9.7 - Unit 9. Future transport - SBT Tiếng Anh 7 English Discovery

1. Write the opposites of the following adjectives. 2. Complete the following sentences using the correct words from the list. 3. Use the words given to write complete sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Write the opposites of the following adjectives.

(Viết các vế đối của các tình từ sau.)

Lời giải chi tiết:

Adjectives

Safe

Comfortable

Slow

Cheap

Convenient

Noisy

Antonyms

Dangerous

Uncomfortable

Fast

Expensive

Unconvenient

Quiet

Bài 2

2. Complete the following sentences using the correct words from the list.

(Hoàn thành các câu dùng từ đúng tử danh sách.)

1. I’m going to be late as I’m caught in a terrible traffic jam.

2. Travelling via motorcycle taxis (xe ôm) can be more ___ than taking taxis, but it’s much more fun.

3. Driving a car can be ___.  Besides the cost of buying a car, you have to pay a lot for parking.

4. If you want to go to the airpot from the city center using ___ transport, you must take two buses.

5. Travelling by train is not as ___ as travelling by plane, but it’s safer.

6. I love travelling by car because it’s ___. We don’t need to share our vehicle with other people.

 

Lời giải chi tiết:

2. Travelling via motorcycle taxis (xe ôm) can be more dangerous than taking taxis, but it’s much more fun.

(Đi bằng xe ôm có thể nguy hiểm hơn đi taxi, nhưng nó vui hơn.)

3. Driving a car can be private. Besides the cost of buying a car, you have to pay a lot for parking.

(Đi bằng xe ô tô có thể riêng tư. Ngoài ra giá để mua một chiếc xe hơi, bạn có thể phải trả nhiều tiền cho việc đậu xe.)

4. If you want to go to the airpot from the city center using public transport, you must take two buses.

(Nếu bạn muốn đi đến sân bay từ trung tâm thành phố dùng phương tiện công cộng, bạn phải đón hai chuyến xe buýt.)

5. Travelling by train is not as expensive as travelling by plane, but it’s safer.

(Đi bằng tàu lửa không đắt bằng đi máy bay, nhưng nó an toàn hơn.)

6. I love travelling by car because it’s fast. We don’t need to share our vehicle with other people.

(Tôi thích đi bằng xe ô tô vì nó nhanh. Chúng tôi không cần chia sẻ phương tiện giao thông với người khác.)

 

Bài 3

3. Use the words given to write complete sentences.

(Dùng các từ đã cho để hoàn thành các câu.)

1. The taxi / not safe / the underground /.

The taxi is not as safe as the underground.

(Taxi không an toàn bằng đi dưới mặt đất.)

2. A bus / slow / taxi /.

3. Ships / noisy / bus /.

4. Travelling by bus / convenient / travelling by taxi /.

5. Travelling by bike / tiring / travelling by bus /.

6. Travelling by train / enjoyable / travelling by plane /.

 

Lời giải chi tiết:

2. A bus is as slow as taxi.

(Xe buýt đi chậm bằng taxi.)

3. Ships are as noisy as bus.

(Thuyền ồn ào như xe buýt.)

4. Travelling by bus is as convenient as travelling by taxi.

(Đi bằng xe buýt thuận tiện như đi taxi.)

5. Travelling by bike is as tiring as travelling by bus.

(Đi bằng xe đạp mệt như đi xe buýt.)

6. Travelling by train is as enjoyable as travelling by plane.

(Đi bằng tàu lửa thoải mái như đi máy bay.)

 

 • 9.8 - Unit 9. Future transport - SBT Tiếng Anh 7 English Discovery

  1. Match the description (1-6) with the right wehicles (a-f). 2. Complete the following sentences using the correct words from the list. 3. Complete the following texts about the future using will / will not and the correct words from the list. 4. Write the sentences about Nam, using will / will not.

 • 9.6 - Unit 9. Future transport - SBT Tiếng Anh 7 English Discovery

  1. Match a question / sentence in A with a response in B. 2. Complete the sentences with the correct words from the list. 3. Match gaps 1-6 with sentences a-f.

 • 9.5 - Unit 9. Future transport - SBT Tiếng Anh 7 English Discovery

  1. Complete the following phrases with as many vehicles from the list as possible. 2. 22 Listen and choose the best answer. 3. 23 Listen to the recording again. Mark the sentence ✓ (right) or x (wrong). 4. 24 Complete the following sentences from the dialogue with the correct words. Then listen and check.

 • 9.4 - Unit 9. Future transport - SBT Tiếng Anh 7 English Discovery

  1. Choose one word that is different from the other, then write your explanation underneath, using the structure “ … is different from the others because …” 2. Join the sentences halves together to make complete sentences. 3. Use the given words to write complete sentences using “(not) as … as …”.

 • 9.3 - Unit 9. Future transport - SBT Tiếng Anh 7 English Discovery

  1. Complete the following sentences using the correct prepositions. There is one extra preposition. 2. Read the text and choose the best heading for each paragraph. There is one extra heading. 3. Complete the following table using NO MORE THAN THREE WORDS for each blank. 4. Mark the sentences ✓ (right), x (wrong), or ? (doesn’t say).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close