Tiếng Anh 8 Semester 1: Project (Optional)

a. Listen to Harry's presentation and circle the phrases that you hear. b. In pairs: Take turns introducing and ending presentations using the information below. Think of three effects of pollution and three things your school could do to reduce pollution. Complete the table.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Presentation

PRESENTATION                             GREENER SCHOOL

(THUYẾT TRÌNH)                            (TRƯỜNG HỌC XANH)

 

Presentation

(Bài thuyết trình)

Quảng cáo
decumar

Listening a

a. Listen to Harry's presentation and circle the phrases that you hear.

(Nghe phần trình bày của Harry và khoanh tròn các cụm từ mà bạn nghe được.)


Lời giải chi tiết:

Welcome to my presentation. I'm here to talk about the effects of polio. And how our school. Our town has lots of environmental issue. The biggest one is water. Putting the water it will make our drinking water dirty. Air pollution is also a problem. If we keep polluting the air, plants and trees will die. Land pollution is another problem. Animals will lose their home. Don't stop. Our school can help with these. We shouldn't waste water at school so that we can reduce water pollution. I think we should plant some trees in the playground and ride our bikes to school. This will reduce air pollution. Finally, I think we should reuse our plastic bottles so we throw away less place. If we don't do something soon, pollution will get worse. Thank you for listening. Do you have any questions?

(Chào mừng đến với bài thuyết trình của tôi. Tôi ở đây để nói về tác động của bệnh bại liệt. Và trường học của chúng ta như thế nào. Thị trấn của chúng ta có rất nhiều vấn đề về môi trường. Vấn đề lớn nhất là nước. Đổ nước vào nó sẽ làm nước uống của chúng ta bị bẩn. Ô nhiễm không khí là cũng là một vấn đề. Nếu chúng ta tiếp tục làm ô nhiễm không khí, cây cối sẽ chết. Ô nhiễm đất đai là một vấn đề khác. Động vật sẽ mất nơi ở. Đừng dừng lại. Trường học của chúng ta có thể giúp đỡ những việc này. Chúng ta không nên lãng phí nước ở trường vì vậy rằng chúng ta có thể giảm ô nhiễm nước. Tôi nghĩ chúng ta nên trồng một số cây trong sân chơi và đạp xe đến trường. Điều này sẽ giảm thiểu ô nhiễm không khí. Cuối cùng, tôi nghĩ chúng ta nên tái sử dụng chai nhựa để chúng ta vứt ít chỗ hơn. Nếu chúng ta không làm sớm thôi, ô nhiễm sẽ trở nên tồi tệ hơn.Cảm ơn vì đã lắng nghe .Bạn có câu hỏi nào không?)

Đáp án:

1. Welcome to my presentation

(Chào mừng đến với bài trình bày của tôi)

2. I'm here to talk about...

(Tôi ở đây để nói về...)

3. Thank you for listening.

(Cám ơn vì đã lắng nghe.)

4. Do you have any questions?

(Bạn có câu hỏi nào không?)

Listening b

b. In pairs: Take turns introducing and ending presentations using the information below.

(Làm việc theo cặp: Thay phiên nhau giới thiệu và kết thúc bài thuyết trình bằng cách sử dụng thông tin bên dưới.)

Hello, my name's Jane Smith. Thank you for coming today. I'm here to talk about how to make our town greener…Thanks for listening. Do you have any questions?

(Xin chào, tên tôi là Jane Smith. Cảm ơn bạn đã tới đây hôm nay. Tôi ở đây để nói về cách làm cho thị trấn của chúng ta xanh hơn…Cảm ơn vì đã lắng nghe. Bạn có câu hỏi nào không?)


 

Lời giải chi tiết:

Hi, my name is Ryan Brown. Thank you for coming here today. I'm here to talk about how to reduce air pollution in our city. Firstly, I think we should choose to take public transport to reduce emissions. Secondly, we should use natural energy such as wind energy, solar energy... instead of using gas like gas.. Thank you for listening. Do you have any questions?

