Bài 2.11 trang 35 SBT đại số 10

Giải bài 2.11 trang 35 sách bài tập đại số 10. Vẽ đồ thị hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đồ thị hàm số

\(y = \left\{ \begin{array}{l}2x - 1,x \ge  1\\\dfrac{1}{2}x + 1,x < 1\end{array} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách vẽ đồ thị hàm số \(y = ax + b\) đã được học ở lớp 7 trên từng khoảng của \(x\).

Lời giải chi tiết

+) Vẽ đồ thị hàm số \(y = 2x - 1\)

Cho \(x = 1\) thì \(y = 1\) ta được điểm \(\left( {1;1} \right)\)

Cho \(x = 2\) thì \(y = 3\) ta được điểm \(\left( {2;3} \right)\)

Nối hai điểm trên kéo dài ta được đồ thị hàm số \(y = 2x - 1\).

Xóa phần đồ thị ở phía \(x < 1\) đi.

+) Vẽ đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{2}x + 1\)

Cho \(x = 0\) thì \(y = 1\) ta được điểm \(\left( {0;1} \right)\)

Cho \(x =  - 2\) thì \(y = 0\) ta được điểm \(\left( { - 2;0} \right)\)

Nối hai điểm trên kéo dài ta được đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{2}x + 1\)

Xóa phần đồ thị ở phía \(x \ge 1\) đi.

+) Hợp hai phần đồ thị còn lại ta được đồ thị hàm số đã cho.

Điểm \((1 ;1)\) thuộc đồ thị , điểm \((1;\dfrac{3}{2})\) không thuộc đồ thị.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 2: Hàm số y = ax + b
Quảng cáo
list
close
Gửi bài