Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 5

Quảng cáo

UNIT 5. BEING PART OF ASEAN

(LÀ THÀNH VIÊN CỦA ASEAN )

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30.       

31.         

32.   

33.       

34. 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài