Tiếng Anh 8 Unit 1 Reading: Crazes

THINK! How do crazes start? Who can make money from them? 1. Read the interview with an expert on crazes. What is the purpose of the article? 2. Read and listen to the interview again. Write questions for answers 1-5. 3. VOCABULARY PLUS - Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. 4. USE IT! Work in groups. Say what you think of the crazes in the interview. Take a vote on which is the silliest, the strangest and the most fun.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Think!

THINK! How do crazes start? Who can make money from them?

(Làm thế nào để những mốt / cơn sốt bắt đầu? Ai có thể kiếm tiền từ chúng?)

Lời giải chi tiết:

The crazes start when someone does something fun (or strange) and others want to join with them. The craze creators like Gary Dahl can make money from them.

(Những cơn sốt bắt đầu khi ai đó làm điều gì thú vị (hoặc kỳ lạ) và những người khác muốn tham gia cùng. Những người tạo ra cơn sốt như Gary Dahl có thể kiếm tiền từ chúng.)

Quảng cáo
decumar

Bài 1

1. Read the interview with an expert on crazes. What is the purpose of the article?

(Đọc cuộc phỏng vấn với một chuyên gia về cơn sốt. Mục đích của bài viết là gì?)

a. to give information

(đưa ra thông tin)

b. to sell digital products

(bán những sản phẩm kỹ thuật số)

c. to help people start a new craze

(giúp mọi người bắt đầu một cơn sốt mới)

CRAZY CRAZES

An interview with Miley Jones, an expert on the history of crazes.

HOW DO CRAZES START?

Well, crazes generally start in the playground when we're young. We see someone doing something fun and obviously we want to join them.

WHAT WAS THE STRANGEST CRAZE?

Pole-sitting, probably. In 1924, Alvin Kelly sat on a pole for thirteen hours. Amazingly, it became popular, and people used to watch the best pole-sitters. The record was twenty-one days.

HOW DO CURRENT CRAZES DIFFER FROM PAST CRAZES?

Things like toys and card-collecting used to be popular. Now crazes often start online, when people see and copy funny ideas for photos or videos on social media.

IS THAT HOW CRAZES BECOME SO POPULAR QUICKLY?

Absolutely! Things can quickly become a craze. Before, people didn't use to have smartphones, but now we can post online games scores or photos immediately.

WHAT'S YOUR FAVOURITE CRAZE?

Pet rocks. In the 1970s, Gary Dahl started selling a pet rock in a special box with instructions.

DID PEOPLE REALLY USE TO BUY PET ROCKS?

Yes, they did. Apparently, he sold millions of them. No one really knows what the next craze will be.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Những cơn sốt điên cuồng

Một cuộc phỏng vấn với Miley Jones, một chuyên gia về lịch sử của những cơn sốt.

NHỮNG CƠN SỐT BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

Chà, những cơn sốt thường bắt đầu ở sân chơi khi chúng ta còn nhỏ. Chúng ta thấy ai đó đang làm điều gì thú vị và rõ ràng là chúng ta muốn tham gia cùng họ.

CƠN SỐT KỲ LẠ NHẤT LÀ GÌ?

“Ngồi cột”, có thể là vậy. Năm 1924, Alvin Kelly đã ngồi trên cột điện trong 13 giờ đồng hồ. Thật ngạc nhiên, nó đã trở nên phổ biến và mọi người thường xem những người ngồi cột giỏi nhất. Kỷ lục là hai mươi mốt ngày.

NHỮNG CƠN SỐT HIỆN NAY KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Những thứ như đồ chơi và bộ sưu tập thẻ bài đã từng phổ biến. Giờ đây, các cơn sốt thường bắt đầu trực tuyến, khi mọi người nhìn thấy và sao chép những ý tưởng hài hước cho ảnh hoặc video trên mạng xã hội.

ĐÓ LÀ CÁCH NHỮNG CƠN SỐT TRỞ NÊN PHỔ BIẾN NHANH CHÓNG?

Chắc chắn rồi! Mọi thứ có thể nhanh chóng trở thành một cơn sốt. Trước đây, mọi người không sử dụng điện thoại thông minh, nhưng bây giờ chúng ta có thể đăng tỷ số trò chơi trực tuyến hoặc những bức ảnh ngay lập tức.

CÒN CƠN SỐT YÊU THÍCH CỦA BẠN LÀ GÌ?

Đá thú cưng. Vào những năm 1970, Gary Dahl bắt đầu bán một viên đá thú cưng trong một chiếc hộp đặc biệt có hướng dẫn.

MỌI NGƯỜI CÓ THỰC SỰ TỪNG MUA ĐÁ THÚ CƯNG KHÔNG?

Đúng, họ đã làm vậy. Rõ ràng, anh ta đã bán hàng triệu chiếc. Không ai thực sự biết cơn sốt tiếp theo sẽ là gì.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: a. to give information (đưa ra thông tin)

Bài 2

2. Read and listen to the interview again. Write questions for answers 1-5.

(Đọc và nghe lại cuộc phỏng vấn. Viết câu hỏi cho câu trả lời 1-5.)


