \subset (\alpha ),b \subset (\alpha )\\a \text{ cắt } b\\a\parallel (\beta ),b\parallel (\beta )\end{array} \right. \Rightarrow (\alpha )\parallel (\beta )\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(I, J, K\) lần lượt là trung điểm của \(BC, CD, BD\).

Theo tính chất trọng tâm của tam giác ta có:

\(\dfrac{AG_1}{AI}=\dfrac{AG_2}{AJ}=\dfrac{AG_3}{AK}=\dfrac{2}{3}\).

Theo định lý Ta let suy ra: \(G_1G_2\parallel IJ\) mà \(IJ\subset (BCD)\)

\(\Rightarrow G_1G_2\parallel(BCD)\).

Tương tự ta có \(G_2G_3\parallel (BCD)\).

Ta lại có \(G_1G_2,G_2G_3\subset (G_1G_2G_3)\)

\(\Rightarrow (G_1G_2G_3)\parallel (BCD)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4: Hai mặt phẳng song song
Gửi bài