Tiếng Anh 8 Unit 4 Lesson 3

In pairs: Look at the picture. What are some ways that governments can inform people about future disasters? What kind of information do disaster announcements give? Reading a. Read the emergency announcement and choose the best heading. b. Now, read and write short answers. c. Listen and read. d. In pairs: What tips didn't you know before reading the emergency announcement? What else should or shouldn't people do?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

Video hướng dẫn giải

In pairs: Look at the picture. What are some ways that governments can inform people about future disasters? What kind of information do disaster announcements give?

(Làm việc theo cặp: Nhìn vào bức tranh. Một số cách mà chính phủ có thể thông báo cho mọi người về các thảm họa trong tương lai là gì? Thông báo thảm họa cung cấp những loại thông tin gì?)

Lời giải chi tiết:

In the picture, some of the ways the government can inform people about future disasters is by broadcasting the news on TV or radio. Disaster notifications provide information about the type of disaster, where and when it took place...

(Trong bức tranh, một số cách mà chính phủ có thể thông báo cho mọi người về các thảm họ tương lai là đưa tin  tức trên TV hoặc radio. Những thông báo thảm họa cung cấp thông tin về loại thảm họa, nó diễn ra ở đâu và khi nào,...)

Reading a

Video hướng dẫn giải

a. Read the emergency announcement and choose the best heading.

(Đọc thông báo khẩn cấp và chọn tiêu đề tốt nhất.)

1. Flood warning from the National Weather Service

(Cảnh báo lũ lụt từ Dịch vụ thời tiết quốc gia)

2. Hello everyone from the city of Flagstaff. This is an emergency announcement to tell you some information about the floods and heavy rain.

(Xin chào mọi người đến từ thành phố Flagstaff. Đây là một thông báo khẩn cấp để cho bạn biết một số thông tin về lũ lụt và mưa lớn.)

Sent: 20:15 July 11

(Gửi: 20 giờ 15 phút ngày 11 tháng 7)

What: Flooding

(Cái gì: Lũ lụt)

Where: Flagstaff City

(Ở đâu: Thành phố Flagstaff)

When: From 22:30 July to 08:00 July 12

(Thời gian: Từ 22:30 tháng 7 đến 08:00 ngày 12 tháng 7)

Heavy rains in the mountains are causing the water to rise in the Blue River. Water could be as high as one meter in the center of Flagstaff City. We expect damage to buildings, houses, and cars.

(Mưa lớn ở vùng núi khiến nước sông Blue dâng cao. Nước có thể cao tới một mét ở trung tâm Thành phố Flagstaff. Chúng tôi cho rằng sẽ có thiệt hại cho các tòa nhà, nhà cửa và ô tô.)

 

 

 

Instructions

(Hướng dẫn)

Have an escape plan.

(Có một kế hoạch trốn thoát.)

Have emergency items ready to go.

(Chuẩn bị sẵn các vật dụng khẩn cấp.)

Stay in the highest part of your home.

(Ở trong phần cao nhất của ngôi nhà của bạn.)

Move food and important things to the highest part of your home.

(Di chuyển thức ăn và những thứ quan trọng đến phần cao nhất của ngôi nhà của bạn.)

Do not walk or drive into the flood water.

(Đừng đi bộ hoặc lái xe vào vùng nước lũ.)

Board up your lower windows.

(Lên các cửa sổ thấp hơn của bạn.)

Watch local TV or listen to the radio for more information and instructions.

(Xem truyền hình địa phương hoặc nghe đài để biết thêm thông tin và hướng dẫn.)

Be prepared to leave your home and follow your escape plan.

(Hãy chuẩn bị rời khỏi nhà của bạn và làm theo kế hoạch thoát hiểm của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

1. Flood warning from the National Weather Service

(Cảnh báo lũ lụt từ Dịch vụ thời tiết quốc gia)

Reading b

Video hướng dẫn giải

b. Now, read and write short answers.

