7.6 - Unit 7. Shopping around - SBT Tiếng Anh 7 English Discovery

1. Choose the correct option. 2. Complete the sentences with the correct words. 3. Order the words to make sentences or questions. 4. Match questions 1-6 with answers a-f. 5. 19 Put the sentences a-h in the gaps 1-8. Then listen and check.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Choose the correct option.

(Chọn ý đúng.)

1. This coat is too big. Have you got a smaller one / ones?

2. Do you want the cheap tickets or the expensive one / ones?

3. I love chicken sandwiches, but I don’t like cheese one / ones.

4. This phone is very old. I’d like a newer one / ones.

5. My laptop isn’t as big as this one / ones.


Lời giải chi tiết:

1. This coat is too big. Have you got a smaller one?

(Cái áo khoác đó quá rộng. Bạn có cái nào nhỏ hơn không?)

2. Do you want the cheap tickets or the expensive ones?

(Bạn muốn vé rẻ hay cái mắc?)

3. I love chicken sandwiches, but I don’t like cheese ones.

(Tôi thích bánh mì sandwich gà, nhưng không thích cái có phô mai.)

4. This phone is very old. I’d like a newer one.

(Cái điện thoại này rất cũ. Tôi muốn có cái mới hơn.)

5. My laptop isn’t as big as this one.

(Cái laptop của tôi không to bằng cái đó.)

 

Bài 2

2. Complete the sentences with the c

orrect words.

(Hoàn thành các câu với từ đúng.)

1. Can I help you?

2. These ones are on ___.

3. What ___ are you?

4. How ___ is it?

5. Don’t ___ your change.

6. I’ll ___ them.


Lời giải chi tiết:

2. These ones are on sale.

(Những cái này đang được giảm giá.)

3. What size are you?

(Size của bạn là gì?)

4. How much is it?

(Nó có giá bao nhiêu?)

5. Don’t forget your change.

(Đừng quên tiền lẻ của bạn.)

6. I’ll take them.

(Tôi sẽ đưa cho họ.)

 

Bài 3

3. Order the words to make sentences or questions.

(Sắp xếp các từ thành các câu hoặc câu hỏi.)

1. a / looking / jacket / for / I’m

I’m looking for a jacket.

(Tôi đang tìm kiếm một chiếc áo khoác.)

2. is / how / it / much / ?

3. this / please / try / I / on / can / ?

4. rooms / there / the / cover / changing / are /.

5. it / have / colour / got / another / you / in / ?

6. are / these / small / too /.

 

Lời giải chi tiết:

2. How much is it?

(Nó có giá bao nhiêu vậy?)

3. Please can I try this on?

(Vui lòng cho tôi thử cái này được không?)

4. The changing rooms are over there.

(Có quá nhiều phòng thay đồ.)

5. Have you got it in another colour? 

(Bạn có màu khác trong đó không?)

6. These are too small.

(Nó quá nhỏ.)


Bài 4

4. Match questions 1-6 with answers a-f.

(Ghép các câu hỏi 1-6 với các câu trả lời a-f.)

1. Can I help you?

2. How much are these?

3. Can I try these on, please?

4. What size are you?

5. Have you got them in a smaller size?

6. Are they the right size?

a. I’m looking for some jeans.

b. They’re too big.

c. I’m sorry, we haven’t.

d. I’m size twelve.

e. Sure. The changing rooms are over there.

f. They’re in the sale. They’re 120,000 VND.


Lời giải chi tiết:

1. a

2. f

3. e

4. d

5. c

6. b

Bài 5

 5. 19 Put the sentences a-h in the gaps 1-8. Then listen and check.

(Đặt các câu a-g trong chỗ trống 1-8. Sau đó nghe và kiểm tra.)

A: Hi there. Can I help you?

B: 1 g

A: These ones are in the sale.

B: 2 ___

A: They’re twenty-five pounds. Do you like the brown ones?

B: 3 ___

A: Yes. What size are you?

B: 4 ___

A: Here you are. Size twelve.

B: 5 ___

A: Sure. The changing rooms are over there.

B: 6 ___

A: Try these. They’re size fourteen.

B: 7 ___

A: Great. They look really nice.

B: 8 ___

A: Thanks. Don’t forget your change.

a. Mm … Have you got them in black?

b. Thanks. Oh yes, that’s much better.

c. Yes. I’ll take them. Twenty-five pounds? Here you are.

d. They’re nice. How much are they?
e. Twelve.

f. Thanks … Oh dear. They’re too small.

g. Yes. I’m looking for some jeans.

h. Great. Can I try them on?

 

Lời giải chi tiết:

1. g

2. d

3. a

4. e

5. h

6. f

7. b

8. c

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close