Tiếng Anh 8 Semester 1: Final Review

Play "Connect four." You are writing a guide about how to prepare for and what to do during a disaster. Choose a disaster, think of three pieces of advice and one reason for each. Complete the table. Now, use your notes to write a guide about how to prepare for and what to do during a disaster. Write 80 to 100 words.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Speaking

Video hướng dẫn giải

Play "Connect four."

(Chơi cờ ca rô)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Play the game to win a trash clean up for your town or city.

(Chơi trò chơi để giành chiến thắng trong việc dọn rác cho thị trấn hoặc thành phố của bạn.)

Say two things you could do to reduce land pollution.

(Nói hai điều bạn có thể làm để giảm ô nhiễm đất.)

Say two things you could do to reduce air pollution.

(Nói hai điều bạn có thể làm để giảm ô nhiễm không khí.)

Say two things you could do to reduce water pollution.

(Nói hai điều bạn có thể làm để giảm ô nhiễm nước.)

Writing

Video hướng dẫn giải

You are writing a guide about how to prepare for and what to do during a disaster. Choose a disaster, think of three pieces of advice and one reason for each. Complete the table.

(Bạn đang viết một hướng dẫn về cách chuẩn bị và những việc cần làm trong một thảm họa. Chọn một thảm họa, nghĩ ra ba lời khuyên và một lý do cho mỗi lời khuyên. Hoàn thành bảng.)

Lời giải chi tiết:

Writing

Video hướng dẫn giải

Now, use your notes to write a guide about how to prepare for and what to do during a disaster. Write 80 to 100 words.

(Bây giờ, hãy sử dụng các ghi chú của bạn để viết hướng dẫn về cách chuẩn bị và những việc cần làm trong một thảm họa. Viết 80 đến 100 từ.)

Lời giải chi tiết:

To prepare for floods, it is important to understand the risks and be prepared to take action. This includes creating an emergency plan, stocking emergency supplies, and understanding evacuation routes. Governments and organizations are also working to improve flood protection measures, such as building dikes and levees, to reduce the impact of floods on communities. Despite these efforts, floods will continue to pose a threat to communities around the world. It is important for individuals and communities to be prepared, stay informed, and take action to protect themselves and their loved ones in the event of a flood.

(Để chuẩn bị ứng phó với lũ lụt, điều quan trọng là phải hiểu các rủi ro và sẵn sàng hành động. Điều này bao gồm lập kế hoạch khẩn cấp, dự trữ vật tư khẩn cấp và tìm hiểu các tuyến đường sơ tán. Chính phủ và các tổ chức cũng đang làm việc để cải thiện các biện pháp phòng chống lũ lụt, chẳng hạn như xây dựng đê và đê, để giảm tác động của lũ lụt đối với cộng đồng. Bất chấp những nỗ lực này, lũ lụt sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với các cộng đồng trên khắp thế giới. Điều quan trọng là các cá nhân và cộng đồng phải chuẩn bị sẵn sàng, cập nhật thông tin và hành động để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của họ trong trường hợp lũ lụt xảy ra.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Review

  You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C) Read the email about the phone Kenny wants. Choose the correct answer (A, B or C).

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Review

  You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). Read the blog post. Choose the correct answer (A, B, or C) Circle the correct words.

 • Tiếng Anh 8 Semester 2: Mid-term Review

  Play the board game. You're writing an email to your friend, telling them about seeing a visitor from another planet. Answer the questions. Now, use your notes to write an email to your friend about seeing a visitor from another planet. Write 80 to 100 words.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Review

  You will hear a man and a boy talking about dreams. Listen and fill in the blanks. You will hear the conversation twice. Read the article about an interview with a teenage celebrity. Circle True or False. Match the words with the descriptions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Review

  You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). Read about the festival. Write one word for each blank. Match the words with the definitions

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close