(Bây giờ, đọc và viết câu trả lời ngắn.)

1. Where is the warning for?                                                 

(Cảnh báo dành cho đâu?)                                                    

Flagstaff City.  

(Thành phố Flagstaff)

2. When will the warning end?                                              

(Khi nào cảnh báo kết thúc?)

                                          .                

3. What should people have ready to go?                              

(Mọi người nên chuẩn bị gì?)

                                          .

4. Where should people stay?                                    

(Mọi người nên ở đâu?)

                                          .

5. Where can people leg more information?  

(Mọi người có thể biết thêm thông tin ở đâu?)                      

                                          .

Lời giải chi tiết:

2. on July 12th at 8:00 a.m.

(vào ngày 12 tháng 7 lúc 8:00 sáng)

3. emergency items                 

(vật dụng khẩn cấp)

4. in the highest part of their homes

(ở nơi cao nhất trong nhà của họ)

5. from local TV or the radio

(từ TV địa phương hoặc đài phát thanh)

Reading c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Sent: 20:15 July 11

What: Flooding

Where: Flagstaff City

When: From 22:30 July to 08:00 July 12

Heavy rains in the mountains are causing the water to rise in the Blue River. Water could be as high as one meter in the center of Flagstaff City. We expect damage to buildings, houses, and cars.

Instructions

- Have an escape plan.

- Have emergency items ready to go.

- Stay in the highest part of your home.

- Move food and important things to the highest part of your home.

- Do not walk or drive into the flood water.

- Board up your lower windows.

- Watch local TV or listen to the radio for more information and instructions.

- Be prepared to leave your home and follow your escape plan.

Reading d

Video hướng dẫn giải

d. In pairs: What tips didn't you know before reading the emergency announcement? What else should or shouldn't people do?

(Làm việc theo cặp: Mẹo nào bạn chưa biết trước khi đọc thông báo khẩn cấp? Mọi người nên hoặc không nên làm gì khác?)

I didn't know that you should board up your lower windows.

(Tôi không biết rằng bạn nên nâng các cửa sổ thấp hơn của mình lên.)

I think you should also make sure your phone is fully charged.

(Tôi nghĩ bạn cũng nên đảm bảo rằng điện thoại của mình đã được sạc đầy.)

Lời giải chi tiết:

I think you should also make sure your phone is always close to you so that people can be reached during a disaster.

(Tôi nghĩ bạn cũng nên đảm bảo điện thoại luôn ở gần bạn nhất để có thể liên lạc với mọi người trong thảm họa.)

Writing a

Video hướng dẫn giải

a. Read about writing emergency announcements, then read the flood warning again. Circle and number (1-4) the four parts of the announcement noted in the Writing Skill box.

(Đọc về viết thông báo khẩn cấp, sau đó đọc lại cảnh báo lũ lụt. Khoanh tròn và đánh số (1-4) bốn phần của thông báo được ghi trong ô Kỹ năng Viết.)

Writing Skill (Kĩ năng viết)

Writing emergency announcements

(Viết thông báo khẩn cấp)

A good emergency announcement should include four main parts:

(Một thông báo khẩn cấp tốt nên bao gồm bốn phần chính)

1. Heading - Note the emergency type, who is sending the announcement, and when.

(Tiêu đề - Lưu ý loại khẩn cấp, ai đang gửi thông báo và khi nào.)

2. What/Where/When notes - Keep these short and simple.

(Ghi chú Cái gì/Ở đâu/Khi nào - Giữ những ghi chú này ngắn gọn và đơn giản.)

3. Summary - Briefly note the cause and main dangers.

(Tổng kết - Ghi vắn tắt nguyên nhân và những nguy hiểm chính.)

4. Instructions - Note what people should do as point form notes.

(Hướng dẫn - Lưu ý mọi người những việc cần làm như ghi chú dạng điểm.)

Lời giải chi tiết:

1. Heading - Note the emergency type, who is sending the announcement, and when.

(Tiêu đề - Lưu ý loại khẩn cấp, ai đang gửi thông báo và khi nào.)

Flood warning from the National Weather Service

(Cảnh báo lũ lụt từ Dịch vụ thời tiết quốc gia)

Sent: 20:15 July 11

(Gửi: 20 giờ 15 phút ngày 11 tháng 7)

2. What/Where/When notes - Keep these short and simple.

(Ghi chú Cái gì/Ở đâu/Khi nào - Giữ những ghi chú này ngắn gọn và đơn giản.)

What: Flooding

(Cái gì: Lũ lụt)

Where: Flagstaff City

(Ở đâu: Thành phố Flagstaff)

When: From 22:30 July to 08:00 July 12

(Thời gian: Từ 22:30 tháng 7 đến 08:00 ngày 12 tháng 7)

3. Summary - Briefly note the cause and main dangers.

(Tổng kết - Ghi vắn tắt nguyên nhân và những nguy hiểm chính.)

Heavy rains in the mountains are causing the water to rise in the Blue River. Water could be as high as one meter in the center of Flagstaff City. We expect damage to buildings, houses, and cars.

(Mưa lớn ở vùng núi khiến nước sông Blue dâng cao. Nước có thể cao tới một mét ở trung tâm Thành phố Flagstaff. Chúng tôi cho rằng sẽ có thiệt hại cho các tòa nhà, nhà cửa và ô tô.)

4. Instructions - Note what people should do as point form notes.

(Hướng dẫn - Lưu ý mọi người những việc cần làm như ghi chú dạng điểm.)

Instructions

(Hướng dẫn)

- Have an escape plan.

(Có một kế hoạch trốn thoát.)

- Have emergency items ready to go.

(Chuẩn bị sẵn các vật dụng khẩn cấp.)

- Stay in the highest part of your home.

(Ở trong phần cao nhất của ngôi nhà của bạn.)

- Move food and important things to the highest part of your home.

(Di chuyển thức ăn và những thứ quan trọng đến phần cao nhất của ngôi nhà của bạn.)

- Do not walk or drive into the flood water.

(Đừng đi bộ hoặc lái xe vào vùng nước lũ.)

- Board up your lower windows.

(Lên các cửa sổ thấp hơn của bạn.)

- Watch local TV or listen to the radio for more information and instructions.

(Xem truyền hình địa phương hoặc nghe đài để biết thêm thông tin và hướng dẫn.)

- Be prepared to leave your home and follow your escape plan.

(Hãy chuẩn bị rời khỏi nhà của bạn và làm theo kế hoạch thoát hiểm của bạn.)

Writing b

Video hướng dẫn giải

b. Number the sentences (1-4) to match them with the parts of an emergency announcement. Use the Reading and Writing Skill box to help you.

(Đánh số các câu (1-4) sao cho phù hợp với các phần của thông báo khẩn cấp. Sử dụng hộp Kỹ năng Đọc và Viết để giúp bạn.)

A. We expect damage to buildings and houses along West Becch.

B. What: Tsunami, Where: Baytown City, When: 07:37 May 3 to 09:30 May 3

C. The wave could be as high as four meters when it hits West Beach.

D. Tsunami warning from the Pacific Ocean Service, Sent: 06:31 May 3

E. Move to higher ground far from the sea immediately.

F. A large undersea earthquake started a tsunami.

Lời giải chi tiết:

A. We expect damage to buildings and houses along West Becch.

(Chúng tôi cho rằng các tòa nhà và nhà cửa dọc theo Tây Becch sẽ bị thiệt hại.)

3

B. What: Tsunami, Where: Baytown City, When: 07:37 May 3 to 09:30 May 3

(Cái gì: Sóng thần, Ở đâu: Thành phố Baytown, Khi nào: 07:37 Ngày 3 tháng 5 đến 09:30 Ngày 3 tháng 5)

2

C. The wave could be as high as four meters when it hits West Beach.

(Sóng có thể cao tới 4 mét khi ập vào Bãi biển phía Tây.)

