Tiếng Anh 8 Unit 6 Lesson 3

Let's Talk! In pairs: What is happening in the picture? Do you think there are aliens? Why (not)? a. Read the blog post. Do Andy and his brother agree about what they saw? b. Now, read and circle True, False, or Doesn't say. c. Listen and read. d. In pairs: What do you think Andy and his brother really saw? Why?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

Video hướng dẫn giải

Let's Talk! In pairs: What is happening in the picture? Do you think there are aliens? Why (not)?

(Làm việc theo cặp: Điều gì đang xảy ra trong bức tranh? Bạn có nghĩ rằng có người ngoài hành tinh? Tại sao không)?)

Lời giải chi tiết:

In the picture I see 2 UFOs in the sky. I think aliens are real because there are so many planets in space that we can't find out all about.

(Trong bức tranh tôi thấy có 2 chiếc UFO trên trời. Tôi nghĩ người ngoài hành tinh là có thật bởi vì trong không gian có rất nhiều hành tinh mà chúng ta chưa thể tìm hiểu hết.)

Quảng cáo
decumar

Reading a

Video hướng dẫn giải

a. Read the blog post. Do Andy and his brother agree about what they saw?

(Đọc bài đăng trên blog. Andy và anh trai của anh ấy có đồng ý về những gì họ đã thấy không?)

1. yes

(có)

2. no

(không)

ANDY'S SPACE BLOG

The Night I Saw a UFO

by Andy Wilder

I'll never forget the time I saw a UFO.

I was ten years old. I was in the park with my older brother. It was summertime, but the park was very quiet. We played soccer until it got dark.

We were getting ready to go home when we saw a strange light in the sky. It was moving quickly and making a loud noise. We ran home and hid under my brother's bed. We were really scared! The UFO hovered above our house for a few minutes, and then it flew away.

My brother thinks it was an airplane, not a UFO. I think he's wrong because airplanes can't hover like that! I really believe it was a flying saucer from another planet.

(BLOG KHÔNG GIAN CỦA ANDY

Đêm tôi nhìn thấy UFO

viết bởi Andy Wilder

Tôi sẽ không bao giờ quên lần tôi nhìn thấy UFO.

Tôi đã mười tuổi rồi. Tôi đã ở trong công viên với anh trai của tôi. Đó là mùa hè, nhưng công viên rất yên tĩnh. Chúng tôi chơi bóng đá cho đến khi trời tối.

Chúng tôi đang chuẩn bị về nhà thì nhìn thấy một ánh sáng lạ trên bầu trời. Nó di chuyển nhanh và tạo ra một tiếng động lớn. Chúng tôi chạy về nhà và trốn dưới gầm giường của anh tôi. Chúng tôi đã thực sự sợ hãi! UFO lơ lửng phía trên ngôi nhà của chúng tôi trong vài phút rồi bay đi.

Anh trai tôi nghĩ đó là một chiếc máy bay, không phải UFO. Tôi nghĩ anh ấy đã sai vì máy bay không thể bay lơ lửng như vậy! Tôi thực sự tin rằng đó là một chiếc đĩa bay từ hành tinh khác.)

Lời giải chi tiết:

2. no

(không)

Reading b

Video hướng dẫn giải

b. Now, read and circle True, False, or Doesn't say.

(Bây giờ, hãy đọc và khoanh tròn True, False, hoặc Doesn't say.)

1. Andy and his brother played soccer before they saw the UFO.

(Andy và anh trai của anh ấy đã chơi bóng đá trước khi nhìn thấy UFO.)

2. Andy and his brother were the only people in the park.

(Andy và anh trai của anh ấy là những người duy nhất trong công viên.)

3. The UFO was moving quickly.

(UFO di chuyển rất nhanh.)

4. They hid under Andy's bed.

(Họ trốn dưới gầm giường của Andy.)

5. Andy thinks the UFO me from Venus.

(Andy nghĩ tôi là UFO đến từ sao Kim.)

Lời giải chi tiết:

1. True

(Giải thích: We played soccer until it got dark. We were getting ready to go home when we saw a strange light in the sky. (Chúng tôi chơi bóng đá cho đến khi trời tối. Chúng tôi đang chuẩn bị về nhà thì nhìn thấy một ánh sáng lạ trên bầu trời)

2. Doesn’t say

(Không nhắc đến.)

3. True

(Giải thích: It was moving quickly and making a loud noise. (Nó di chuyển nhanh và tạo ra một tiếng động lớn.)

4. False

(Giải thích: We ran home and hid under my brother's bed. (Chúng tôi chạy về nhà và trốn dưới gầm giường của anh tôi.)

5. Doesn’t say

(Không nhắc đến.)

Reading c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Reading d

Video hướng dẫn giải

d. In pairs: What do you think Andy and his brother really saw? Why?

(Làm việc theo cặp: Bạn nghĩ Andy và anh trai của anh ấy thực sự đã nhìn thấy gì? Tại sao?)

I think it was a plane because planes can also move quickly

(Tôi nghĩ đó là máy bay vì máy bay cũng có thể di chuyển nhanh.)

Lời giải chi tiết:

I think Andy and his brother actually saw a UFO and not an airplane.because airplanes can't hover like that!