(Xin chào, tên của tôi là Ryan Brown. Cảm ơn bạn đã tới đây hôm nay. Tôi ở đây để nói về cách làm thế nào để giảm ô nhiễm không khí trong thành phố của chúng ta. Thứ nhất, tôi nghĩ chúng ta nên lựa chọn đi các phương tiện giao thông công cộng để giảm thiểu khí thải. Thứ hai, chúng ta nên sử dụng những năng lượng tự nhiên như năng lượng gió, năng lượng mặt trời... thay vì sử dụng khí đốt như ga.. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Bạn có câu hỏi gì không?)

Planning

Think of three effects of pollution and three things your school could do to reduce pollution. Complete the table.

(Hãy nghĩ về ba tác động của ô nhiễm và ba điều mà trường học của bạn có thể làm để giảm thiểu ô nhiễm. Hoàn thành bảng.)

Lời giải chi tiết:

Preparation

You are going to deliver a presentation about the effects of pollution and how your school can help. Turn to page 113 and use the Presentation Model to help you write your own script and cue cards.

(Bạn sẽ thuyết trình về tác động của ô nhiễm và cách trường học của bạn có thể giúp đỡ. Lật sang trang 113 và sử dụng Mô hình Trình bày để giúp bạn viết kịch bản và thẻ gợi ý của riêng mình.)

Lời giải chi tiết:

Hello, my name's Harry Wilson. Welcome to my presentation. I'm here to talk about the effects of pollution and how our school can help.

Our town has lots of environmental issues. The biggest one is water pollution. If we keep polluting the water, it will make our drinking water dirty. Air pollution is also a problem. If we keep polluting the air, plants and trees will die. Land pollution is another problem. Animals will lose their homes if we don't stop polluting the land.

Our school can help with these issues. I think we shouldn't waste water at school, so that we can reduce water pollution. I think we should plant some trees in the playground and ride our bikes to school. This will reduce air pollution. Finally, I think we should reuse our plastic bottles, so we throw away less plastic.

If we don't do something soon, pollution will get worse. Thank you for listening. Do you have any questions?

(Xin chào, tên tôi là Harry Wilson. Chào mừng đến với bài thuyết trình của tôi. Tôi ở đây để nói về tác động của ô nhiễm và cách trường học của chúng tôi có thể giúp đỡ.

Thị trấn của chúng tôi có rất nhiều vấn đề về môi trường. Lớn nhất là ô nhiễm nguồn nước Nếu chúng ta cứ làm ô nhiễm nguồn nước thì nước uống của chúng ta sẽ bị bẩn. Ô nhiễm không khí cũng là một vấn đề. Nếu chúng ta tiếp tục làm ô nhiễm không khí, cây cối sẽ chết. Ô nhiễm đất là một vấn đề khác. Động vật sẽ mất nhà nếu chúng ta không ngừng gây ô nhiễm đất đai.

Trường học của chúng tôi có thể giúp giải quyết những vấn đề này. Tôi nghĩ chúng ta không nên lãng phí nước ở trường học, để chúng ta có thể giảm ô nhiễm nước. Tôi nghĩ chúng ta nên trồng một số cây xanh ở sân chơi và đạp xe đến trường. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm không khí. Cuối cùng, tôi nghĩ chúng ta nên tái sử dụng chai nhựa của mình, để chúng ta vứt bỏ ít nhựa hơn.

Nếu chúng ta không làm gì đó sớm, tình trạng ô nhiễm sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Bạn có câu hỏi nào không?)

Practice a

a. Practice your presentation with a partner. Remember to use the phrases in the Presentation Skill box.

(Thực hành bài thuyết trình của bạn với một đối tác. Hãy nhớ sử dụng các cụm từ trong hộp Kỹ năng thuyết trình.)

