Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 SBT Sinh học 9. 1. Môi trường sống của sinh vật gồm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Môi trường sống của sinh vật gồm

A. đất và nước.

B. nước và không khí.

C. đất, nước và không khí.

D. tất cả những gì bao quanh sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới chúng.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết môi trường sinh thái

Lời giải :

Môi trường sống của sinh vật gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới chúng.

Chọn D

Câu 2

2. Trong tự nhiên, có các loại môi trường sống nào sau đây ?

A. Môi trường trong đất, môi trường nước và môi trường mặt đất - không khí.

B. Môi trường sinh vật, môi trường nước và môi trường mặt đất - không khí.

C. Môi trường sinh vật, môi trường nước và môi trường trong đất.

D. Môi trường trong đất, môi trường nước, môi trường mặt đất - không khí và môi trường sinh vật.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết môi trường sinh thái

Lời giải :

Trong tự nhiên, có các loại môi trường sống Môi trường trong đất, môi trường nước, môi trường mặt đất - không khí và môi trường sinh vật.

Chọn D

Câu 3

3. Phần "Sinh vật và môi trường" của Sinh học lớp 9 đề cập các tác động nào sau đây ?

A. Tác động của các nhân tố môi trường lên sinh Vải

B. Tác động của sinh vật lên môi trường.

C. Tác động của sinh vật lên sinh vật.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết môi trường sinh thái

Lời giải :

Cả A, B và C.

Chọn D

Câu 4

4. Con người nghiên cứu sinh vật và môi trường với mục đích nào sau đây ?

A. Hiểu biết mối quan hệ tác động tương hỗ giữa sinh vật và môi trường, giữa các sinh vật với nhau.

B. Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên sinh vật, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

C. Khai thác tối đa nguồn tài nguyên sinh vật để có lợi nhuận cao nhất mà không cần quan tâm đến môi trường vì môi trường không có thay đổi gì.

D. Cả A và B.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết môi trường sinh thái

Lời giải :

 Con người nghiên cứu sinh vật và môi trường với mục đích:

- Hiểu biết mối quan hệ tác động tương hỗ giữa sinh vật và môi trường, giữa các sinh vật với nhau

- Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên sinh vật, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Chọn D

Câu 5

5. Theo nghĩa khái quát, môi trường sống của sinh vật là

A. nơi sinh vật cư trú.

B. nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn.

C. nơi sinh vật sinh sống.

D. nơi sinh vật sinh sản

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết môi trường sinh thái

Lời giải :

Theo nghĩa khái quát, môi trường sống của sinh vật là nơi sinh vật sinh sống.

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài