Tiếng Anh 8 Unit 2 Lesson 3

Let's Talk! In pairs: Look at the pictures. What traditional festivals can you see? What are some other activities people do during these festivals? Reading a. Read the announcement. What is the main purpose of it? b. Now, read and write True, False, or Doesn't say. c. Listen and read. d. In pairs: Which Tết activities do you like best? Why?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

Video hướng dẫn giải

In pairs: Look at the pictures. What traditional festivals can you see? What are some other activities people do during these festivals?

(Làm việc theo cặp: Nhìn vào những bức tranh. Bạn có thể xem những lễ hội truyền thống nào? Một số hoạt động khác mọi người làm trong những lễ hội này là gì?)

Lời giải chi tiết:

In the pictures, I see some festivals such as Tet, Mid-Autumn Festival, etc. At Tet festival, people often gather together, and at Mid-Autumn Festival, children will go out to play with lanterns.

(Trong những bức tranh, tôi thấy một số lễ hội như Tết, Tết Trung thu,...Ở lễ hội Tết mọi người thường quây quần bên nhau, còn ở lễ hội Trung Thu trẻ em sẽ đi chơi lồng đèn.)

Quảng cáo
decumar

Reading a

Video hướng dẫn giải

a. Read the announcement. What is the main purpose of it?

(Đọc thông báo. Mục đích chính của nó là gì?)

1. Say when and where the festival will be               

(Cho biết lễ hội sẽ diễn ra khi nào và ở đâu)

 2. Say what you can do at the festival

(Nói những gì bạn có thể làm tại lễ hội)

2023 Hiền Lương Village Tết Festival

We are happy to announce the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival will take place on Lê Duẩn Street from January 21 January 29 from 8 a.m to 10 p.m.

Come and celebrate the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival next Saturday.

This is a free event for everyone. There are lots of activities and types of traditional food to enjoy.

Come to Hiền Lương People's Committee and play exciting folk games. Enjoy activities like street  music performance and lion dances. Watch the crazing works show an Tết Eve from Hiền Lương Bridge. Enjoy different types of traditional Tết food like bánh chưng or candied fruit.

Bring your family and friend!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tết làng Hiền Lương 2023

Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Tết làng Hiền Lương năm 2023 sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Hãy đến và ăn mừng Tết làng Hiền Lương 2023 vào thứ Bảy tới.

Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người. Có rất nhiều hoạt động và các loại thực phẩm truyền thống để thưởng thức.

Đến với UBND xã Hiền Lương và chơi các trò chơi dân gian thú vị. Thưởng thức các hoạt động như biểu diễn âm nhạc đường phố và múa lân. Xem các tác phẩm điên rồ cho thấy một đêm giao thừa từ cầu Hiền Lương. Thưởng thức các loại thực phẩm Tết truyền thống khác nhau như bánh chưng hoặc kẹo trái cây.

Hãy mang theo gia đình và bạn bè của bạn!

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 1. Say when and where the festival will be               

(Cho biết lễ hội sẽ diễn ra khi nào và ở đâu)

Reading b

Video hướng dẫn giải

b. Now, read and write True, False, or Doesn't say.

(Bây giờ, hãy đọc và viết True, False, hoặc Doesn't say.)

1. The announcement is for the 2020 Tết festival in Hiền Lương Village.

2. The festival will be on Lê Duẩn Street.

3. The festival is only free for children.

4. You can enjoy music performances from famous Vietnamese singers

5. The festival will have some types of tracktonal food like candied fruit and bánh chưng.

Lời giải chi tiết:

1. False

2. True

3. False

4. Doesn’t say

5. True

 1. False

The announcement is for the 2020 Tết festival in Hiền Lương Village.

(Thông báo về Tết Nguyên Đán 2020 tại Thôn Hiền Lương.)

Thông tin: We are happy to announce the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival.

(Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Tết làng Hiền Lương năm 2023.)

