Tiếng Anh 8 Unit 7: Review

You will hear a man and a boy talking about dreams. Listen and fill in the blanks. You will hear the conversation twice. Read the article about an interview with a teenage celebrity. Circle True or False. Match the words with the descriptions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Listening

You will hear a man and a boy talking about dreams. Listen and fill in the blanks. You will hear the conversation twice.

(Bạn sẽ nghe một người đàn ông và một cậu bé nói về những giấc mơ. Nghe và điền vào chỗ trống. Bạn sẽ nghe đoạn hội thoại hai lần.)


0. Danny is talking to his dad.

(Danny đang nói chuyện với bố của anh ấy.)

1. At school, Danny and his classmates talked about their                           .

2. Danny's dream is to become a[n]                          .

3. Alex and Peter want to make                  for the internet.       

4. Ken is a very good                          .

5. Danny's dad's cream was to become a(n)                          .

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Danny: Hi, Dad.

(Con chào bố.)

Dad: Hi, Danny.How was school?

(Chào, Danny. Trường học thế nào?)

Danny: It was good. We talked about our dreams for the future.

(Nó rất tốt. Chúng con đã nói về ước mơ của chúng con trong tương lai.)

Dad: So, do you still want to work at a bank?

(Con vẫn muốn làm việc tại một ngân hàng?)

Danny: No. Now my dream is to become a director. I want to make movies.

(Không. Bây giờ ước mơ của con là trở thành một đạo diễn. Con muốn làm phim.)

Dad: OK, what about Alex and Peter? What's their dream?

(Được rồi, còn Alex và Peter thì sao? Ước mơ của họ là gì?)

Danny: Theirs is become vloggers.

(Của họ là trở thành vlogger.)

Dad: Vloggers?

(Vlogger á?)

Danny: Yeah, they want to make videos for the Internet.

(Vâng, họ muốn làm video cho Internet.)

Dad: I see. How about your friend, Ken?

(Bố hiểu rồi. Còn về bạn Ken của con?)

Danny: His dream is to be a musician.

(Ước mơ của anh ấy là trở thành một nhạc sĩ.)

Dad: That's a good idea. He's a very good singer.

(Đó là một ý kiến hay. Cậu ấy là một ca sĩ rất giỏi.)

Danny: I know.Dad, when you were my age, what was yours?

(Con biết. Bố ơi, khi bố bằng tuổi con, ước mơ của bố là gì?)

Dad: Oh, mine was to become a musician too.

(Ồ, của bố cũng đã trở thành một nhạc sĩ.)

Danny: But Dad, why didn't you do that?

(Nhưng bố ơi, tại sao bố không làm vậy?)

Dad: Because I Met Your Mother and she told me that I was a terrible singer.

(Bởi vì bố đã gặp mẹ của con và mẹ nói với bố rằng bố là một ca sĩ tệ.)

Danny: Really?

(Thật sao?)

Dad: Yes. But I think she's wrong.

(Đúng. Nhưng bố nghĩ mẹ con đã sai rồi.)

Danny: No, Dad, stop it.

(Ấy không, bố, dừng lại đi.)

Lời giải chi tiết:

1. At school, Danny and his classmates talked about their dreams.

(Ở trường, Danny và các bạn cùng lớp nói về ước mơ của họ.)

2. Danny's dream is to become a[n] director.

(Ước mơ của Danny là trở thành một đạo diễn.)

3. Alex and Peter want to make videos for the internet.

(Alex và Peter muốn làm video cho internet.)

4. Ken is a very good singer.

(Ken là một ca sĩ rất giỏi.)

5. Danny's dad's dream was to become a(n) musician.

(Ước mơ của bố Danny là trở thành một nhạc sĩ.) 

Reading

Read the article about an interview with a teenage celebrity. Circle True or False.

(Đọc bài báo về một cuộc phỏng vấn với một người nổi tiếng tuổi teen. Khoanh tròn đung hoặc sai.)

This week, Charles from Vibe Magazine interviewed Suzy T, the teenage singer, at her home in Texas.

You have a lot of space here. Tell me about your home.

She said that it was a farmhouse. She told me that her family owned a lot of land in Texas

 

Do you keep any animals on your farm?

She said that she had horses, cows, and pigs on her farm. She told me that she liked the pigs most.

How do you go to school?

She said that she went to school on her horse. She told me that she didn't need a jet or a helicopter anymore.

What can't you live without?

She said that she couldn't live without nature and fresh air. She also told me that she couldn't live without her fans.

What is your new song about?

She told me that her song was about helping children. It was for a charity. She said that the charity taught people around the world about children's rights. They also helped children in poor countries to go to school.

(Tuần này, Charles từ Tạp chí Vibe đã phỏng vấn Suzy T, ca sĩ tuổi teen, tại nhà riêng của cô ở Texas.