(Tôi nghĩ rằng Andy và anh trai của anh ấy đã thực sự nhìn thấy một UFO chứ không phải máy bay. Bởi vì máy bay không thể bay lơ lửng như vậy!)

Writing a

Video hướng dẫn giải

a. Read about writing narrative passages. Then, read the blog again and underline three sentences Andy used to describe what he saw, heard, and felt.

(Đọc về viết đoạn văn tự sự. Sau đó, đọc lại blog và gạch chân ba câu mà Andy đã sử dụng để mô tả những gì anh ấy đã nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận.)

Lời giải chi tiết:

We were getting ready to go home when we saw a strange light in the sky. It was moving quickly and making a loud noise. We were really scared!

(Chúng tôi đang chuẩn bị về nhà thì nhìn thấy một ánh sáng lạ trên bầu trời. Nó đang di chuyển nhanh và tạo ra một tiếng động lớn. Chúng tôi đã thực sự sợ hãi!)

Writing b

Video hướng dẫn giải

b. Reorder the narrative passage below. Use the Writing skill box to help you.

(Sắp xếp lại đoạn văn tường thuật dưới đây. Sử dụng hộp kỹ năng Viết để giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

Speaking a

Video hướng dẫn giải

Strange Visitor from Another Planet

(Vị khách lạ đến từ hành tinh khác)

a. In pairs: Discuss UFOs and aliens. What do you think they usually look like and what do they do?

(Làm việc theo cặp: Thảo luận về UFO và người ngoài hành tinh. Bạn nghĩ họ thường trông như thế nào và họ làm gì?)

Lời giải chi tiết:

I think UFOs are huge and disk-shaped. I think it makes a very strange noise and moves faster than an airplane. And I think the alien looks scary with long arms, huge eyes...

(Tôi nghĩ UFO rất lớn và có dạng đĩa. Tôi nghĩ nó tạo ra tiếng ồn rất lạ và di chuyển nhanh hơn máy bay. Và tôi nghĩ rằng người ngoài hành tinh có dáng vẻ đáng sợ với một đôi tay dài, cặp mắt lớn...)

Speaking b

Video hướng dẫn giải

b. Now, imagine you and your partner saw a strange visitor. In pairs: Plan the story together and fill in the table with your own ideas.

(Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn và bạn của bạn nhìn thấy một vị khách lạ. Làm việc theo cặp: Cùng nhau lên kế hoạch cho câu chuyện và điền vào bảng những ý tưởng của riêng bạn.)

Lời giải chi tiết:

A: So, who is in the story?

(Vậy, ai là người trong câu chuyện?)

B: Hmm… Minh.

(Hừm… Minh.)

A: OK. What happened?

(OK. Có chuyện gì vậy?)

B: Minh saw 2 aliens on his way home.

(Minh nhìn thấy 2 người ngoài hành tinh trên đường về nhà.)

A: Really. What happened next?

(Thật vậy à. Những gì đã xảy ra tiếp theo?)

B: Minh was very scared and he ran home as fast as he could.

(Minh đã rất sợ hãi và anh ấy đã chạy về nhà nhanh nhất có thể.)

Let's Write!

Video hướng dẫn giải

Now, write a narrative passage to tell the story you planned in Speaking. Use the Writing Skill box and your speaking notes to help you. Write 80 to 100 words.

(Bây giờ, hãy viết một đoạn văn tường thuật để kể lại câu chuyện mà bạn đã lên kế hoạch trong phần Nói. Sử dụng hộp Kỹ năng Viết và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 80 đến 100 từ.)

Lời giải chi tiết:

The Night I Saw an alien.

I'll never forget the time I saw an alien.

I was eleven years old. I was in the park with my older brother. It was summertime, but the park was very quiet. We played basketball until it got dark.

We were getting ready to go home when we heard a strange noise behind us. It was an alien with big arms and huge eyes. We ran home as fast as we could. We were really scared! Then, the aliens disappeared very quickly.

My brother thought we might have been mistaken for someone big because it was so dark. I think he's wrong because a person can't just disappear so quickly like that! I really believe it's an alien from another planet.

(Đêm tôi thấy một người ngoài hành tinh.

Tôi sẽ không bao giờ quên lần tôi nhìn thấy một người ngoài hành tinh.

Tôi mười một tuổi. Tôi đã ở trong công viên với anh trai của tôi. Đó là mùa hè, nhưng công viên rất yên tĩnh. Chúng tôi chơi bóng rổ cho đến khi trời tối.

Chúng tôi đang chuẩn bị về nhà thì nghe thấy một tiếng động lạ phía sau. Đó là một người ngoài hành tinh với cánh tay và đôi mắt to. Chúng tôi chạy về nhà nhanh nhất có thể. Chúng tôi đã thực sự sợ hãi! Sau đó, người ngoài hành tinh biến mất rất nhanh.

Anh trai tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đã nhầm với ai đó to lớn vì trời quá tối. Tôi nghĩ anh ấy đã sai vì một người không thể biến mất nhanh chóng như thế được! Tôi thực sự tin rằng đó là người ngoài hành tinh đến từ hành tinh khác.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close