Tiếng Anh 8 Unit 1 Speaking: Expressing preferences

THINK! Do you like shopping for clothes? Who do you go with? Where do you go? 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What does Hugo think of Sammy's trousers? Why is Hugo buying a shirt? 2. Cover the dialogue and circle the words in italics in the Key Phrases that Hugo and Sammy use. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. PRONUNCIATION: /u:/ and /ʊ/. Listen and repeat. Which sound, /u:/ or /ʊ/, has each word go

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Think!

THINK! Do you like shopping for clothes? Who do you go with? Where do you go?

(Bạn thích mua sắm quần áo không? Bạn đi với ai vậy? Bạn đi đâu?)

Lời giải chi tiết:

Yes, I do. I go with my Mum or my friends. I go to markets, shops or commercial centers.

(Có chứ. Tôi đi với mẹ của tôi hoặc bạn bè của tôi. Tôi đến chợ, các cửa hàng hoặc trung tâm thương mại.)

Quảng cáo
decumar

Bài 1

1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What does Hugo think of Sammy's trousers? Why is Hugo buying a shirt?

(Hoàn thành cuộc đối thoại với các cụm từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Hugo nghĩ gì về quần của Sammy? Tại sao Hugo lại mua một chiếc áo sơ mi?)


decide                     expensive                    few weeks             interesting shirt                  look                 smart      wedding

Hugo: Hi, Sammy.

Sammy: Oh, hi, Hugo.

Hugo: Those are cool trousers.

Sammy: Really? I think they're a bit baggy.

Hugo: They're supposed to be like that. I bought a pair like that a 1_______ ago and they're so comfortable. They look really good.

Sammy: Maybe I'll buy them, then. That's an 2_______ you're wearing.

Hugo: It's not really my style, but I'm going to a 3_______  next week and Mum wants me to wear something 4_______. What do you think of this one?

Sammy: That's better. It's 5_______ though.

Hugo: You're right, it is.

Sammy: But your mum does want you to 6_______ smart.

Hugo: Mmm, true. Why don't I try it on and then 7_______?

Lời giải chi tiết:

1. few weeks

2. interesting shirt

3. wedding

4. smart

5. expensive

6. look

7. decide

 

Hugo: Hi, Sammy.

(Chào, Sammy.)

Sammy: Oh, hi, Hugo.

(Ồ, chào, Hugo.)

Hugo: Those are cool trousers.

(Những chiếc quần thật ngầu.)

Sammy: Really? I think they're a bit baggy.

(Thật sao? Tôi nghĩ rằng chúng khá rộng thùng thình.)

Hugo: They're supposed to be like that. I bought a pair like that a 1few weeks ago and they're so comfortable. They look really good.

(Chúng là như vậy đấy. Tôi đã mua một đôi như thế cách đây vài tuần và chúng rất thoải mái.Chúng trông thực sự tuyệt.)

Sammy: Maybe I'll buy them, then. That's an 2interesting shirt you're wearing.

(Vậy có lẽ tôi sẽ mua chúng. Chiếc áo bạn đang mặc trông thật thú vị.)

Hugo: It's not really my style, but I'm going to a 3wedding  next week and Mum wants me to wear something 4smart. What do you think of this one?

(Đó không thực sự là phong cách của tôi, nhưng tôi sẽ đến một tiệc cưới vào tuần tới và mẹ muốn tôi mặc thứ gì đó trông lịch sự. Bạn nghĩ gì về cái này?)

Sammy: That's better. It's 5expensive though.

(Nó trông tốt hơn. Mặc dù vậy nó đắt.)

Hugo: You're right, it is.

(Bạn nói đúng.)

Sammy: But your mum does want you to 6look smart.

(Nhưng mẹ bạn muốn bạn trông lịch sự.)

Hugo: Mmm, true. Why don't I try it on and then 7decide?

(Mmm, đúng vậy. Tại sao tôi không thử nó và sau đó quyết định nhỉ?)

Bài 2

2.  Cover the dialogue and circle the words in italics in the Key Phrases that Hugo and Sammy use. Watch or listen again and check.

(Che đoạn hội thoại và khoanh tròn các từ in nghiêng trong Cụm từ chính mà Hugo và Sammy sử dụng. Xem hoặc nghe lại và kiểm tra.)

KEY PHRASES

Shopping for clothes

They look really 1good / well.

They're a bit 2baggy / tight.

What do you think 3about / of this one?

It's (not) really my 4interest / style.

It's 5expensive / comfortable, though.

Why don't you try it 6on / out.

Lời giải chi tiết:

1. good 2. baggy 3. of
4. style 5. expensive 6. on

KEY PHRASES

Shopping for clothes (Mua sắm quần áo)

They look really 1good.

 (Chúng trông thật sự tuyệt.)

They're a bit 2baggy.

(Chúng khá là thùng thình.)

What do you think 3of this one?

(Bạn nghĩ gì về cái này?)

It's (not) really my 4style.

(Nó không thật sự là phong cách của tôi.)

It's 5expensive, though.

(Mặc dù vậy, nó đắt.)

Why don't you try it 6on.

(Tại sao bạn không thử nó.)

Bài 3

3. Work in pairs. Practise the dialogue.

(Làm việc theo cặp. Thực hành đoạn hội thoại.)

Bài 4

4. PRONUNCIATION: /u:/ and /ʊ/. Listen and repeat. Which sound, /u:/ or /ʊ/, has each word got?

(PHÁT ÂM: /u:/ và /ʊ/. Lắng nghe và lặp lại. Mỗi từ có âm nào, /u:/ hoặc /ʊ/?)


1. blue 3. cool  5. good
2. look 4. shoes  6. suit

Lời giải chi tiết:

/ʊ/

/uː/

3. good /ɡʊd/(tốt, tuyệt)

4. look /lʊk/ (trông, nhìn)

6. suit /st/(âu phục)

1. blue /bl(màu xanh dương / xanh lam)

2. cool /kl/ (ngầu)

5. shoes /ʃ/(giày)

Bài 5

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the items below. Use the key phrases.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các món đồ dưới đây. Sử dụng các cụm từ khóa.)

 

What do you think of these boots?

(Bạn nghĩ gì về những đôi bốt này?)

They look really good!

(Chúng trông thật sự tuyệt!)

Lời giải chi tiết:

A: Why don’t you try this indigo jacket on?

(Tại sao bạn không thử cái áo khoác này?)

B: It’s not really my style.

(Nó không thật sự là phong cách của tôi.)

A: What do you think of these sneakers?

(Bạn nghĩ sao về đôi giày thể thao này?)

B: They look really good. They’re expensive, though.

(Chúng trông thật tuyệt. Tuy vậy, chúng đắt.)

A: Why don’t you try this suit?

(Tại sao bạn không thử bộ com – lê này?)

B: It’s a bit tight!

(Nó hơi chật một chút!)

Bài 6

6. USE IT! Work in pairs. Read the situation. Then prepare and practise a new dialogue using the key phrases and the dialogue in exercise 1 to help you.

(Làm việc theo cặp. Đọc tình huống. Sau đó chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới bằng cách sử dụng các cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 1 để giúp bạn.)

Student A: You see a friend in a shop. He/ She asks for your opinion. You're not sure, so you show your friend something different.

(Học sinh A: Bạn nhìn thấy một người bạn trong một cửa hàng. Anh ấy / Cô ấy hỏi ý kiến của bạn. Bạn không chắc chắn, vì vậy bạn chỉ cho bạn mình thấy một cái gì đó khác.)

Student B: You meet a friend in a shop. You want his/her opinion on something you're thinking of buying. Listen to your friend's suggestion. You think it's too expensive, so suggest going to another shop.

(Học sinh B: Bạn gặp một người bạn trong một cửa hàng. Bạn muốn biết ý kiến của anh ấy/cô ấy về thứ mà bạn đang tính mua. Hãy lắng nghe lời đề nghị của người bạn. Bạn cho rằng đắt quá nên đề nghị đi cửa hàng khác.)

Lời giải chi tiết:

Minh: Hi, Nam.

(Chào Nam.)

Nam: Oh, hello Minh.

(Ồ, chào Minh.)

Minh: That’s a beautiful jacket you’re wearing!

(Chiếc áo khoác bạn đang mặc thật đẹp!)

Nam: Really? I think it is a bit long.

(Thật sao? Tớ nghĩ nó hơi dài một chút.)

Minh: It is supposed to be like that. I have one like that and it’s very comfortable. Hm.. what do you think about that blue one? It looks good on you.

(Nó thường như vậy đấy. Tớ có một cái như vậy và nó rất thoải mái. Hm.. bạn nghĩ sao về chiếc màu xanh kia? Nó trông rất hợp với bạn.)

Nam: That’s better. It’s so expensive, though. Why don’t we go to another shop?

(Nó tốt hơn đấy. Tuy vậy nó đắt quá. Tại sao chúng ta không đi xem cửa hàng khác nhỉ?)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Writing: A fact file

  THINK! When were your grandparents teenagers? What do you know about their teenage years? 1. Read the fact file. What things were popular in the eighties? Work in pairs. Tell your partner what was popular in the eighties using the phrases. 2. Read the fact file again and find the words for giving examples in the box. 3. Complete 1- 4 with the words from the box in exercise 2 and your own ideas. 4. USE IT! Follow the steps in the writing guide.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Language focus: Past continuous - Past simple and past continuous

  1. Complete the sentences from the listening on page 14 with the words in the box. Then choose the correct option in the rule. 2. Look at the picture. What were the people doing? Complete the sentences using the past continuous form of the verbs in the box. 3. Complete the questions using the past continuous form of the verbs in the box. Then ask and answer the questions with a partner. 4. Study sentences 1- 4. Then match them with rules a-d. Which tenses do we use in each sentence? How do you s

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Vocabulary and listening: Fashion

  THINK! Do you think that you can identify someone's personality or interests by the clothes they wear? Why / Why not? 1. Copy and complete the word-web with the words in the box. 2. Listen and check your answers to exercise 1. Think of more words to add to the web. 3. Work in pairs. Use the words in exercise 1 to describe the clothes of people in photos A-C. Where are they? 4. Listen to Sam talking to his friend Chloe about his holiday. Which photo is mentioned in the recording?

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Language focus: used to

  1. Study the sentences from the interview on page 12. Then choose the correct answers to complete the rules. 2. Complete the online article with the words in the box. 3. Look at the pictures of Michael in the past and Michael now. Use the ideas in 1 - 6 to write sentences about his life ten years ago. Use affirmative and negative forms of used to. 4. USE IT! Write true and false sentences about your past habits. Use affirmative and negative forms of used to and the words in the box. Work in pair

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Reading: Crazes

  THINK! How do crazes start? Who can make money from them? 1. Read the interview with an expert on crazes. What is the purpose of the article? 2. Read and listen to the interview again. Write questions for answers 1-5. 3. VOCABULARY PLUS - Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. 4. USE IT! Work in groups. Say what you think of the crazes in the interview. Take a vote on which is the silliest, the strangest and the most fun.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close