Bài 2.14 trang 36 SBT đại số 10

Giải bài 2.14 trang 36 sascg bài tập đại số 10. Viết phương trình đường thẳng...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của môi hàm số

LG a

\(y = |2x - 3|\);

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về giá trị tuyệt đối và cách vẽ bảng biến thiên.

Lời giải chi tiết:

 Ta có thể viết

\(y = \left\{ \begin{array}{l}2x - 3,x \ge \dfrac{3}{2}\\ - 2x + 3,x < \dfrac{3}{2}\end{array} \right.\)

Từ đó có bảng biến thiên và đồ thị của hàm số \(y = |2x - 3|\)(h.32)

 

 

LG b

\(y = | - \dfrac{3}{4}x + 1|\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về giá trị tuyệt đối và cách vẽ bảng biến thiên.

Lời giải chi tiết:

Ta có thể viết

\(y = \left\{ \begin{array}{l} - \dfrac{3}{4}x + 1,x \le \dfrac{4}{3}\\\dfrac{3}{4}x - 1,x > \dfrac{4}{3}\end{array} \right.\)

Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số \(y = | - \dfrac{3}{4}x + 1|\)(h.33)

 

 

LG c

\(y = x + |x|\).

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về giá trị tuyệt đối và cách vẽ bảng biến thiên.

Lời giải chi tiết:

Với \(x \ge 0\) thì \(y = x + \left| x \right| = x + x = 2x\)

Với \(x < 0\) thì \(y = x + \left| x \right| = x - x = 0\)

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
y = x + |x|\; = x + \sqrt {{x^2}} \quad \\
\Rightarrow y' = 1 + \frac{{2x}}{{2\sqrt {{x^2}} }} = 1 + \frac{x}{{|x|}} = \left\{ \begin{array}{l}
2\quad x \ge 0\\
0\quad x < 0
\end{array} \right.
\end{array}\)

\( \Rightarrow y' \ge 0\;\;\forall x\)

Bảng biến thiên:

Đồ thị của hàm số \(y = x + |x|\)được vẽ trên hình.

 

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 2: Hàm số y = ax + b
Quảng cáo
list
close
Gửi bài