Tiếng Anh 8 Culture: Book days

1. Make compound nouns using the words in the boxes. Then scan the text to find three compound nouns from the list. What do they mean? 2. Read the web page to find out which one is older, the book festival or the book street. 3. Read and listen to the text again and answer the questions.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

I can talk about book festivals.

(Tôi có thể nói về lễ hội sách.)

1. Make compound nouns using the words in the boxes. Then scan the text to find three compound nouns from the list. What do they mean?

(Tạo danh từ ghép bằng cách sử dụng các từ trong hộp. Sau đó quét văn bản để tìm ba danh từ ghép từ danh sách. Chúng có ý nghĩa gì?)

Lời giải chi tiết:

- bestsellers: bán chạy nhất

- booksellers: người bán sách

- bookshop: hiệu sách

- bookworm: mọt sách

- storytelling: kể chuyện

- workshop: hội thảo

 

Bài 2

2. Read the web page to find out which one is older, the book festival or the book street.

(Hãy đọc trang web xem cái nào có lâu hơn, hội sách hay đường sách.)

Let’s celebrate books!

Do you want to meet other people who just love a good story? Then check out these perfect events for all bookworms!

International Agatha Christie Festival

Agatha Christie, the famous mystery writer, is the best-selling novelist of all time. Her books, translated into over 100 languages, are read and loved by people all over the world. Since 2004, fans of Agatha Christie have been meeting every year at the festival.

Where?

Torre Abbey, Torquay in Devon.

When?

September (usually the 11th to the 20th).

What?

Listen to talks on Agatha Christie’s books, watch theatre groups perform her plays, take part in writing and drama workshops, go to murder mystery parties and taste food that appears in Agatha Christie’s books!

Nguyễn Văn Bình Book Street

Launched on January 9, 2016, Nguyễn Văn Bình Book Street received 1.5 million visitors and sold more than 500,000 copies of books in the first year. It provides a location for businesses in the publishing sector to organise events and present products, and a cultural space for book enthusiasts. The pedestrian-only street includes more than 20 book stalls featuring books and magazines from domestic and foreign publishers.

Where?

Nguyễn Văn Bình Street, District 1, Hồ Chí Minh City, Việt Nam.

When?

8 a.m. to 10 p.m. Daily

What?

Listen to famous writers talk about their best-sellers, take part in writing workshops and talk shows, attend book signings and book releases, and choose from thousands of titles in the festival bookshop.

(Hãy tôn vinh sách!

Bạn có muốn gặp những người mà chỉ thích một câu chuyện hay không? Sau đó kiểm tra những sự kiện hoàn hảo cho tất cả các con mọt sách!

Lễ hội quốc tế Agatha Christie

Agatha Christie, nhà văn trinh thám nổi tiếng, là tiểu thuyết gia có sách bán chạy nhất mọi thời đại. Sách của cô, được dịch ra hơn 100 thứ tiếng, được mọi người trên khắp thế giới đọc và yêu thích. Kể từ năm 2004, người hâm mộ của Agatha Christie đã gặp nhau hàng năm tại lễ hội.

Ở đâu?

Tu viện Torre, Torquay ở Devon.

Khi?

Tháng 9 (thường là ngày 11 đến ngày 20).

Cái gì?

Lắng nghe các cuộc nói chuyện về sách của Agatha Christie, xem các nhóm kịch biểu diễn các vở kịch của cô ấy, tham gia các hội thảo về viết và kịch, tham dự các bữa tiệc bí ẩn về vụ giết người và nếm thử các món ăn xuất hiện trong sách của Agatha Christie!

Đường sách Nguyễn Văn Bình

Khai trương từ ngày 9/1/2016, Đường sách Nguyễn Văn Bình đón 1,5 triệu lượt khách và bán hơn 500.000 bản sách trong năm đầu tiên. Nơi đây cung cấp địa điểm cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất bản tổ chức các sự kiện và giới thiệu sản phẩm, đồng thời là không gian văn hóa của những người đam mê sách. Phố đi bộ bao gồm hơn 20 gian hàng giới thiệu sách và tạp chí của các nhà xuất bản trong và ngoài nước.

Ở đâu?

Đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Khi?

8 giờ sáng đến 10 giờ tối Hằng ngày

Cái gì?

Lắng nghe các nhà văn nổi tiếng nói về những cuốn sách bán chạy nhất của họ, tham gia các hội thảo viết lách và chương trình trò chuyện, tham dự các buổi ký tặng sách và phát hành sách, đồng thời chọn từ hàng nghìn đầu sách trong hiệu sách của lễ hội.)

Lời giải chi tiết:

The International Agatha Christie Festival is older – it started in 2004.

(Lễ hội quốc tế Agatha Christie xuất hiện sớm hơn - nó bắt đầu vào năm 2004.)

Bài 3

3. Read and listen to the text again and answer the questions.

(Đọc và nghe lại văn bản và trả lời câu hỏi.)


1. Which one can you attend all year round?

(Cái nào bạn có thể tham dự quanh năm?)

2. You like acting and want to attend a suitable workshop. Which one would you go to, the book festival or the book street? Why?

(Bạn thích diễn xuất và muốn tham gia một hội thảo phù hợp. Bạn sẽ đến cái nào, hội sách hay đường sách? Tại sao?)

3. Your best friend hopes to meet his favourite writer in person. Which one would you recommend? Why?

(Người bạn thân nhất của bạn hy vọng được gặp trực tiếp nhà văn yêu thích của anh ấy. Bạn muốn giới thiệu cái nào? Tại sao?)

4. You don't like reading about murders. Which one should you not go to? Why not?

(Bạn không thích đọc về những vụ giết người. Cái nào bạn không nên đi đến? Tại sao không?)

