Tiếng Anh 8 Semester 2: Project (Optional)

a. Listen to Annie outlining her group's presentation about a new robot. Listen and fill in the blanks. b. In threes: Practice outlining a presentation using the notes below. Your group has a new robot, and you want to introduce it to your audience. With your group, discuss and decide on a topic and three main parts for your presentation.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Presentation

Presentation

(Bài thuyết trình)

Listening a

a. Listen to Annie outlining her group's presentation about a new robot. Listen and fill in the blanks.

(Hãy nghe Annie tóm tắt bài thuyết trình của nhóm cô ấy về một người máy mới. Nghe và điền vào chỗ trống.)


1. The group's presentation is in               parts.

2. First, Vy will talk about problems people face during               .

3. Next, Andy will explain               the RescueBot               .

4. Finally, Annie will tell the audience about the RescueBot's               .

Lời giải chi tiết:

1. 3

The group's presentation is in 3 parts.

(Bài thuyết trình của nhóm gồm 3 phần.)

2. disaster

First, Vy will talk about problems people face during disaster.

(Đầu tiên, Vy sẽ nói về những vấn đề mà mọi người gặp phải trong thảm họa.)

3. how can help

Next, Andy will explain how the RescueBot can help.

(Tiếp theo, Andy sẽ giải thích cách RescueBot có thể trợ giúp.)

4. special skill

Finally, Annie will tell the audience about the RescueBot's special skill.

(Cuối cùng, Annie sẽ cho khán giả biết về kỹ năng đặc biệt của RescueBot.)

Listening b

b. In threes: Practice outlining a presentation using the notes below.

(Trong nhóm 3 người: Thực hành lập dàn ý cho một bài thuyết trình bằng cách sử dụng các ghi chú bên dưới.)

Lời giải chi tiết:

Our Laundry Robot presentation consists of 3 parts. First, Lan will talk about the problems people often face with laundry. Next, Minh will introduce our new laundry robot. And finally I will show you how laundry robots can change people's lives.

(Bài thuyết trình về Robot giặt là của chúng tôi gồm 3 phần. Đầu tiên, Lan sẽ nói về những vấn đề mà mọi người thường gặp phải với đồ giặt. Tiếp theo, Minh sẽ giới thiệu robot giặt là mới của chúng tôi. Và cuối cùng tôi sẽ cho các bạn thấy robot giặt là có thể thay đổi cuộc sống của con người như thế nào.)

 

Planning

Your group has a new robot, and you want to introduce it to your audience. With your group, discuss and decide on a topic and three main parts for your presentation.

(Nhóm của bạn có một robot mới và bạn muốn giới thiệu nó với khán giả của mình. Cùng với nhóm của bạn, thảo luận và quyết định về một chủ đề và ba phần chính cho bài thuyết trình của bạn.)

A: Let's do our presentation about a cleaning robot.

(Hãy trình bày về robot dọn dẹp.)

B: OK. I think Part 1 should talk about why people need a cleaning robot.

(Tôi nghĩ Phần 1 nên nói về lý do tại sao mọi người cần robot dọn dẹp.)

Lời giải chi tiết:

Preparation

You are going to deliver a presentation with your group about a new robot. Turn to page 113 and use the Presentation Model to help you write your own script and cue cards.

(Bạn sẽ thuyết trình với nhóm của mình về một robot mới. Lật sang trang 113 và sử dụng Mô hình Trình bày để giúp bạn viết kịch bản và thẻ gợi ý của riêng mình.)

 

Lời giải chi tiết:

Annie: Hi, everyone. My name's Annie, and these are my friends, Vy and Andy Today, we'll talk to you about our new robot, the RescueBot. If you want to keep yourselves safe during a disaster, this presentation will be very interesting for youOur presentation is in three parts. First of all, Vy will talk about the issues humans face during disasters. Next, Andy will explain how the RescueBot can help. Finally, I'll tell you about the RescueBot's special skills. Over to you, Vy.

Vy: Thanks, Anniel. Every year, people around the world have problems during disasters. It can be difficult for rescue workers to find people because they (...)so even when they try their best, sometimes rescue workers cannot save people. Now, Andy will explain how the RescueBot can help rescue workers.

Andy: Thanks, Vy. The RescueBot can navigate through dangerous situations more quickly and carefully than any human. It can carry two people at a time. Next, Annie will tell you about RescueBot’s special skills.

(Chào mọi người. Tên tôi là Annie, và đây là những người bạn của tôi, Vy và Andy Hôm nay, chúng tôi sẽ nói chuyện với các bạn về robot mới của chúng tôi, RescueBot. Nếu bạn muốn giữ an toàn cho bản thân trong một thảm họa, bài thuyết trình này sẽ rất thú vị đối với bạn Bài thuyết trình của chúng tôi gồm ba phần. Đầu tiên, Vy sẽ nói về những vấn đề mà con người phải đối mặt trong các thảm họa. Tiếp theo, Andy sẽ giải thích cách RescueBot có thể trợ giúp. Cuối cùng, tôi sẽ cho bạn biết về các kỹ năng đặc biệt của RescueBot. Đến bạn, Vy.