3

D. Tsunami warning from the Pacific Ocean Service, Sent: 06:31 May 3

(Cảnh báo sóng thần từ Pacific Ocean Service, Đã gửi: 06:31 ngày 3 tháng 5)

1

E. Move to higher ground far from the sea immediately.

(Di chuyển đến vùng đất cao hơn xa biển ngay lập tức.)

4

F. A large undersea earthquake started a tsunami.

(Một trận động đất lớn dưới đáy biển gây ra sóng thần.)

3

Speaking a

Video hướng dẫn giải

a. In pairs: Discuss the different disasters you know. What are the dangers of these disasters? What should and shouldn't people do during each disaster?

(Theo cặp: Thảo luận về các thảm họa khác nhau mà bạn biết. Những nguy hiểm của những thảm họa này là gì? Mọi người nên và không nên làm gì trong mỗi thảm họa?)

Lời giải chi tiết:

A: Are floods a dangerous disaster?

(Lũ lụt có phải là một thảm họa nguy hiểm không?)

B: I think flooding is a very dangerous disaster. It can cause damage to people and property.

(Tôi nghĩ lũ lụt là một thảm họa rất nguy hiểm. Nó có thể gây thiệt hại về người và tài sản.)

A: What should people do during floods?

(Mọi người nên làm gì trong lũ lụt?)

B: I think everyone should go to high place and should keep the nearest phone to hear news from the government.

(Tôi nghĩ mọi người nên đến chỗ cao và nên giữ điện thoại gần nhất để nghe tin tức từ chính phủ.)

Speaking b

Video hướng dẫn giải

b. Imagine it's your job to warn your town about a disaster. Choose one disaster and complete the table with information about the dangers and your most important pieces of advice. (You can use ideas from the last lesson.)

(Hãy tưởng tượng công việc của bạn là cảnh báo thị trấn của bạn về một thảm họa. Chọn một thảm họa và hoàn thành bảng với thông tin về những mối nguy hiểm và những lời khuyên quan trọng nhất của bạn. (Bạn có thể sử dụng ý tưởng từ bài học trước.))

Disaster type?

(Loại thảm họa?)

 

Where and When?

(Ở đâu và khi nào?)

 

Cause? Main dangers?

(Nguyên nhân? Nguy hiểm chính?)

 

What people should and shouldn't do?

(Mọi người nên và không nên làm gì?)

 

A: What should people do during a typhoon?

(Mọi người nên làm gì trong cơn bão?)

B: They should find a strong building and go into it.

(Họ nên tìm một tòa nhà kiên cố và đi vào đó.)

A: Good idea. What shouldn't they do?

(Ý kiến hay đấy. Họ không nên làm gì?)

B: They shouldn't open doors and windows.

(Họ không nên mở cửa ra vào và cửa sổ.)

Lời giải chi tiết:

Disaster type? 

(Loại thảm họa?)

Flooding

(Lũ lụt)

Where and when?

(Ở đâu và khi nào?)

Where: Flagstaff City

(Ở đâu: Thành phố Flagstaff)

When: From 22:30 July to 08:00 July 12

(Thời gian: Từ 22:30 tháng 7 đến 08:00 ngày 12 tháng 7)

Cause? Main dangers?

(Nguyên nhân? Nguy hiểm chính?)

 

Heavy rains in the mountains are causing the water to rise in the Blue River. Water could be as high as one meter in the center of Flagstaff City. We expect damage to buildings, houses, and cars.

(Mưa lớn ở vùng núi khiến nước sông Blue dâng cao. Nước có thể cao tới một mét ở trung tâm Thành phố Flagstaff. Chúng tôi cho rằng sẽ có thiệt hại cho các tòa nhà, nhà cửa và ô tô.)

What people should and shouldn't do?

(Mọi người nên và không nên làm gì?)

