9.4 - Unit 9. Future transport - SBT Tiếng Anh 7 English Discovery

1. Choose one word that is different from the other, then write your explanation underneath, using the structure “ … is different from the others because …” 2. Join the sentences halves together to make complete sentences. 3. Use the given words to write complete sentences using “(not) as … as …”.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Choose one word that is different from the other, then write your explanation underneath, using the structure “ … is different from the others because …”

(Chọn một từ khác với từ còn lại, sau đó viết lời giải thích của bạn bên dưới, sử dụng cấu trúc “… khác với những từ khác vì …”)

Lời giải chi tiết:

1. D

2. C

3. A

4. B

5. D

6. A

2. …because it doesn’t have an engine

(bởi vì nó không có động cơ)

3. …. because it’s a water transport

(bởi vì nó là phương tiện đi dưới nước)

4. …. because it’s not a transport control station

(bởi vì nó không phải là trạm kiểm soát phương tiện)

5. …. because it isn’t used to carry passengers

(bởi vì nó không được dùng để chở khách)

6. … because it travels much faster

(bởi vì nó di chuyển nhanh hơn rất nhiều)

2. Join the sentences halves together to make complete sentences.

(Hoàn thành nửa câu còn lại với nhau để tạo thành câu.)

1. Future cars will be 

2. Travelling by train is

3. Our rail network will be

4. This red car is not

5. Electric buses are

6. This car may travel

a. not as fast as travelling by planes.

b. different from today’s cars. They will not use fossil fuels.

c. as fast as the sound.

d. different from electric cars in that they can carry more people.

e. as expensive as the blue one.

f. different from the current one. More train networks will be built.

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. f

4. e

5. d

6. c

1b. Future cars will be different from today’s cars. They will not use fossil fuels.

(Những chiếc xe hơi trong tương lai sẽ khác so với hiện tại. Chúng sẽ không dùng nhiên liệu hoá thạch.)

2a. Travelling by train is not as fast as travelling by planes.

(Di chuyển bằng tàu hoả không nhanh như di chuyển bằng máy bay.)

3f. Our rail network will be different from the current one. More train networks will be built.

(Hệ thông đường ray sẽ khác so với hiện tại. Nhiều hệ thống tàu hoả sẽ được xây dựng hơn.)

4e. This red car is not as expensive as the blue one.

(Chiếc xe hơi đỏ không đắt bằng chiếc màu xanh.) 

5d. Electric buses are different from electric cars in that they can carry more people.

(Xe buýt điện khác so với xe hơi điện ở chỗ nó có thể chở nhiều hành khách hơn.)

6c. This car may travel as fast as the sound.

(Chiếc xe hơi này có thể di chuyển nhanh ngang bằng âm thanh.)

3. Use the given words to write complete sentences using “(not) as … as …”.

(Dùng từ đã cho để hoàn thành các câu dùng “(not) as … as …”.

1. Coaches / comfortable / trains.

Coaches are not as comfortable as trains.

2. Travelling by bike / expensive / travelling by bus.

3. A car / large / a train.

4. An average cruise ship / big / three football fields.

5. Travelling by train / dizzy / travelling by plane.

6. Travelling by motorbike / exciting / travelling by bike.

Lời giải chi tiết:

2. Travelling by bike is not as expensive as travelling by bus.

(Đi bằng xe đạp không đắt bằng đi xe buýt.)

3. A car is not large as a train.

(Xe hơi không to bằng tàu lửa.)

4. An average cruise ship is as  big as three football fields.

(Một tàu du lịch trung bình lớn bằng ba sân bóng đá.)

5. Travelling by train is dizzy as travelling by plane.

(Đi tàu hoả chóng mặt như đi bằng máy bay.)

6. Travelling by motorbike is as exciting as travelling by bike.

(Đi bằng ô tô thú vị như đi bằng xe đạp.)

 

4. Use "(not) as ... as ... " and the given words to write sentences comparing three different ways to travel from Hà Nội to Sapa. 

Lời giải chi tiết:

2. Travelling by train is not as fast as travelling by mini-van. 

(Di chuyển bằng tàu hoả không nhanh bằng đi bằng xe tải mini.)

3. Travelling by mini-van is not as comfortable as travelling by train.

(Di chuyển bằng xe tải mini không thoải mái bằng di chuyển bằng tàu hoả.)

4. Travelling by train is not as convenient as travelling by mini-van or bus.

(Di chuyển bằng tàu hoả không tiện nghi như di chuyển bằng xe tải mini hay xe buýt.)

5. Travelling by bus is not as enjoyable as travelling by train.

(Di chuyển bằng xe buýt không vui như di chuyển bằng tàu hoả.)

6. Travelling by mini-van is not as relaxing as travelling by train.

(Di chuyển bằng xe tải mini không thư thái như di chuyển bằng tàu hoả.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close