Cảm ơn, Anniel Hàng năm, mọi người trên khắp thế giới gặp khó khăn trong các thảm họa. Nhân viên cứu hộ có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người vì họ (...) nên ngay cả khi họ cố gắng hết sức, đôi khi nhân viên cứu hộ cũng không thể cứu được người. Bây giờ, Andy sẽ giải thích cách RescueBot có thể hỗ trợ nhân viên cứu hộ.

Cảm ơn, Vy. RescueBot có thể điều hướng qua các tình huống nguy hiểm nhanh chóng và cẩn thận hơn bất kỳ con người nào. Nó có thể chở hai người cùng một lúc. Tiếp theo, Annie sẽ cho bạn biết về những kỹ năng đặc biệt của RescueBor.)

Practice a

a. Practice your presentation with your group. Remember to outline the presentation and pass the turn between speakers.

(Thực hành bài thuyết trình của bạn với nhóm của bạn. Hãy nhớ lập dàn ý cho bài thuyết trình và chuyển lượt giữa các diễn giả.)

Lời giải chi tiết:

Dàn ý thuyết trình:

Our cleaning robot presentation consists of 3 parts. Part 1 will be why people need cleaning robots. Part 2 will be about how cleaning robots help humans clean. And part 3 will be how people's lives will change if there is a cleaning robot.

(Bài thuyết trình về robot dọn dẹp của chúng tôi gồm 3 phần. Phần 1 sẽ là lý do tại sao mọi người cần robot dọn dẹp. Phần 2 sẽ là robot dọn dẹp giúp đỡ con người dọn dẹp như thế nào. Và phần 3 sẽ là cuộc sống của con người sẽ thay đổi như thế nào nếu có một con robot dọn dẹp.)

Practice b

b. Look at the Feedback form. Discuss how you could improve your presentation and practice again.

(Nhìn vào biểu mẫu Phản hồi. Thảo luận về cách bạn có thể cải thiện bài thuyết trình của mình và thực hành lại.)

Presentation and Feedback a

a. Now, join two other groups. Take turns delivering your presentations

(Bây giờ, tham gia hai nhóm khác. Thay phiên nhau trình bày bài thuyết trình của bạn)

A: Why is the CleanBot so expensive?

(Tại sao CleanBot lại đắt như vậy?)

B: It has a very powerful computer inside it.

(Nó có một máy tính rất mạnh bên trong nó.)

Listeners: Take turns asking one question at the end.

(Người nghe: Thay phiên nhau đặt một câu hỏi ở cuối.)

Presenter: Answer the questions.

(Người dẫn chương trình: Trả lời các câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

A: Why should we have a cleaning robot?

(Tại sao chúng ta nên có một Robot dọn dẹp?)

B: Because it will save you more time and it also cleans better.

(Bởi vì nó sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn và nó cũng dọn dẹp sạch sẽ hơn.)

Presentation and Feedback b

b. Listeners: Take turns giving feedback using the form below. Say one thing you liked and one thing the presenter can improve next time.

(Người nghe: Thay phiên nhau đưa ra phản hồi bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới. Nói một điều bạn thích và một điều mà người thuyết trình có thể cải thiện vào lần tới.)

You gave a good outline of the presentation, but you forgot to say who would deliver part two.

(Bạn đã đưa ra dàn ý tốt cho bài thuyết trình, nhưng bạn lại quên nói ai sẽ trình bày phần hai.)

Lời giải chi tiết:

You make a good outline, but you forget to say who will present the final piece.

(Bạn đưa ra dàn ý tốt nhưng bạn lại quên nói về ai sẽ trình bày phần cuối cùng.)

Presentation and Feedback c

c. Which group has the most useful robot? Discuss with your group.

(Nhóm nào có robot hữu ích nhất? Thảo luận với nhóm của bạn.)

Lời giải chi tiết:

I think Emma's team has the most useful robot. Because nowadays we need a cleaning robot to help us do more and save more time.

(Tôi nghĩ nhóm của Emma là có một con robot hữu ích nhất. Bởi vì ngày nay chúng ta cần một con robot dọn dẹp để giúp chúng ta làm nhiều việc hơn và tiết kiệm nhiều thời gian hơn.)

 • Tiếng Anh 8 Semester 1: Project (Optional)

  a. Listen to Harry's presentation and circle the phrases that you hear. b. In pairs: Take turns introducing and ending presentations using the information below. Think of three effects of pollution and three things your school could do to reduce pollution. Complete the table.

 • Tiếng Anh 8 Semester 2: Final Review

  Play "Connect four" You are writing a passage with supporting information about a problem that teenagers have. Answer the questions. Now, use your notes to write a passage about the problem. Write 80 to 100 words.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Review

  You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). Read about the festival. Write one word for each blank. Match the words with the definitions

 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Review

  You will hear a man and a boy talking about dreams. Listen and fill in the blanks. You will hear the conversation twice. Read the article about an interview with a teenage celebrity. Circle True or False. Match the words with the descriptions.

 • Tiếng Anh 8 Semester 2: Mid-term Review

  Play the board game. You're writing an email to your friend, telling them about seeing a visitor from another planet. Answer the questions. Now, use your notes to write an email to your friend about seeing a visitor from another planet. Write 80 to 100 words.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close