5. You prefer to have your books signed by the writers. Which one is your first choice? Why?

(Bạn muốn sách của mình có chữ ký của các tác giả. Cái nào là lựa chọn đầu tiên của bạn? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

1. I can attend Nguyễn Văn Bình Book Street all year round.

(Tôi có thể đến Đường sách Nguyễn Văn Bình quanh năm.)

2. I’d go to the International Agatha Christie Festival because I can watch theatre groups perform her plays, take part in writing and drama workshops.

(Tôi muốn đến Liên hoan Agatha Christie Quốc tế vì tôi có thể xem nhóm kịch biểu diễn các vở kịch của cô ấy, tham gia các buổi hội thảo về viết lách và kịch.)

3. I would recommend Nguyễn Văn Bình Book Street because famous writers will be there.

(Tôi muốn giới thiệu Đường sách Nguyễn Văn Bình vì các nhà văn nổi tiếng sẽ ở đó.)

4. I shouldn’t go to the International Agatha Christie Festival because Agatha Christie is a detective novelist.

(Tôi không nên đến Lễ hội Agatha Christie Quốc tế vì Agatha Christie là một tiểu thuyết gia trinh thám.)

5. My first choice is going to Nguyễn Văn Bình Book Street because there will be book signing.

(Lựa chọn đầu tiên của tôi là đến Đường sách Nguyễn Văn Bình vì sẽ có buổi ký tặng sách.)

 

Bài 4

4. YOUR CULTURE - Write about a book or film festival in your country. Do research online and complete the table.

(Viết về một lễ hội sách hoặc phim ở nước bạn. Nghiên cứu trực tuyến và hoàn thành bảng.)

Bài 5

5. USE IT! Work in pairs. Tell your partner about the festival you wrote about in exercise 4.

(Kể cho bạn của bạn về lễ hội mà bạn đã viết trong bài tập 4.)

Lời giải chi tiết:

A: Hanoi International Film Festival (HANIFF) biennial film festival, which was first organized in 2010 by the Ministry of Culture, Sports, and Tourism of Vietnam, in collaboration with the Hanoi People's Committee.

(Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) là liên hoan phim được tổ chức hai năm một lần lần đầu tiên vào năm 2010 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức.)

B: Nha Nam Book Festival is an annual literary event in Vietnam organized by Nha Nam Publishing and Communications Company.

(Hội sách Nhã Nam là sự kiện văn học thường niên tại Việt Nam do Công ty Truyền thông và Phát hành Nhã Nam tổ chức.)

A: HANIFF takes place in Ha Noi. The festival utilizes various venues across the city, including theaters, cultural centers, and outdoor spaces.

(HANIFF diễn ra tại Hà Nội. Lễ hội sử dụng nhiều địa điểm khác nhau trên toàn thành phố, bao gồm nhà hát, trung tâm văn hóa và không gian ngoài trời.)

B: Nha Nam Book Festival takes place in various locations across Vietnam. It is usually held in major cities such as Hanoi, Ho Chi Minh City, and Da Nang. The venues include exhibition halls, cultural centers and public spaces.

(Lễ hội sách Nhã Nam diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Việt Nam. Nó thường được tổ chức tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các địa điểm bao gồm phòng triển lãm, trung tâm văn hóa và không gian công cộng.)

A: In HANIFF, we can enjoy films in a variety of genres, experience cultural activities, exhibitions, and performances and participate in industry forums and workshops.

(Ở HANIFF, chúng ta có thể thưởng thức các bộ phim thuộc nhiều thể loại, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, triển lãm và biểu diễn cũng như tham gia các diễn đàn và hội thảo trong ngành.)

B: In this book festival, we can explore book exhibitions and book fairs, and have the opportunity to purchase books at discounted prices; have the chance to meet their favorite authors and get their books signed; and participate in workshops and discussions on various literary and cultural topics.

(Ở hội sách, chúng ta có thể khám phá các triển lãm sách và hội chợ sách, và có cơ hội mua sách với giá chiết khấu; có cơ hội gặp gỡ các tác giả yêu thích và được họ ký tặng sách; tham gia các hội thảo và thảo luận về các chủ đề văn học và văn hóa khác nhau.)

 

 • Tiếng Anh 8 Culture: Youth projects

  1. Read the article about the Hideaway Youth project. Why did the project win an award? 2. Read and listen to the article again and answer the questions. 3. YOUR CULTURE - Work in pairs and answer the questions about your country. 4. USE IT! Research a youth project in your country and write a fact file about it. Find out:

 • Tiếng Anh 8 Culture: Work experience

  1. Look at the photos and answer the questions. Then read the article and check your answers. 2. Read and listen to the article again and answer the questions. 3. Your Culture - Work in pairs and answer the questions. 4. USE IT! Imagine your country has a new rule: All fourteen-year-olds must do work experience in the school holidays. Prepare a class debate. Follow instructions 1–3.

 • Tiếng Anh 8 CLIL Science: Genetic engineering

  1. Check the meaning of the words in the box. Use the words to complete the text below. 2. Read and listen to the text. Match headings A–E with paragraphs 1–5. 3. Answer the questions. 4. USE IT! Work in pairs. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 CLIL Society: Fairtrade

  1. Read paragraphs 1 and 2 of the text quickly to find the words below. What part of sp eech are they? Explain their meaning in your own words. 2. Read the article. What is Fairtrade? 3. Read and listen to the article again. Write true or false. Correct the false sentences.

 • Tiếng Anh 8 CLIL Geology: The water cycle

  1. Match the words in blue in the fact sheet with definitions 1–7. 2. Read the fact sheet. What happens to water when it falls to the Earth? 3. Label the diagram with the words in the box. 4. Read and listen to the fact sheet again. Answer the questions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close