Bài 1.48 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.48 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Dựa vào các điểm A, B, C, D, O, M, N đã cho, hãy...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\) tâm \(O\). Gọi \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm của \(AD\) và \(BC\). Dựa vào các điểm \(A, B, C, D, O, M, N\) đã cho, hãy:

a) Kể tên hai vec tơ cùng phương với \(\overrightarrow {AB} \), hai vec tơ cùng hướng với \(\overrightarrow {AB} \), hai vec tơ ngược hướng với \(\overrightarrow {AB} \) (các vec tơ kể ra này đều khác \(\overrightarrow 0 \))

b) Chỉ ra một vec tơ bằng vec tơ \(\overrightarrow {MO} \), một vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {OB} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai véc tơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Hai véc tơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Lời giải chi tiết

a) Hai vec tơ cùng phương với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {MO} ,\overrightarrow {CD} \);

Hai vec tơ cùng hướng với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {ON} ,\overrightarrow {DC} \);

Hai vec tơ ngược hướng với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {OM} ,\overrightarrow {NO} \);

b) Vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {MO} \) là \(\overrightarrow {ON} \);

Vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {OB} \) là \(\overrightarrow {DO} \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close