2. True

The festival will be on Lê Duẩn Street.

(Lễ hội sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn.)

Thông tin: Hiền Lương Village Tết Festival will take place on Lê Duẩn Street.

(Lễ hội Tết làng Hiền Lương năm 2023 sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn.)

3. False

The festival is only free for children.

(Lễ hội chỉ miễn phí cho trẻ em.)

Thông tin: This is a free event for everyone.

(Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người.)

4. Doesn’t say

You can enjoy music performances from famous Vietnamese singers

(Thưởng thức các tiết mục ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam.)

5. True

The festival will have some types of tracktonal food like candied fruit and bánh chung

(Lễ hội sẽ có một số loại thức ăn theo phong tục như kẹo trái cây và bánh chưng.)

Thông tin: Enjoy different types of traditional Tết food like bánh chưng or candied fruit.

(Thưởng thức các loại thực phẩm Tết truyền thống khác nhau như bánh chưng hoặc kẹo trái cây.)

Reading c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Phương pháp giải:

2023 Hiền Lương Village Tết Festival

We are happy to announce the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival will take place on Lê Duẩn Street from January 21 January 29 from 8 a.m to 10 p.m.

Come and celebrate the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival next Saturday.

This is a free event for everyone. There are lots of activities and types of traditional food to enjoy.

Come to Hiền Lương People's Committee and play exciting folk games. Enjoy activities like street  music performance and lion dances. Watch the crazing works show an Tết Eve from Hiền Lương Bridge. Enjoy different types of traditional Tết food like bánh chưng or candied fruit.

Bring your family and friend!

Tạm dịch:

Tết làng Hiền Lương 2023

Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Tết làng Hiền Lương năm 2023 sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Hãy đến và ăn mừng Tết làng Hiền Lương 2023 vào thứ Bảy tới.

Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người. Có rất nhiều hoạt động và các loại thực phẩm truyền thống để thưởng thức.

Đến với UBND xã Hiền Lương và chơi các trò chơi dân gian thú vị. Thưởng thức các hoạt động như biểu diễn âm nhạc đường phố và múa lân. Xem các tác phẩm điên rồ cho thấy một đêm giao thừa từ cầu Hiền Lương. Thưởng thức các loại thực phẩm Tết truyền thống khác nhau như bánh chưng hoặc kẹo trái cây.

Hãy mang theo gia đình và bạn bè của bạn!

Reading d

Video hướng dẫn giải

d. In pairs: Which Tết activities do you like best? Why?

(Làm việc theo cặp: Bạn thích hoạt động Tết nào nhất? Tại sao?)

I like playing games with my family and friends because it's fun!

(Tôi thích chơi game với gia đình và bạn bè vì nó rất vui!)

Lời giải chi tiết:

I like to receive lucky money from everyone at Tet festival.

(Tôi thích được nhất là được nhận lì xì từ mọi người ở Tết.)

Writing a

Video hướng dẫn giải

a. Read about writing long-form announcements. Then, read the announcement for the Tết Festival again and underline the place, time, cost, activities, and food for the event.

(Đọc về cách viết thông báo dạng dài. Sau đó, đọc thông báo về Lễ hội Tết một lần nữa và gạch dưới địa điểm, thời gian, chi phí, các hoạt động và thức ăn cho sự kiện này.)

Phương pháp giải:

Writing Skill (Kỹ năng viết)

Writing long-form announcements

(Viết thông báo dạng dài)

To write a long-form announcement, you should:

(Để viết một thông báo dạng dài, bạn nên)

1. Write a heading. Say what the event is.

(Viết tiêu đề. Nói sự kiện là gì.)

The 2024 Culture Festival

(Lễ hội Văn hóa 2024)

2. Write a summary sentence about what, where, and when the festival is.

(Viết một câu tóm tắt về lễ hội gì, ở đâu và khi nào.)

