Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 6

Quảng cáo

UNIT 6. GLOBAL WARMING

Sự nóng lên của toàn cầu

GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

LANGUAGE

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

READING

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

SPEAKING

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

LISTENING

46. 

47. 

48. 

WRITING

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

COMMUNICATION & CULTURE

54. 

55. 

56. 

57. 

LOOKING BACK

58. 

59. 


>> Luyện tập từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close