1. In 1924. (When____________?)

2. For thirteen hours. (For how long____________?)

3. On social media. (Where_______________?)

4. He sold pet rocks. (What____________?)

5. Millions. (How many________________?)

Lời giải chi tiết:

1. In 1924.

(Vào năm 1924.)

When did pole-sitting become popular?

(Khi nào việc “ngồi cột” trở nên phổ biến?)

2. For thirteen hours.

(Trong mười ba giờ.)

For how long did Alvin Kelly sit on a pole?

(Alvin Kelly đã ngồi trên một chiếc cột trong bao lâu?)

3. On social media.

(Trên mạng xã hội.)

Where do people see and copy funny ideas for photos or videos?

(Mọi người thấy và sao chép những ý tưởng hài hước cho những bức hình và video ở đâu?)

4. He sold pet rocks.

(Anh ấy đã bán đá thú cưng.)

What did Gary Dahl sell in the 1970s?

(Gary Dahl đã bán gì vào những năm 1970.)

5. Millions

(Hàng triệu.)

How many pet rocks that Gary Dahl sold?

(Gary Dahl đã bán bao nhiêu viên đá thú cưng?)

Bài 3

3. VOCABULARY PLUS - Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text.

(Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản.)

Lời giải chi tiết:

generally (adv): nói chung, đại khái, một cách tổng quát

obviously (adv): rõ ràng

amazingly (adv): đáng kinh ngạc

absolutely (adv): chắc chắn

apparently (adv): rõ ràng, hiển nhiên

Bài 4

4. USE IT! Work in groups. Say what you think of the crazes in the interview. Take a vote on which is the silliest, the strangest and the most fun.

(Làm việc theo nhóm. Nói những gì bạn nghĩ về những cơn sốt trong cuộc phỏng vấn. Bình chọn xem cái nào ngớ ngẩn nhất, lạ nhất và vui nhất.)

Lời giải chi tiết:

The crazes in the interview bring joy to people and help them connect with like-minded friends. On the other hand, it can cause negative consequences, such as wasting time and affecting health by pole-sitting or spending too much money on buying pet rocks. In my opinion, pole-sitting is the craze that is the silliest as well as the strangest, toys and card-collecting is the most fun.

(Những cơn sốt trong bài phỏng vấn có mang lại niềm vui cho mọi người, cũng như giúp họ kết nối với những người bạn cùng sở thích. Nhưng mặt khác, nó có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, chẳng hạn như lãng phí thời gian và ảnh hưởng đến sức khỏe bởi “pole – sitting” hoặc tiêu xài quá nhiều tiền để mua đá thú cưng. Theo tôi, “Pole – sitting” là cơn sốt ngớ ngẩn và kỳ lạ nhất, còn sưu tập đồ chơi và thẻ bài là điều thú vị nhất.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Language focus: used to

  1. Study the sentences from the interview on page 12. Then choose the correct answers to complete the rules. 2. Complete the online article with the words in the box. 3. Look at the pictures of Michael in the past and Michael now. Use the ideas in 1 - 6 to write sentences about his life ten years ago. Use affirmative and negative forms of used to. 4. USE IT! Write true and false sentences about your past habits. Use affirmative and negative forms of used to and the words in the box. Work in pair

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Vocabulary and listening: Fashion

  THINK! Do you think that you can identify someone's personality or interests by the clothes they wear? Why / Why not? 1. Copy and complete the word-web with the words in the box. 2. Listen and check your answers to exercise 1. Think of more words to add to the web. 3. Work in pairs. Use the words in exercise 1 to describe the clothes of people in photos A-C. Where are they? 4. Listen to Sam talking to his friend Chloe about his holiday. Which photo is mentioned in the recording?

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Language focus: Past continuous - Past simple and past continuous

  1. Complete the sentences from the listening on page 14 with the words in the box. Then choose the correct option in the rule. 2. Look at the picture. What were the people doing? Complete the sentences using the past continuous form of the verbs in the box. 3. Complete the questions using the past continuous form of the verbs in the box. Then ask and answer the questions with a partner. 4. Study sentences 1- 4. Then match them with rules a-d. Which tenses do we use in each sentence? How do you s

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Speaking: Expressing preferences

  THINK! Do you like shopping for clothes? Who do you go with? Where do you go? 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What does Hugo think of Sammy's trousers? Why is Hugo buying a shirt? 2. Cover the dialogue and circle the words in italics in the Key Phrases that Hugo and Sammy use. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. PRONUNCIATION: /u:/ and /ʊ/. Listen and repeat. Which sound, /u:/ or /ʊ/, has each word go

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Writing: A fact file

  THINK! When were your grandparents teenagers? What do you know about their teenage years? 1. Read the fact file. What things were popular in the eighties? Work in pairs. Tell your partner what was popular in the eighties using the phrases. 2. Read the fact file again and find the words for giving examples in the box. 3. Complete 1- 4 with the words from the box in exercise 2 and your own ideas. 4. USE IT! Follow the steps in the writing guide.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close