Bài 1.6 trang 8 SBT đại số 10

Giải bài 1.6 trang 8 sách bài tập đại số 10. Cho a là số tự nhiên, xét các mệnh đề...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho \(a\) là số tự nhiên, xét các mệnh đề P: “\(a\) có tận cùng là \(0\)”, Q: “\(a\) chia hết cho \(5\)”.

LG a

 Phát biểu mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) và mệnh đề đảo của nó;

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức số học đã biết để nhận biết tính đúng, sai của các mệnh đề.

Lấy phản ví dụ cho mệnh đề sai.

Mệnh đề đảo của mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) là \(Q \Rightarrow P\)

Lời giải chi tiết:

 \((P \Rightarrow Q):\)“Nếu \(a\) có tận cùng bằng \(0\) thì \(a\) chia hết cho \(5\)”.

Mệnh đề đảo \(\left( {Q \Rightarrow P} \right)\) “Nếu \(a\) chia hết cho \(5\) thì \(a\) có tận cùng bằng \(0\)”.

LG b

Xét tính đúng sai của cả hai mệnh đề trên.

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức số học đã biết để nhận biết tính đúng, sai của các mệnh đề.

Lấy phản ví dụ cho mệnh đề sai.

Mệnh đề đảo của mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) là \(Q \Rightarrow P\)

Lời giải chi tiết:

\((P \Rightarrow Q):\) đúng,

\(\left( {Q \Rightarrow P} \right)\) sai. Phản ví dụ: \(15\) chia hết cho \(5\) nhưng không có tận cùng là \(0\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close