People should: (Mọi người nên)

- Have an escape plan.

(Có một kế hoạch trốn thoát.)

- Have emergency items ready to go.

(Chuẩn bị sẵn các vật dụng khẩn cấp.)

- Stay in the highest part of your home.

(Ở trong phần cao nhất của ngôi nhà của bạn.)

- Move food and important things to the highest part of your home.

(Di chuyển thức ăn và những thứ quan trọng đến phần cao nhất của ngôi nhà của bạn.)

- Board up your lower windows.

(Lên các cửa sổ thấp hơn của bạn.)

- Watch local TV or listen to the radio for more information and instructions.

(Xem truyền hình địa phương hoặc nghe đài để biết thêm thông tin và hướng dẫn.)

People shouldn’t: (Mọi người không nên)

Do not walk or drive into the flood water.

(Đừng đi bộ hoặc lái xe vào vùng nước lũ.)

Let's Write!

Video hướng dẫn giải

Now, write an emergency announcement warning another town about the disaster you discussed in Speaking. Use the Writing Skill box and your speaking notes to help you. Write 80 to 100 words.

(Bây giờ, hãy viết một thông báo khẩn cấp cảnh báo một thị trấn khác về thảm họa mà bạn đã thảo luận trong phần Nói. Sử dụng hộp Kỹ năng Viết và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 80 đến 100 từ.)

Lời giải chi tiết:

Earthquake warning from the National Weather Service

(Cảnh báo động đất từ Dịch vụ thời tiết quốc gia)

Sent: 20:15 July 11

(Gửi: 20 giờ 15 phút ngày 11 tháng 7)

What: Erthquake

(Cái gì: Lũ lụt)

Where: Flagstaff City

(Ở đâu: Thành phố Flagstaff)

When: From 22:30 July to 08:00 July 9

(Thời gian: Từ 22:30 tháng 7 đến 08:00 ngày 9 tháng 7)

Due to a volcanic eruption, the areas around the city were severely affected. We assume there will be damage to buildings, homes, cars and even people.

(Mưa lớn ở vùng núi khiến nước sông Blue dâng cao. Nước có thể cao tới một mét ở trung tâm Thành phố Flagstaff. Chúng tôi cho rằng sẽ có thiệt hại cho các tòa nhà, nhà cửa và ô tô.)

Instructions

(Hướng dẫn)

- Have an escape plan.

(Có một kế hoạch trốn thoát.)

- Have emergency items ready to go.

(Chuẩn bị sẵn các vật dụng khẩn cấp.)

- Getting under the table.

(Chui xuống gầm bàn.)

- Watch local TV or listen to the radio for more information and instructions.

(Xem truyền hình địa phương hoặc nghe đài để biết thêm thông tin và hướng dẫn.)

- Be prepared to leave your home and follow your escape plan.

(Hãy chuẩn bị rời khỏi nhà của bạn và làm theo kế hoạch thoát hiểm của bạn.)

  • Tiếng Anh 8 Unit 4 Lesson 2

    Let's Talk! In pairs: Look at the picture. What disaster happened? What should people do in this kind of disaster? New Words a. Match the bold words in the text with the pictures. Listen and repeat. b. Use the new words to talk about things your family has or does during a bad storm. Listening a. Listen to two students talking about safety tips during disasters. Number the safety tips in the order you hear them. b. Now, listen again and fill in the blanks to know why you should follow these safe

  • Tiếng Anh 8 Unit 4 Lesson 1

    Let's Talk! In pairs: Look at the picture. What do you think happened? What types of disasters happen in your country? New Words a. Match the words with the pictures. Listen and repeat. b. In pairs: Use the new words to talk about disasters you read or heard about. Reading a. Read the quick facts on a website about a famous disaster. Which of the following topics is NOT mentioned? b. Now, read and write True, False, or Doesn't say.

  • Luyện tập từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World
  • Tiếng Anh 8 iLearn Smart World Unit 4 Disasters
Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close