Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 9

Quảng cáo

UNIT 9. CITIES OF THE FUTURE

Thành phố trong tương lai

GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

LANGUAGE

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 READING

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

 SPEAKING

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

LISTENING

39. 

40. 

41. 

42. 

 WRITING

43. 

44. 

45. 

46. 

COMMUNICATION & CULTURE

47. 

48. 

LOOKING BACK

49. 

50. 

51. 


>> Luyện tập từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close