Bài 1.1 trang 7 SBT đại số 10

Giải bài 1.1 trang 7 sách bài tập đại số 10. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa biến?...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa biến?

a) \(1 + 1 = 3\)

Phương pháp giải:

Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai, Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Với mỗi giá trị của biến thuộc một tập hợp nào đó, mệnh đề chứa biến trở thành một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Là một mệnh đề ;

Đây là mệnh đề sai.

b) \(4 + x < 3\)

Phương pháp giải:

Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai, Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Với mỗi giá trị của biến thuộc một tập hợp nào đó, mệnh đề chứa biến trở thành một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Là một mệnh đề chứa biến.

c) \(\dfrac{3}{2}\) có phải là một số nguyên không?

Phương pháp giải:

Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai, Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Với mỗi giá trị của biến thuộc một tập hợp nào đó, mệnh đề chứa biến trở thành một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Không là mệnh đề, không là mệnh đề chứa biến;

Đây là câu hỏi.

d) \(\sqrt 5 \) là một số vô tỉ.

Phương pháp giải:

Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai, Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Với mỗi giá trị của biến thuộc một tập hợp nào đó, mệnh đề chứa biến trở thành một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Là một mệnh đề.

Đây là mệnh đề đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close