Bài 12 trang 233 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 12 trang 233 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết ba số hạng đầu của một cấp số cộng, biết rằng tổng n số hạng đầu tiên của cấp số này là: Sn = 4n2 - 3n.

Quảng cáo

Đề bài

Viết ba số hạng đầu của một cấp số cộng, biết rằng tổng n số hạng đầu tiên của cấp số này là: Sn = 4n2 - 3n.

Lời giải chi tiết

Ta có S1 = u1 = 4.12 – 3.1 = 1

\(\begin{array}{l}{S_n} = \frac{{n\left[ {2{u_1} + \left( {n - 1} \right)d} \right]}}{2}\\ \Leftrightarrow 4{n^2} - 3n = \frac{{n\left[ {2.1 + \left( {n - 1} \right)d} \right]}}{2}\\ \Leftrightarrow 8{n^2} - 6n = n\left[ {2 + \left( {n - 1} \right)d} \right]\\ \Leftrightarrow 8n - 6 = 2 + \left( {n - 1} \right)d\\ \Leftrightarrow 8n - 8 = \left( {n - 1} \right)d\\ \Leftrightarrow 8\left( {n - 1} \right) = \left( {n - 1} \right)d\\ \Leftrightarrow d = 8\\ \Rightarrow {u_1} = 1,{u_2} = 9,{u_3} = 17\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài