Tiếng Anh 8 Unit 3 Lesson 3

Let's Talk! In pairs: Look at the pictures. What environmental problems can you see? What can people do to improve the environment where they live? Reading a. Read the guide and write the correct heading for each section. b. Now, read and circle the correct answers. c. Listen and read. d. In pairs: Do you have the same problems where you live? What other solutions could help improve the problems?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

Video hướng dẫn giải

In pairs: Look at the pictures. What environmental problems can you see? What can people do to improve the environment where they live?

(Làm việc theo cặp: Nhìn vào những bức tranh. Những vấn đề môi trường bạn có thể nhìn thấy? Mọi người có thể làm gì để cải thiện môi trường nơi họ sống?)

Lời giải chi tiết:

In the pictures, I see some environmental problems such as air pollution, garbage thrown in many places, water pollution. In my opinion, people can throw their garbage in the right place to improve the environment.

(Trong những bức tranh, tôi thấy một số vấn đề về môi trường như ô nhiễm không khí, rác thải được vất ở nhiều nơi, ô nhiễm nguồn nước. Theo tôi, mọi người có thể vất rác đúng nơi để cải thiện môi trường.)

Reading a

Video hướng dẫn giải

a. Read the guide and write the correct heading for each section.

(Đọc hướng dẫn và viết tiêu đề chính xác cho mỗi phần.)

Provide more trash cans. (Cung cấp thêm thùng rác.)

Create some parks. (Tạo một số công viên.)

 

Teach people to recycle. (Dạy mọi người tái chế.)

How to Make Our City More Eco-friendly

The city of Cranford has lots of environmental problems. We have a lot of air, water, and land pollution. Here are some simple things we can do to help our city's environment.

1.                                                    .

We should create more green spaces like parks and playgrounds. They would be great places to plant more trees. This will reduce the air pollution in Cranford. It will also provide more spaces for animals and birds to live. This should bring more wildlife to our city.

2.                                                    .

We should put more trash cans on the streets and near the river. This will give people more places to put their trash. They will stop throwing trash in the river or on the streets. This will reduce our water pollution problem.

3.                                                    .

We should send people to schools to teach children how to recycle. They should also tell children how important recycling is. This will get more people to recycle in their homes and reduce land pollution in our city.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Làm thế nào để làm cho thành phố của chúng ta thân thiện với môi trường hơn

Thành phố Cranford có rất nhiều vấn đề về môi trường. Chúng ta có rất nhiều ô nhiễm không khí, nước và đất. Dưới đây là một số điều đơn giản chúng ta có thể làm để giúp ích cho môi trường của thành phố.

1.                                                    .

Chúng ta nên tạo ra nhiều không gian xanh hơn như công viên và sân chơi. Chúng sẽ là những nơi tuyệt vời để trồng nhiều cây hơn. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm không khí ở Cranford. Nó cũng sẽ cung cấp nhiều không gian hơn cho động vật và chim chóc sinh sống. Điều này sẽ mang lại nhiều động vật hoang dã hơn cho thành phố của chúng ta.

2.                                                    .

Chúng ta nên đặt nhiều thùng rác trên đường phố và gần sông. Điều này sẽ cung cấp cho mọi người nhiều nơi hơn để đặt thùng rác của họ. Họ sẽ ngừng ném rác xuống sông hoặc trên đường phố. Điều này sẽ làm giảm vấn đề ô nhiễm nước của chúng tôi.

3.                                                    .

Chúng ta nên gửi người đến trường để dạy trẻ em cách tái chế. Họ cũng nên cho trẻ biết tầm quan trọng của việc tái chế. Điều này sẽ thu hút thêm nhiều người tái chế tại nhà của họ và giảm ô nhiễm đất đai trong thành phố của chúng ta.

Lời giải chi tiết:

1. Create some parks. (Tạo một số công viên.)

2. Provide more trash cans. (Cung cấp thêm thùng rác.)

3. Teach people to recycle. (Dạy mọi người tái chế.)

Reading b

Video hướng dẫn giải

b. Now, read and circle the correct answers.

(Bây giờ, hãy đọc và khoanh tròn các câu trả lời đúng.)

1. Does the city have many parks or forests?

(Thành phố có nhiều công viên hay rừng cây không?)

A. Yes                                                

B. No                                                

C. Doesn't say

2. Will new parks bring more birds to the city?

(Các công viên mới sẽ mang nhiều chim đến thành phố hơn?)

A. Yes                                                

B. No                                                

C. Doesn't say

3. Will more trash cans reduce water pollution?

(Nhiều thùng rác sẽ giảm ô nhiễm nước?)

