Bài 2.14 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.14 trang 91 sách bài tập hình học 10. Áp dụng tính chất giao hoán và tính chất phân phối của tích vô hướng hãy chứng minh các kết quả sau đây:...

Quảng cáo

Đề bài

Áp dụng tính chất giao hoán và tính chất phân phối của tích vô hướng hãy chứng minh các kết quả sau đây:

\({(\overrightarrow a  + \overrightarrow b )^2} = {\left| {\overrightarrow a } \right|^2} + {\left| {\overrightarrow b } \right|^2} + 2\overrightarrow a .\overrightarrow b \);

\({(\overrightarrow a  - \overrightarrow b )^2} = {\left| {\overrightarrow a } \right|^2} + {\left| {\overrightarrow b } \right|^2} - 2\overrightarrow a .\overrightarrow b \);

\((\overrightarrow a  + \overrightarrow b )(\overrightarrow a  - \overrightarrow b ) = {\left| {\overrightarrow a } \right|^2} - {\left| {\overrightarrow b } \right|^2}\);

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện nhân các tổng, hiệu véc tơ với nhau và sử dụng chú ý \({\overrightarrow a ^2} = \overrightarrow a .\overrightarrow a  = {\left| {\overrightarrow a } \right|^2}\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \({(\overrightarrow a  + \overrightarrow b )^2} = (\overrightarrow a  + \overrightarrow b ).(\overrightarrow a  + \overrightarrow b )\)\( = \overrightarrow a .\overrightarrow a  + \overrightarrow a .\overrightarrow b  + \overrightarrow b .\overrightarrow a  + \overrightarrow b .\overrightarrow b \) \( = {\left| {\overrightarrow a } \right|^2} + {\left| {\overrightarrow b } \right|^2} + 2\overrightarrow a .\overrightarrow b \)

\({\left( {\overrightarrow a  - \overrightarrow b } \right)^2} = \left( {\overrightarrow a  - \overrightarrow b } \right)\left( {\overrightarrow a  - \overrightarrow b } \right)\) \( = \overrightarrow a .\overrightarrow a  - \overrightarrow b .\overrightarrow a  - \overrightarrow a .\overrightarrow b  + \overrightarrow b .\overrightarrow b \) \( = {\left| {\overrightarrow a } \right|^2} - 2\overrightarrow a \overrightarrow b  + {\left| {\overrightarrow b } \right|^2}\).

\((\overrightarrow a  + \overrightarrow b )(\overrightarrow a  - \overrightarrow b )\)\( = \overrightarrow a .\overrightarrow a  + \overrightarrow b .\overrightarrow a  - \overrightarrow a .\overrightarrow b  - \overrightarrow b .\overrightarrow b \) \( = {\left| {\overrightarrow a } \right|^2} - {\left| {\overrightarrow b } \right|^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài