5.5 - Unit 5. Food and drink - SBT Tiếng Anh 7 English Discovery

1. 14 Listen and write the amount of each ingredient you hear.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. 14 Listen and write the amount of each ingredient you hear.

(Nghe và viết số lượng của mỗi nguyên liệu mà bạn nghe được.)

Bài 2

h

Bài 3

h

Quảng cáo
close