Giải bài 16,17,18,19,20 trang 65 SBT Sinh học 10

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 65 SBT Sinh học 10: Các thành phần của màng tế bào như Glicôprôtêin, Lipôprôtêin, các Prôtêin xen màng được tổng hợp ra từ đâu ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Các thành phần của màng tế bào như Glicôprôtêin, Lipôprôtêin, các Prôtêin xen màng được tổng hợp ra từ đâu ?

A. Lưới nội chất trơn.

B. Lizôxôm.

C. Lưới nội chất hạt.

D. Ribôxôm tự do trong tế bào chất.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Lưới nội chất

Lời giải

Các thành phần của màng tế bào như Glicôprôtêin, Lipôprôtêin, các Prôtêin xen màng được tổng hợp ra từ Lưới nội chất hạt.

Chọn C

Câu 17

17. Kháng thể được sinh ra từ đâu ?

A. Lưới nội chất hạt.

B. Lưới nội chất trơn,

C. Tế bào chất.

D. Nhân tế bào.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Lưới nội chất

Lời giải

Kháng thể được sinh ra từ Lưới nội chất hạt.

Chọn A

Câu 18

18. Các thành phần không liên quan cấu trúc trực tiếp với nhau là

A. Màng nhân, Lizôxôm, màng sinh chất.

B. Lưới nội chất hạt, lưới nội chất trơn, bộ máy Gôngi.

C. Bóng tải, màng sinh chất.

D. Ti thể, lạp thể.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải

Các thành phần không liên quan cấu trúc trực tiếp với nhau là Ti thể, lạp thể.

Chọn D

Câu 19

19. Cấu trúc nào sau đây không trực tiếp tham gia vào nâng đỡ hay vận động tế bào ?

A. Vi sợi.

B. Vi ống.

C. Roi.

D. Lizôxôm, Ribôxôm.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải

Lizôxôm, Ribôxôm không trực tiếp tham gia vào nâng đỡ hay vận động tế bào.

Chọn D

Câu 20

20. Trình tự di chuyển của prôtêin từ nơi được tạo ra đến khi tiết ra ngoài tế bào là

A. lưới nội chất hạt -> bộ máy Gôngi -> màng sinh chất.

B. lưới nội chất trơn -> lưới nội chất hạt -> màng sinh chất.

C. bộ máy Gôngi -> lưới nội chất trơn -> màng sinh chất.

D. lưới nội chất hạt -> ribôxôm -> màng sinh chất.

Phương pháp:

Prôtêin di chuyển từ nơi sản xuất tới nơi đóng gói rồi xuất bào ra ngoài.

Lời giải

Trình tự di chuyển của prôtêin từ nơi được tạo ra đến khi tiết ra ngoài tế bào lưới nội chất hạt -> bộ máy Gôngi -> màng sinh chất.

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 61
Gửi bài