Giải bài 21,22,23,24,25 trang 66 SBT Sinh học 10

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 66 SBT Sinh học 10: Điều nào sau đây không thuộc đặc điểm của bộ máy Gôngi ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Điều nào sau đây không thuộc đặc điểm của bộ máy Gôngi ?

A. Gồm những túi màng dẹt xếp chồng lên nhau.

B. Là nơi hình thành các túi tiết để gửi tới màng sinh chất.

C. Là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào.

D. Là nơi tạo ra các chất dinh dưỡng của tế bào

Phương pháp:

Xem lý thuyết Bộ máy gôngi

Lời giải

Bộ máy Gôngi không tạo ra các chất dinh dưỡng của tế bào.

Chọn D

Câu 22

22. Ribôxôm

A. Có trong nhân tế bào.

B. Có trong lưới nội chất hạt

C. Liên kết trên lưới nội chất hạt hay tự do trong tế bào chất.

D. Dính trên màng của ti thể.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Ribôxôm

Lời giải

Ribôxôm liên kết trên lưới nội chất hạt hay tự do trong tế bào chất.

Chọn C

Câu 23

23. Tương quan giữa diện tích màng trong và màng ngoài của ti thể là

A. Diện tích màng ngoài lớn hơn diện tích màng trong.

B. Diện tích màng trong lớn hơn diện tích màng ngoài,

C. Diện tích màng trong bằng diện tích màng ngoài.

D. Diện tích của mỗi màng có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tuỳ từng loại ti thể.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Ti thể

Lời giải

Diện tích màng trong ti thể lớn hơn diện tích màng ngoài.

Chọn B

Câu 24

24. Lí do nào không phải là nguyên nhân làm số lượng ti thể có thể thay đổi trong đời sống của tế bào ?

A. Ti thể có thể tự nhân đôi làm cho số lượng ti thể tăng.

B. Lizôxôm phân huỷ những ti thể già yếu làm cho số lượng ti thể giảm.

C. Tế bào phân chia làm cho số lượng ti thể cũng bị phân chia theo

D. Ti thể có thể tự tiêu hủy làm cho số lượng ti thể giảm

Phương pháp:

Xem lý thuyết Ti thể

Lời giải

Lí do không đúng là D.

Chọn D

Cau 25

25. Chức năng nào sau đây không phải của lizôxôm ?

A. Tổng hợp màng, làm tăng diện tích màng sinh chất.

B. Làm nhiệm vụ tiêu hoá nội bào.

C. Lam nhiệm vụ phân huỷ các bào quan già và yếu

D. Tự tiêu tế bào cần thiết cho sự biệt hoá và biến thái

Phương pháp:

Xem lý thuyết Lizôxôm

Lời giải

Lizôxôm không có chức năng tổng hợp màng, làm tăng diện tích màng sinh chất.

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 61
Gửi bài