Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 5

Quảng cáo

UNIT 5. BEING PART OF ASEAN

(LÀ THÀNH VIÊN CỦA ASEAN )

GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

LANGUAGE

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

READING

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

SPEAKING

35. 

36. 

37. 

38. 

LISTENING

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

WRITING

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

COMMUNICATION & CULTURE

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

LOOKING BACK

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

 


>> Luyện tập từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 11 mới

Quảng cáo
close