Giải bài 26,27,28,29,30 trang 67 SBT Sinh học 10

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 67 SBT Sinh học 10: Sử dụng lizin đánh dấu để theo dõi sự di chuyển của một enzim cho thấy sau khi tiêm 10 phút thấy chúng có mặt ở (1), sau hơn 3 phút nữa chúng có mặt ở (2) và sau 180 phút được định khu trong (3). Cấu trúc (1) -> (2) -> (3) lần lượt sẽ là :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. Sử dụng lizin đánh dấu để theo dõi sự di chuyển của một enzim cho thấy sau khi tiêm 10 phút thấy chúng có mặt ở (1), sau hơn 3 phút nữa chúng có mặt ở (2) và sau 180 phút được định khu trong (3). Cấu trúc (1) -> (2) -> (3) lần lượt sẽ là :

A. Ribôxôm -> lưới nội chất -> lizôxôm.

B. Mạng lưới nội chất hạt —> bô máy Gôngi —> lizôxôm

C. Mạng lưới nội chất -> bộ máy Gôngi -> lizôxôm.

D. Lưới nội chất —> lizôxôm —> màng sinh chất.

Phương pháp:

Enzim có bản chất là prôtêin, một số là ARN

Lời giải

Cấu trúc (1) -> (2) -> (3) lần lượt sẽ là: Mạng lưới nội chất hạt —> bô máy Gôngi —> lizôxôm.

Chọn B

Câu 27

27. Chức năng nào sau đây không phải của perôxixôm ?

A. Ôxi hoá axit uric.

B. Điều chỉnh chuyển hoá Glucôzơ.

C. Phân giải H2O2 nhờ Catalaza.

D. Phân giải các phân tử Prôtêin.

Phương pháp:

Peroxisome (hay perôxixôm) là những túi màng có nguồn gốc từ mạng lưới nội chất chứa các enzym.

Lời giải

Phân giải các phân tử Prôtêin không phải chức năng của perôxixôm.

Chọn D

Câu 28

28. Chức năng nào sau đây không phải của không bào.

A. Chứa chất phế thải, độc hại.

B. Chứa dung dịch muối khoáng,

C. Chứa không khí.

D. Chứa chất dinh dưỡng và sắc tố.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Một số bào quan khác

Lời giải

Chức năng nào sau đây không phải của không bào là chứa không khí.

Chọn C

Câu 29

29. Trong các tế bào nhân thực ADN không tìm thấy trong

A. Nhân.

B. Ti thể 

C. Lục lạp.

D. Ribôxôm.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải

Trong các tế bào nhân thực ADN không tìm thấy Ribôxôm

Chọn D

Câu 30

30. Các bào quan có chứa ADN là

A. Ti thể và lục lạp.

B. Lục lạp và bộ máy Gôngi.

C. Bộ máy Gôngi và ribôxôm.

D. Ribôxôm và ti thể.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải

Các bào quan có chứa ADN là Ti thể và lục lạp.

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 61
Gửi bài