Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 1

Quảng cáo

UNIT 1. THE GENERATION GAP

(KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ)

GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

LANGUAGE

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

SPEAKING

22. 

23. 

24. 

25. 

LISTENING

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

WRITING

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

LOOKING BACK

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 11 mới

Quảng cáo
close