A. Yes                                                

B. No                                                

C. Doesn't say

4. Does the writer think people should clean the river?

(Người viết có nghĩ rằng mọi người nên làm sạch dòng sông không?)

A. Yes                                                

B. No                                                

C. Doesn't say

5. The word provide in paragraph 2 is closest in meaning to                  .

(Từ cung cấp trong đoạn 2 gần nghĩa nhất với          .)

A. feed (cho ăn)                                                

B. create (tạo ra)                                            

C. send (gửi)

Lời giải chi tiết:

2. A

3. A

4. C

5. B

2. A

Will new parks bring more birds to the city? - Yes

(Các công viên mới sẽ mang nhiều chim đến thành phố hơn? - Có.)

Thông tin: We should create more green spaces like parks and playgrounds... It will also provide more spaces for animals and birds to live

(Chúng ta nên tạo ra nhiều không gian xanh hơn như công viên và sân chơi…. Nó cũng sẽ cung cấp nhiều không gian hơn cho động vật và chim chóc sinh sống.)

3. A

Will more trash cans reduce water pollution? - Yes

(Nhiều thùng rác sẽ giảm ô nhiễm nước? - Có.)

Thông tin: We should put more trash cans on the streets and near the river…This will reduce our water pollution problem.

(Chúng ta nên đặt nhiều thùng rác trên đường phố và gần song…Điều này sẽ làm giảm vấn đề ô nhiễm nước của chúng tôi.)

4. C

Does the writer think people should clean the river? - Doesn't say.

(Người viết có nghĩ rằng mọi người nên làm sạch dòng sông không? - Không đề cập.)

5. B

The word provide in paragraph 2 is closest in meaning to create.

(Từ cung cấp trong đoạn 2 gần nghĩa nhất với tạo ra.)

Thông tin: It will also provide more spaces for animals and birds to live.

(Nó cũng sẽ cung cấp nhiều không gian hơn cho động vật và chim chóc sinh sống.)

Reading c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Phương pháp giải:

How to Make Our City More Eco-friendly

The city of Cranford has lots of environmental problems. We have a lot of air, water, and land pollution. Here are some simple things we can do to help our city's environment.

1. Creat some parks.

We should create more green spaces like parks and playgrounds. They would be great places to plant more trees. This will reduce the air pollution in Cranford. It will also provide more spaces for animals and birds to live. This should bring more wildlife to our city.

2. Provide more trash cans

We should put more trash cans on the streets and near the river. This will give people more places to put their trash. They will stop throwing trash in the river or on the streets. This will reduce our water pollution problem.

3. Teach people to recycle

We should send people to schools to teach children how to recycle. They should also tell children how important recycling is. This will get more people to recycle in their homes and reduce land pollution in our city.

Reading d

Video hướng dẫn giải

d. In pairs: Do you have the same problems where you live? What other solutions could help improve the problems?

(Nói theo cặp: Bạn có gặp vấn đề tương tự ở nơi bạn sống không? Những giải pháp nào khác có thể giúp cải thiện các vấn đề?)

Our town doesn't have many green spaces. I think that we should plant more trees in our town.

(Thị trấn của chúng ta không có nhiều không gian xanh. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên trồng nhiều cây hơn trong thị trấn của chúng ta.)

Lời giải chi tiết:

Our town doesn't have many trash cans. I think we should provide more public trash cans.

(Thị trấn của chúng tôi không có nhiều thùng rác. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cung cấp nhiều thùng rác công cộng hơn.)

Writing a

Video hướng dẫn giải

a. Read about writing guides. Then, read the guide from the reading again and circle the imperatives and underline the reasons for solutions.

(Đọc về hướng dẫn viết. Sau đó, đọc lại hướng dẫn từ bài đọc và khoanh tròn các mệnh lệnh và gạch chân lý do cho các giải pháp.)

Phương pháp giải:

Writing Skill (Kĩ năng viết)

Writing guides (Hướng dẫn viết)

To write a good, simple guide, you should:

(Để viết một hướng dẫn tốt, đơn giản, bạn nên)

1. Create a title. Tell everyone what this guide is for.

(Tạo tiêu đề. Cho mọi người biết hướng dẫn này dùng để làm gì.)

2. Write an introduction. Tell everyone what the topic is and that you are going to tell them how to do it.

(Viết lời giới thiệu. Cho mọi người biết chủ đề là gì và bạn sẽ cho họ biết cách thực hiện.)