Bạn có rất nhiều không gian ở đây. Kể cho tôi nghe về ngôi nhà của bạn.

Cô ấy nói rằng đó là một trang trại. Cô ấy nói với tôi rằng gia đình cô ấy sở hữu rất nhiều đất đai ở Texas

Bạn có giữ bất kỳ động vật trong trang trại của bạn?

Cô ấy nói rằng cô ấy có ngựa, bò và lợn trong trang trại của mình. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích những con lợn nhất.

Bạn đến trường như thế nào?

Cô ấy nói rằng cô ấy đã đến trường trên con ngựa của mình. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không cần máy bay phản lực hay trực thăng nữa.

Bạn không thể sống thiếu gì?

Cô ấy nói rằng cô ấy không thể sống thiếu thiên nhiên và không khí trong lành. Cô ấy cũng nói với tôi rằng cô ấy không thể sống thiếu người hâm mộ của mình.

Bài hát mới của bạn nói về điều gì?

Cô ấy nói với tôi rằng bài hát của cô ấy nói về việc giúp đỡ trẻ em. Đó là cho một tổ chức từ thiện. Cô ấy nói rằng tổ chức từ thiện đã dạy mọi người trên khắp thế giới về quyền trẻ em. Họ cũng giúp trẻ em ở các nước nghèo đến trường.)

Example:

(Ví dụ:)

0. Suzy want to Vibe Magazine's office for the interview.

(Suzy muốn đến văn phòng tạp chí Vibe để phỏng vấn.)

Answer: False

(Trả lời: Sai)

(Giải thích: This week, Charles from Vibe Magazine interviewed Suzy T. (Tuần này, Charles từ Tạp chí Vibe đã phỏng vấn Suzy T))

1. Charles told Suzy that her home didn't have much space.

(Charles nói với Suzy rằng nhà của cô ấy không có nhiều không gian.)

2. Suzy said that she kept pigs on the farm.

(Suzy nói rằng cô ấy nuôi lợn trong trang trại.)

3. Suzy told Charles that she didn't need her horse

(Suzy nói với Charles rằng cô ấy không cần con ngựa của mình)

4. Suzy said that she couldn't live without her helicopter

(Suzy nói rằng cô ấy không thể sống thiếu máy bay trực thăng)

5. Suzy told Charles that her new song was for a charity.

(Suzy nói với Charles rằng bài hát mới của cô ấy là để làm từ thiện.)

Lời giải chi tiết:

1. False

(Giải thích: You have a lot of space here. (Bạn có rất nhiều không gian ở đây.))

2. True

(Giải thích: She said that she had horses, cows, and pigs on her farm. She told me that she liked the pigs most. (Cô ấy nói rằng cô ấy có ngựa, bò và lợn trong trang trại của mình. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích những con lợn nhất.))

3. False

(Giải thích: She said that she went to school on her horse. She told me that she didn't need a jet or a helicopter anymore. (Cô ấy nói rằng cô ấy đã đến trường trên con ngựa của mình. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không cần máy bay phản lực hay trực thăng nữa.))

4.  False

(Giải thích: She told me that she didn't need a jet or a helicopter anymore. (Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không cần máy bay phản lực hay trực thăng nữa.))

5. True

(Giải thích: She told me that her song was about helping children. It was for a charity. (Cô ấy nói với tôi rằng bài hát của cô ấy nói về việc giúp đỡ trẻ em. Đó là cho một tổ chức từ thiện. ))

Vocabulary

Match the words with the descriptions.

(Ghép các từ với các mô tả.)

Lời giải chi tiết:

1. b

2. e

3. a

4. f

5. d

6. h

7. c

8. g

9. j

10. i

 

Grammar a

a. Circle the correct words.

(Khoanh tròn những từ đúng.)

Andy: My dream is to become a flight attendant. What's (1) your/yours/his, Bill?

(Ước mơ của tôi là trở thành tiếp viên hàng không. (1) của bạn/của bạn/anh ấy là gì, Bill?)

 

Bill: (2) Mine/My/His is to become a chef because I love cooking.

(Của tôi/của tôi/của anh ấy là trở thành đầu bếp vì tôi thích nấu ăn.)

Andy: Cool. Here's Jack. Let's ask him about (3) his/him/yours.

(Tuyệt. Đây là Jack. Hãy hỏi anh ấy về (3) của anh ấy/anh ấy/của bạn.)

Bill: Sure. We should ask Becky about (4) mine/my/hers, too.

(Chắc chắn rồi. Chúng ta cũng nên hỏi Becky về (4) của tôi/của tôi/của cô ấy.)

Andy: Hi, Jack. What's your dream?

(Chào, Jack. Ước mơ của bạn là gì?)

Jack: I want to be a famous director because love movies.

(Tôi muốn trở thành một đạo diễn nổi tiếng vì yêu thích phim ảnh.)

Bill: How about (5) yours/your/her, Becky?