Practice b

b. Look at the Feedback form. Discuss how you could improve your presentation and practice again.

(Nhìn vào biểu mẫu Phản hồi. Thảo luận về cách bạn có thể cải thiện bài thuyết trình của mình và thực hành lại.)

Presentation and Feedback a

a. Now, join two other pairs. Take turns delivering your presentation.

(Bây giờ, tham gia hai cặp khác. Thay phiên nhau trình bày bài thuyết trình của bạn.)

A: What else should we do to reduce land pollution?

(Chúng ta nên làm gì khác để giảm ô nhiễm đất?)

B: We should have more recycling bins.

(Chúng ta nên có nhiều thùng rác tái chế hơn.)

Listeners: Take turns asking one question at the end.

(Người nghe: Thay phiên nhau đặt một câu hỏi ở cuối.)

Presenter: Answer the questions.

(Người dẫn chương trình: Trả lời các câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

A: What should we do to reduce air pollution?

(Chúng ta nên làm những gì để giảm thiểu ô nhiễm không khí?)

B: We should use public transport to move.

(Chúng ta nên sử dụng những phương tiện công cộng để di chuyển.)

A: Anything else?

(Còn gì khác không?)

B: We should use natural energy such as solar energy, wind energy instead of using fossil fuels, gas...

(Chúng ta nên sử dụng những loại năng lượng tự nhiên như năng lượng mặt trời, năng lượng gió thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khí đốt...)

Presentation and Feedback b

b. Listeners: Take turns giving feedback using the form below. Say one thing you liked

and one thing the presenter can improve next time.

(Người nghe: Thay phiên nhau đưa ra phản hồi bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới. Nói một điều bạn thích và một điều mà người thuyết trình có thể cải thiện vào lần sau.)

You introduced your presentation well, but you forgot to ask for questions.

(Bạn đã giới thiệu bài thuyết trình của mình tốt, nhưng bạn quên đặt câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

You give a full presentation but you forgot to say thank you at the end of the presentation.

(Bạn đưa ra nội dung thuyết trình đầy đủ nhưng bạn quên không nói lời cảm ơn ở cuối bài thuyết trình.)

Presentation and Feedback c

c. Who gave the best solutions? Discuss with your group.

(Ai đã đưa ra giải pháp tốt nhất? Thảo luận với nhóm của bạn.)

I think Emma gave the best solutions. They would be easy to do.

(Tôi nghĩ Emma đã đưa ra giải pháp tốt nhất. Chúng sẽ dễ dàng thực hiện.)

Lời giải chi tiết:

I think LiLy came up with the best solutions. Those solutions are easy to implement in our schools.

(Tôi nghĩ LiLy đã đưa ra những giải pháp tốt nhất. Những giải pháp đó rất dễ để thực hiện ở trường của chúng ta.)

 • Tiếng Anh 8 Semester 2: Project (Optional)

  a. Listen to Annie outlining her group's presentation about a new robot. Listen and fill in the blanks. b. In threes: Practice outlining a presentation using the notes below. Your group has a new robot, and you want to introduce it to your audience. With your group, discuss and decide on a topic and three main parts for your presentation.

 • Tiếng Anh 8 Semester 2: Final Review

  Play "Connect four" You are writing a passage with supporting information about a problem that teenagers have. Answer the questions. Now, use your notes to write a passage about the problem. Write 80 to 100 words.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Review

  You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). Read about the festival. Write one word for each blank. Match the words with the definitions

 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Review

  You will hear a man and a boy talking about dreams. Listen and fill in the blanks. You will hear the conversation twice. Read the article about an interview with a teenage celebrity. Circle True or False. Match the words with the descriptions.

 • Tiếng Anh 8 Semester 2: Mid-term Review

  Play the board game. You're writing an email to your friend, telling them about seeing a visitor from another planet. Answer the questions. Now, use your notes to write an email to your friend about seeing a visitor from another planet. Write 80 to 100 words.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close