3.7 - Unit 3. Animals' magic - SBT Tiếng Anh 7 English Discovery

1. Read a short biography of Jane Goodall and answer the questions. 2. Now complete the biography with the correct words. 3. Match topics 1-4 with paragraphs A-D in the biography. 4. Complete the information in the fact box about Steve Backshall. 5. Use the fact box to write a short biography (60-80 words) about Steve Backshall.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read a short biography of Jane Goodall and answer the questions.

(Đọc tiểu sử ngắn của Jane Goodall và trả lời các câu hỏi.)

1. Which animals is she interested in?

(Cô ấy yêu thích động vật nào?)

2. Where did she study in 1962?

(Cô ấy đã học ở đâu vào năm 1962?)


Lời giải chi tiết:

1. She is interested in monkeys.

(Cô ấy thích tinh tinh hoang dã.)

Dẫn chứng: “This started her love for monkeys.”

2. She was study at Cambridge University in 1962.

(Cô ấy học tại đại học Cambridge vào 1962.)

Dẫn chứng: “ She started to study about chimps at Cambridge University in 1962.”

Bài 2

2. Now complete the biography with the correct words.

(Bây giờ hãy hoàn thành tiểu sử với các từ đúng.)

Lời giải chi tiết:

1. famous

2. born

3. lived

4. started

5. worked

Dịch bài:

A

Jane Goodall là chuyên gia và nhà văn nổi tiếng về động vật hoang dã.

B

Cô ấy sinh vào năm 1934 và sống tại Luân Đôn. Khi cô ấy là 1 đứa trẻ, cô ấy được nhận một con tinh tinh đồ chơi từ ba mẹ của cô ấy. Điều này bắt đầu tình yêu của cô ấy dành cho khỉ.

C

Vào năm 1985, cô ấy sống với tinh tinh hoang dã ở Tazania và xem hành vi cử xử và hành động của chúng.

Cô ấy bắt đầu học về tinh tinh ở đại học Cambridge vào năm 1962.

D

Vào năm 1977, cô ấy làm việc ở một tổ chức bảo vệ tinh tinh hoang dã. Cô ấy vẫn lảm việc bảo vệ động vật hoang dã đến hôm nay.


Bài 3

3. Match topics 1-4 with paragraphs A-D in the biography.

(Ghép các chủ đề 1-4 với đoạn văn A-D trong tiểu sử.)

1. Early career

(Sự nghiệp sớm)

2. Childhood and family

(Tuổi thơ và gia đình)

3. Later life

(Cuộc sống sau này)

4. Reason she is famous

(Lý do tại sao cô ấy nổi tiếng)


Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. D

4. A

Bài 4

4. Complete the information in the fact box about Steve Backshall.

(Hoản thành thông tin trong bảng về Steve Backshall.)

Lời giải chi tiết:

2. 1973

3. Biology

4. Colombian

5. Tiger Wars

6. 2014


Bài 5

5. Use the fact box to write a short biography (60-80 words) about Steve Backshall.

(Dùng những sự thật trong bảng để viết tiểu sử ngắn (60-80 từ) về Steve Backshall.)

a. Divide the information into four paragraphs:

(Chia thông tin thành 4 đoạn)

1. Reason he is famous

(Lý do anh ấy nổi tiếng)

2. Childhood and family

(Tuổi thơ và gia đình)

3. Early career

(Sự nghiệp sớm)

4. Later life

(Cuộc sống sau này)

b. Use the text in Exercise 1 as a model.

(dùng đoạn văn ở bài tập 1 làm mẫu.)

c. Use the Past Simple in the blog.

(Dùng quá khứ đơn để viết bài.)

 


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close