(Thế còn (5) của bạn/của bạn/cô ấy, Becky?)

Becky: (6) Yours/Mine/Hers is to be a musician. I want to play the piano.

((6) Của bạn/Của tôi/Của cô ấy là trở thành một nhạc sĩ. Tôi muốn chơi piano.)

Lời giải chi tiết:

1. yours

(của bạn)

2. Mine

(của tôi)

3. his

(của anh ấy)

4. hers

(của cô ấy)

5. yours

(của bạn)

6. Mine

(của tôi)

Grammar b

b. Complete the sentences to report what these people said.

(Hoàn thành các câu để báo cáo những gì những người này nói.)

Lời giải chi tiết:

1. Nancy: I have a new sports car.

(Tôi có một chiếc xe thể thao mới.)

Me: She told me (that) she had a new sports car.

(Cô ấy nói với tôi (rằng) cô ấy có một chiếc xe thể thao mới.)

2. George: My father is an engineer.

(Bố tôi là kỹ sư.)

Me: He said (that) his father was an engineer.

(Anh ấy nói (rằng) bố anh ấy là kỹ sư.)

3. Lily: My sister doesn't like her new yacht

(Em gái tôi không thích du thuyền mới của cô ấy.)

Me: She told me (that) her sister didn’t like her new yacht.

(Cô ấy nói với tôi (rằng) em gái cô ấy không thích chiếc du thuyền mới của cô ấy.)

4. Amanda: I can't live without my guitar.

(Tôi không thể sống thiếu cây đàn của mình.)

Me: She said (that) she couldn’t live without her guitar.

(Cô ấy nói (rằng) cô ấy không thể sống thiếu cây đàn guitar.)

5. Joseph: I'm not a good musician.

(Tôi không phải là một nhạc sĩ giỏi.)

Me: He told me (that) he wasn’t a good musician.

(Anh ấy nói với tôi (rằng) anh ấy không phải là một nhạc sĩ giỏi.)

Pronunciation

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh tròn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại.)

1. A. musician             B. flight                       C. rich                         D. millionaire

(nhạc sĩ)                      (chuyến bay)               (giàu có)                     (triệu phú)

2. A. finished              B. told                         C. said                         D. reported

(xong)                          (nói)                            (nói)                            (báo cáo)

3. A. easy                    B. teacher                    C. dream                     D. great

(dễ dàng)                     (giáo viên)                  (ước mơ)                     (tuyệt vời)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. D

Writing

Write about your dream job. Use the questions below to help you. Write 80 to 100 words.

(Viết về công việc mơ ước của bạn. Sử dụng các câu hỏi dưới đây để giúp bạn. Viết 80 đến 100 từ.)

What's your dream job?

(Công việc mơ ước của bạn là gì?)

Why do you want to do it?

(Tại sao bạn muốn làm điều đó?)

What will you need to get the job?

(Bạn sẽ cần gì để có được công việc?)

What are some good things and bad things about the job?

(Một số điều tốt và điều xấu về công việc là gì?)

Lời giải chi tiết:

My dream job is to become a doctor. Because when I am a doctor I can save a lot of people. Being a doctor is a very difficult profession, so I need to study hard. Becoming a doctor will help many people but I will have very little time to spend with my family.

(Công việc mơ ước của tôi là trở thành bác sĩ. Bởi vì khi tôi là bác sĩ tôi có thể cứu rất nhiều người. Bác sĩ là một nghề rất khó vậy nên tôi cần phải cố gắng học tập thật giỏi. Trở thành bác sĩ sẽ giúp được nhiều người tuy nhiên tôi sẽ có rất ít thời gian dành cho gia đình của mình.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Review

  You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). Read about the festival. Write one word for each blank. Match the words with the definitions

 • Tiếng Anh 8 Semester 2: Final Review

  Play "Connect four" You are writing a passage with supporting information about a problem that teenagers have. Answer the questions. Now, use your notes to write a passage about the problem. Write 80 to 100 words.

 • Tiếng Anh 8 Semester 1: Project (Optional)

  a. Listen to Harry's presentation and circle the phrases that you hear. b. In pairs: Take turns introducing and ending presentations using the information below. Think of three effects of pollution and three things your school could do to reduce pollution. Complete the table.

 • Tiếng Anh 8 Semester 2: Project (Optional)

  a. Listen to Annie outlining her group's presentation about a new robot. Listen and fill in the blanks. b. In threes: Practice outlining a presentation using the notes below. Your group has a new robot, and you want to introduce it to your audience. With your group, discuss and decide on a topic and three main parts for your presentation.

 • Tiếng Anh 8 Semester 2: Mid-term Review

  Play the board game. You're writing an email to your friend, telling them about seeing a visitor from another planet. Answer the questions. Now, use your notes to write an email to your friend about seeing a visitor from another planet. Write 80 to 100 words.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close