Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 4

Quảng cáo

UNIT 4. CARING FOR THOSE IN NEED

(Quan tâm đến những người cần sự giúp đỡ)

 GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

LANGUAGE

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

READING

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

 SPEAKING

35. 

36. 

37. 

38. 

LISTENING

39. 

40. 

WRITING

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

COMMUNICATION & CULTURE

48. 

49. 

50. 

51. 

LOOKING BACK

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
>> Luyện tập từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close