Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 8

Quảng cáo

UNIT 8. OUR WORLD HERITAGE SITES

(Các di sản thế giới của chúng ta)

GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

LANGUAGE

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

READING

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

SPEAKING

41. 

42. 

 LISTENING

43. 

44. 

45. 

46. 

WRITING

47. 

48. 

49. 

50. 

 COMMUNICATION & CULTURE

51. 

52. 

53. 

54. masterpiece.','translate_example1':'T\u00e1c ph\u1ea9m \"B\u1eefa t\u1ed1i cu\u1ed1i c\u00f9ng\" c\u1ee7a Leonardo \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e1nh gi\u00e1 l\u00e0 m\u1ed9t ki\u1ec7t t\u00e1c.','audio_example1':'','sentences_example2':'','translate_example2':'','audio_example2':'','sentences_example3':'','translate_example3':'','audio_example3':'','type':'lghaudio','src':'https://img.loigiaihay.com/picture/audio/asterpiece-gb_1.mp3'}" src="https://img.loigiaihay.com/picture/article/2022/0823/vocabulary-phan-tu-vung-unit-8-tieng-anh-11-moi_1_1661237075.jpg" vocabulary="masterpiece" mean_word="(n): kiệt tác" audio_src="https://img.loigiaihay.com/picture/audio/asterpiece-gb_1.mp3" spelling="/ˈmɑːstəpiːs/" img_des="https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0623/54masterpiece.jpg" sentences_example1="Leonardo's "Last Supper" is widely regarded as a masterpiece." translate_example1="Tác phẩm "Bữa tối cuối cùng" của Leonardo được nhiều người đánh giá là một kiệt tác." type="lghaudio" />

55. 

LOOKING BACK

56. 

57. 

58. 


>> Luyện tập từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close