Bài 2.17 trang 36 SBT đại số 10

Giải bài 2.17 trang 36 sách bài tập đại số 10. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số \(y = \left| {x + 2} \right| + \left| {3x - 1} \right| + \left| { - x + 4} \right|\) ?

A. \(M\left( {0;7} \right)\)

B. \(N\left( {0;5} \right)\)

C. \(P\left( { - 2; - 1} \right)\)

D. \(Q\left( { - 2;1} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để xét xem một điểm với tọa độ cho trước có thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) hay không ta chỉ cần tính giá trị của hàm số tại hoành độ của điểm đã cho. Nếu giá trị của hàm số tại đó bằng tung độ của điểm đang xét thì điểm đó thuộc đồ thị, còn nếu ngược lại thì điểm đang xét không thuộc đồ thị.

Lời giải chi tiết

Thay trực tiếp tọa độ của các điểm vào hàm số ta thấy điểm \(M\left( {0;7} \right)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = \left| {x + 2} \right| + \left| {3x - 1} \right| + \left| { - x + 4} \right|\) vì:

Với x=0 thì

\(y = \left| {0 + 2} \right| + \left| {3.0 - 1} \right| + \left| { - 0 + 4} \right| \) \(= \left| 2 \right| + \left| { - 1} \right| + \left| 4 \right| = 2 + 1 + 4 = 7\)

Đáp án đúng A

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 2: Hàm số y = ax + b
Quảng cáo
list
close
Gửi bài