Phương pháp giải bài tập về độ rượu

Phương pháp giải bài tập về độ rượu ngắn gọn, dễ hiểu, đầy đủ

Quảng cáo

* Phương pháp giải

Bài tập về độ rượu thường sử dụng 2 công thức sau:

Độ rượu = $\frac{{{V}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}\,}{{{V}_{\text{dd (}{{\text{C}}_{2}}{{H}_{5}}OH+{{H}_{2}}O)}}}.100%$

${{m}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}={{V}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}.\text{ }{{D}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}$

Trong đó:

${{V}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}$ là thể tích dung dịch C2H5OH nguyên chất, đơn vị: ml

${{V}_{dd\,({{C}_{2}}{{H}_{5}}OH+{{H}_{2}}O)}}$ là thể tích dung dịch rượu (gồm C2H5OH và H2O), đơn vị: ml

D là khối lượng riêng, thường có đơn vị là g/ml.

${{m}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}={{V}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}.{{D}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}$

${{m}_{{{H}_{2}}O}}={{V}_{{{H}_{2}}O}}.{{D}_{{{H}_{2}}O}}={{V}_{{{H}_{2}}O}}.1\,\,(vì\,{{D}_{{{H}_{2}}O}}\approx 1g/ml)$

* Khi cho hỗn hợp ancol và nước phản ứng với kim loại kiềm thì nước phản ứng trước.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close