We are excited to announce the 2024 Culture Festival will take place at King Park on Saturday, October 8 from 1 p.m. to 10 p.m.

(Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Văn hóa năm 2024 sẽ diễn ra tại King Park vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối)

3. Give a call to action. Ask the readers to take part or join in.

(Đưa ra lời kêu gọi hoạt động. Yêu cầu độc giả tham gia.)

Come and celebrate the 2024 Culture Festival...

(Hãy đến và chào mừng Lễ hội Văn hóa 2024...)

4. Say the cost.

(Nói chi phí.)

This is a free event for everyone; Tickets to the festival cost 50,000 VND.

(Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người; Vé tham dự lễ hội có giá 50.000 đồng.)

5. Say the different activities and food at the festival.

(Nói các hoạt động khác nhau và thức ăn tại lễ hội.)

Enjoy activities like..., Take part in..., Eat many types of traditional food like...

(Tận hưởng các hoạt động như..., Tham gia..., Ăn nhiều loại món ăn truyền thống như...)

Lời giải chi tiết:

2023 Hiền Lương Village Tết Festival

We are happy to announce the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival will take place on Lê Duẩn Street from January 21 January 29 from 8 a.m to 10 p.m.

Come and celebrate the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival next Saturday.

This is a free event for everyone. There are lots of activities and types of traditional food to enjoy.

Come to Hiền Lương People's Committee and play exciting folk games. Enjoy activities like street  music performance and lion dances. Watch the crazing works show an Tết Eve from Hiền Lương Bridge. Enjoy different types of traditional Tết food like bánh chưng or candied fruit.

Bring your family and friend!

Writing b

Video hướng dẫn giải

b. Reorder the parts of the announcement. Use the Writing skill box to help you.

(Sắp xếp lại các phần của thông báo. Sử dụng hộp kỹ năng Viết để giúp bạn.)

4

Tickets to the festival cost 25,000 VND.

 

Take part in activities like a lantern parade.

 

The 2024 Mid-Autumn Festival

 

Come and take part in the 2024 Mid-Autumn Festival.

 

We are happy to announce the 2024 Mid-Autumn Festival will take place on Nguyen Hue Street on Tuesday, September 21" from 1 p.m. to 9 p.m.

Lời giải chi tiết:

4

Tickets to the festival cost 25,000 VND.

(Vé tham dự lễ hội giá 25.000đ.)

3

Take part in activities like a lantern parade.

(Tham gia các hoạt động như diễu hành đèn lồng.)

1

The 2024 Mid-Autumn Festival

(Trung Thu 2024)

5

Come and take part in the 2024 Mid-Autumn Festival.

(Hãy đến và tham gia Tết Trung thu 2024.)

2

We are happy to announce the 2024 Mid-Autumn Festival will take place on Nguyen Hue Street on Tuesday, September 21" from 1 p.m. to 9 p.m.

(Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Trung thu năm 2024 sẽ diễn ra trên đường Nguyễn Huệ vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 9" từ 1 giờ chiều đến 9 giờ tối.)

Speaking a

Video hướng dẫn giải

Planning a Traditional Festival

(Lên kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống)

a. In pairs: Discuss some common activities and food at festivals in Vietnam.

(Làm việc theo cặp: Thảo luận về một số hoạt động và món ăn phổ biến tại các lễ hội ở Việt Nam.)

Lời giải chi tiết:

Some popular activities during Tet festival are going to New Year's greetings and children receiving lucky money from adults. Common dishes on Tet holiday are banh chung and candied fruit.

(Một số hoạt động phổ biến trong lễ hội Tết là đi chúc tết và trẻ em thì nhận tiền lì xì của người lớn. Những món ăn thường thấy trong ngày lễ Tết là bánh chưng và kẹo trái cây.)

Speaking b

Video hướng dẫn giải

b. Now, imagine you are members of the cultural department of a small town in the country and are planning a traditional festival. In pairs: Use the questions to discuss the points on the mind map below and write in your own ideas.

(Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn là thành viên của ban văn hóa của một thị trấn nhỏ trong nước và đang lên kế hoạch cho một lễ hội truyền thống. Theo cặp: Sử dụng các câu hỏi để thảo luận về các điểm trong sơ đồ tư duy dưới đây và viết ra ý tưởng của riêng bạn.)

- Which festival should we celebrate?

(Lễ hội nào chúng ta nên ăn mừng?)

- Where and when should we celebrate the festival?

(Chúng ta nên tổ chức lễ hội ở đâu và khi nào?)

- How much is it?

(Cái này giá bao nhiêu?)

- What activities should we have at the festival?

(Những hoạt động chúng ta nên có tại lễ hội?)

- What food should we have at the festival?

(Những món ăn chúng ta nên có tại lễ hội?)

Lời giải chi tiết:

Name of festivals: Mid-Autumn Festival

(Tên lễ hội: Tết Trung thu)

Place: Hanoi

(Địa điểm: Hà Nội)

Date/Time: The 15th day of the 8th lunar month

(Ngày giờ: Ngày 15 tháng 8 âm lịch)

Cost: Free for everyone

(Chi phí: Miễn phí cho mọi người)

Activities: releasing lanterns and watching lion dance

(Hoạt động: thả đèn lồng và xem múa lân)

Food: moon cake and jasmine tea

(Thức ăn: bánh trung thu và trà lài)

Let's Write!

Video hướng dẫn giải

Now, write the announcement for the festival you planned in Speaking. Use the Writing Skill box and your speaking notes to help you. Write 80 to 100 words.

(Bây giờ, hãy viết thông báo cho lễ hội mà bạn đã lên kế hoạch trong phần Nói. Sử dụng hộp Kỹ năng Viết và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 80 đến 100 từ.)

Lời giải chi tiết:

Mid-Autumn Festival 2023

We are pleased to announce the Mid-Autumn Festival 2023 will take place in Hanoi on the 15th day of the 8th lunar month from 7pm to 10pm.

This is a free event for everyone. There are many activities and traditional foods to enjoy.

You will be able to go to the field and enjoy activities such as street music performance and lion dance. Enjoy various traditional foods such as moon cakes and jasmine tea

Bring your family and friends!

Tạm dịch:

Tết trung thu 2023

Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Trung thu năm 2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 8 âm lịch từ tối đa 7 giờ đến tối đa 10 giờ.

Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người. Có rất nhiều hoạt động và các loại thực phẩm truyền thống để thưởng thức.

Bạn sẽ được thả đèn đồng và thưởng thức các hoạt động như biểu diễn âm nhạc đường phố và múa lân. Thưởng thức các loại thực phẩm truyền thống khác nhau như bánh trung thu và trà lài

Hãy mang theo gia đình và bạn bè của bạn!

  • Tiếng Anh 8 Unit 2 Lesson 2

    Let's Talk! In pairs: Look at the picture. What are the children doing? What else can children do for fun in the country? New Words a. Read the sentences, then match the words with the definitions. Listen and repeat. b. In pairs: Talk about what you like to do when you visit places in the country. Reading a. Read Vy's blog post. What does she mostly talk about? b. Now, read and circle the correct answers.

  • Tiếng Anh 8 Unit 2 Lesson 1

    Let’s Talk! In pairs: Look in the pictures. Which two places do they show? What are some good and bad things about each place? New words a. Read the definitions, then fill in the blanks with the new words. Listen and repeat. b. In pairs: Say where you live, and why you like/dislike living there. Listening a. Listen to Joe and Mai talking about life in the city and in the country. What do they agree on? b. Now, listen and fill in the blanks.

  • Luyện tập từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World
  • Tiếng Anh 8 iLearn Smart World Unit 2 Life in the country Từ vựng
Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close