3. Create clear, short headings. Begin each point with a clear heading. Remember to use imperatives.

(Tạo tiêu đề rõ ràng, ngắn gọn. Bắt đầu mỗi điểm với một tiêu đề rõ ràng. Hãy nhớ sử dụng mệnh lệnh.)

4. Explain each step. Under your headings, give more information about how to do it or why it's important. Your sentences should be clear and easy to understand.

(Giải thích từng bước. Dưới tiêu đề của bạn, hãy cung cấp thêm thông tin về cách thực hiện hoặc tại sao nó lại quan trọng. Câu của bạn phải rõ ràng và dễ hiểu.)

Lời giải chi tiết:

How to Make Our City More Eco-friendly

The city of Cranford has lots of environmental problems. We have a lot of air, water, and land pollution. Here are some simple things we can do to help our city's environment.

1. Creat some parks.

We should create more green spaces like parks and playgrounds. They would be great places to plant more trees. This will reduce the air pollution in Cranford. It will also provide more spaces for animals and birds to live. This should bring more wildlife to our city.

2. Provide more trash cans

We should put more trash cans on the streets and near the river. This will give people more places to put their trash. They will stop throwing trash in the river or on the streets. This will reduce our water pollution problem.

3. Teach people to recycle

We should send people to schools to teach children how to recycle. They should also tell children how important recycling is. This will get more people to recycle in their homes and reduce land pollution in our city.

Writing b

Video hướng dẫn giải

b. Read the guide and write headings for each section.

(Đọc hướng dẫn và viết tiêu đề cho từng phần.)

How to Clean up Richmond Park

Richmond Park is very dirty. There is so much trash on the ground. Here are some simple things we can do to help clean up the park.

1.                                                    .

We should get a group of people together and organize a park clean-up. This will remove a lot of trash and make the park safer for children.

2.                                                    .

We should all try and use less plastic. Plastic pollution is a huge problem here. Using less plastic wil keep the parks clean.

3.                                                    .

We should get a group together and organize a craft fair. This will make some money, and we can use it to pay for some cleaners.

4.                                                    .

We should provide more trash cans in the park. This will reduce the amount of trash on the ground and make cleaning up easier.

Lời giải chi tiết:

How to Clean up Richmond Park

Richmond Park is very dirty. There is so much trash on the ground. Here are some simple things we can do to help clean up the park.

1. Organize a park clean- up.

We should get a group of people together and organize a park clean-up. This will remove a lot of trash and make the park safer for children.

2. Use less plastic.

We should all try and use less plastic. Plastic pollution is a huge problem here. Using less plastic wil keep the parks clean.

3. Organize a craft fair.

We should get a group together and organize a craft fair. This will make some money, and we can use it to pay for some cleaners.

4. Provide more trash cans.

We should provide more trash cans in the park. This will reduce the amount of trash on the ground and make cleaning up easier.

Tạm dịch:

Làm thế nào để Dọn dẹp Công viên Richmond

Công viên Richmond rất bẩn. Có rất nhiều rác trên mặt đất. Dưới đây là một số điều đơn giản chúng ta có thể làm để giúp làm sạch công viên.

1. Tổ chức dọn dẹp công viên.

Chúng ta nên tập hợp một nhóm người lại với nhau và tổ chức dọn dẹp công viên. Điều này sẽ loại bỏ rất nhiều rác và làm cho công viên an toàn hơn cho trẻ em.

2. Sử dụng ít nhựa hơn.

Tất cả chúng ta nên thử và sử dụng ít nhựa hơn. Ô nhiễm nhựa là một vấn đề lớn ở đây. Sử dụng ít nhựa hơn sẽ giữ cho công viên sạch sẽ.

3. Tổ chức hội chợ thủ công

Chúng ta nên tập hợp một nhóm lại và tổ chức một hội chợ thủ công. Điều này sẽ kiếm được một số tiền và chúng ta có thể sử dụng nó để trả cho một số người dọn dẹp.                                                                                                                                      

4. Cung cấp thêm thùng rác.

Chúng ta nên cung cấp nhiều thùng rác hơn trong công viên. Điều này sẽ làm giảm lượng rác trên mặt đất và làm cho việc dọn dẹp dễ dàng hơn.

Speaking a

Video hướng dẫn giải

MAKE OUR SCHOOL GREENER

(LÀM XANH HƠN TRƯỜNG HỌC CỦA CHÚNG TA)

a. In pairs: Discuss some ways for your school to be greener.

(Làm việc theo cặp: Thảo luận về một số cách để trường học của bạn xanh hơn.)

Lời giải chi tiết:

I think our school should provide more trash cans and add more trees to make the school greener.

(Tôi nghĩ trường của chúng ta nên cung cấp nhiều thùng rác hơn và trông thêm nhiều cây xanh hơn để trường trở nên xanh hơn.)

Speaking b

Video hướng dẫn giải

b. Now, choose the best three to four solutions. In pairs: Discuss the points on the table below and write in your own ideas.

(Bây giờ, chọn ba đến bốn giải pháp tốt nhất. Làm việc theo cặp: Thảo luận các điểm trong bảng dưới đây và viết ra ý kiến của riêng bạn.)

What should we do?

(Chúng ta nên làm gì?)

How can we do it?/ Why should we do it?

(Chúng ta có thể làm điều đó như thế nào? / Tại sao chúng ta nên làm điều đó?)

 

 

 

 

 

 

A: So, what do you think our school should do?

(Vậy, bạn nghĩ trường của chúng ta nên làm gì?)

B: We should start a recycling program.

(Chúng ta nên bắt đầu một chương trình tái chế.)

A: How can we do it?

(Làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó?)

B: We should put recycling bins in our school yard.

(Chúng ta nên đặt thùng tái chế trong sân trường của chúng ta.)

Lời giải chi tiết:

A: So, what do you think our school should do?

(Vậy, bạn nghĩ trường của chúng ta nên làm gì?)

B: We should have a tree planting day at school.

(Chúng ta nên tổ chức ngày hội trồng cây ở trường.)

A: How can we do it?

(Làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó?)

B: We will ask each class to complete a tree planting on the edge of the schoolyard.

(Chúng ta sẽ yêu cầu mỗi lớp hoàn thành việc trồng cây ở môi khoảng sân trường.)

Let's Write!

Video hướng dẫn giải

Now, write a guide to make your school greener using the idea you discussed in Speaking. Use the Writing Skill box and your speaking notes to help you. Write 80 to 100 words.

 

(Bây giờ, hãy viết một hướng dẫn để làm cho trường học của bạn xanh hơn bằng cách sử dụng ý tưởng mà bạn đã thảo luận trong phần Nói. Sử dụng hộp Kỹ năng Viết và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 80 đến 100 từ.)

Lời giải chi tiết:

How to Make Our School Greener

Our school has ma environmental problems. Here are some simple things we can do to help our school's environment.

1. Recycle everything.

We should get more recycling bins and start a recycling program. This will help improve land pollution.

2. Plant more trees.

We should plant more trees around the playground. This will help reduce air pollution.

3. Use less plastic.

We should sell less plastic in our school cafeteria to reduce trash. This will help reduce plastic pollution on land and in the sea.

Tạm dịch:

Làm thế nào để làm cho trường học của chúng ta xanh hơn

Trường học của chúng tôi có vấn đề về môi trường. Dưới đây là một số điều đơn giản chúng ta có thể làm để giúp đỡ môi trường của trường chúng ta.

1. Tái chế mọi thứ.

Chúng ta nên có nhiều thùng tái chế hơn và bắt đầu một chương trình tái chế. Điều này sẽ giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm đất.

2. Trồng thêm cây xanh.

Chúng ta nên trồng nhiều cây xung quanh sân chơi. Điều này sẽ giúp giảm ô nhiễm không khí.

3. Sử dụng ít nhựa hơn.

Chúng ta nên bán ít nhựa hơn trong nhà ăn của trường để giảm rác thải. Điều này sẽ giúp giảm ô nhiễm nhựa trên đất liền và trên biển.

  • Tiếng Anh 8 Unit 3 Lesson 2

    Let's Talk! In pairs: Look at the pictures. What are the people doing? Do you think what they're doing can help protect the environment? How? New Words a. Match the words with the descriptions. Listen and repeat. b. In pairs: Look at the following items and say what you can/can't recycle, reuse, or save. Listening a. Listen to Amy and Daniel talking about ways to reduce pollution. What are they working on? c. Read the Conversation Skill box. Then, listen and repeat.

  • Tiếng Anh 8 Unit 3 Lesson 1

    Let's Talk! In pairs: Look at the pictures. What kinds of pollution can you see? Is pollution a big problem in your country? Why does pollution happen? New Words a. Read the words and definitions, then fill in the blanks with the new words. Listen and repeat. b. In pairs: Say which kinds of pollution affect tourism and cause diseases. Reading a. Read the essay about some effects of pollution and choose the best introduction sentence. b. Now, read and write True, False, or Doesn't say.

  • Luyện tập từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World
  • Tiếng Anh 8 iLearn Smart World Unit 3 Protecting the environment Từ vựng
Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close